Sut ydw i’n gweld Trafodaethau fel myfyriwr?

Mae’r dudalen Mynegai Trafodaethau (Discussion Index) yn caniatáu i chi weld pob trafodaeth mewn cwrs.

Nodiadau:

 • Gall eich addysgwr ddewis cuddio’r ddolen Trafodaethau (Discussions) yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs. Os nad yw’r ddolen Trafodaethau (Discussions) ar gael, gallwch ddarllen y Trafodaethau mewn rhannau eraill o Canvas.
 • Os yw eich trafodaeth yn edrych yn wahanol i’r hyn sydd i’w weld yn y wers, gallwch chi gyfeirio ar y canllawiau Ailddylunio Trafodaethau i gael rhagor o wybodaeth.

Agor Trafodaethau

Agor Trafodaethau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Trafodaethau (Discussions).

Nodyn: Os nad yw’r ddolen Trafodaethau ar gael yn yr adran Crwydro’r Cwrs, gallwch chi gael mynediad at drafodaethau cwrs drwy'r dudalen Modiwlau.

Gweld Trafodaethau

Gweld Trafodaethau

Caiff trafodaethau eu trefnu yn ôl tri phrif faes.

Trafodaethau (Discussions) [1]: Mae’r rhain yn drafodaethau cyfredol yn y cwrs. Caiff trafodaethau eu trefnu yn ôl y gweithgarwch mwyaf diweddar. Ni fyddwch yn gweld pennawd yr adran hon oni bai fod trafodaethau yn yr adran.  

Trafodaethau wedi’u Pinio (Pinned Discussions) [2]: Mae’r rhain yn drafodaethau y mae eich addysgwr am i chi dalu sylw penodol iddynt a byddant yn ymddangos ar frig y dudalen Trafodaethau. Ni fyddwch chi’n gweld pennawd yr adran hon oni bai fod y trafodaethau yn yr adran wedi’u neilltuo gan eich addysgwr.    

Wedi Cau ar gyfer Sylwadau (Closed for Comments) [3]: Mae’r trafodaethau hyn wedi cael eu cau â llaw ar gyfer sylwadau, neu mae'r drafodaeth wedi mynd heibio i’r dyddiad ar gael o/tan. Mae’r rhain yn drafodaethau sydd ar gael i’w darllen yn unig ac maent wedi’u trefnu yn ôl y gweithgarwch mwyaf diweddar. Byddwch bob amser yn gweld pennawd yr adran hon, hyd yn oed os nad oes trafodaethau yn yr adran.

Gweld Trafodaeth Unigol

Gweld Trafodaeth Unigol

Mae pob trafodaeth yn dangos a yw'r drafodaeth wedi’i graddio [1], enw’r drafodaeth [2], dyddiad y neges ymateb ddiwethaf yn y drafodaeth [3], y dyddiad erbyn (os o gwbl) [4], nifer y negeseuon sydd heb eu darllen/cyfanswm y negeseuon yn y drafodaeth [5], ac a ydych chi wedi tanysgrifio i’r drafodaeth [6].

Gallwch hefyd weld dyddiadau ar gael ar gyfer trafodaethau unigol [7].

Mae eicon heb ei ddarllen y drws nesaf i drafodaeth yn nodi trafodaeth sydd heb ei darllen [8]. Ni fydd nifer y negeseuon sydd heb eu darllen/cyfanswm y negeseuon yn ymddangos ar gyfer trafodaethau grŵp a thrafodaethau sydd heb atebion [9].

Hefyd, bydd eicon adolygiad cyd-fyfyrwyr yn ymddangos pan fydd adolygiadau gan gyd-fyfyrwyr wedi’u neilltuo ar gyfer trafodaeth wedi’i graddio.

Gweld Dyddiadau Ar Gael

Y dyddiadau cyntaf a welwch chi yw’r dyddiadau ar gael. Mae'n bosib y bydd eich addysgwr yn defnyddio dyddiadau ar gael i gyfyngu atebion i drafodaethau i gyfnod penodol o ddyddiadau. Y dyddiadau ar gael yw'r cyfnod y bydd y drafodaeth ar gael i chi. Mae dyddiadau ar gael hefyd yn ymddangos ar y dudalen Aseiniadau ar gyfer pob trafodaeth sydd â dyddiadau ar gael wedi'u neilltuo iddi.

 • Os nad oes dyddiad wedi’i nodi ar gyfer y drafodaeth, mae’r drafodaeth yn agored, a gallwch ymateb i'r drafodaeth unrhyw bryd yn ystod eich cwrs [1].  
 • Os yw’r drafodaeth yn dweud Ddim Ar Gael Tan (Not Available Until) [dyddiad], bydd y drafodaeth wedi’i chloi tan y dyddiad a nodir [2].
 • Os yw’r drafodaeth yn dweud Ar gael tan (Available until) [dyddiad], gallwch ymateb i’r drafodaeth tan y dyddiad a nodir [3].
 • Os yw’r drafodaeth yn yr adran Wedi Cau ar gyfer Sylwadau (Closed for Comments), ni fydd y drafodaeth yn gallu derbyn cyflwyniadau [4]. Mae'n bosib y bydd trafodaethau yn yr adran hon yn dangos "Wedi cloi ar [dyddiad]" i nodi pryd y cafodd y drafodaeth ei chau i sylwadau [5].  

Nodyn: Os yw’r dyddiad a restrir wedi’i osod i 12 AM, y diwrnod olaf ar gyfer cyflwyno’r aseiniad yw’r diwrnod llawn cyn y dyddiad a restrir. Er enghraifft, os yw aseiniad Ar Gael tan 15 Rhagfyr, gallwch gael mynediad at yr aseiniad tan 14 Rhagfyr am 11:59 pm.

Gweld Dyddiadau Erbyn

Yr ail gyfres o ddyddiadau yw’r dyddiadau erbyn ar gyfer pob trafodaeth berthnasol [1]. Fodd bynnag, mae’r dyddiadau erbyn yn berthnasol i’r trafodaethau sydd wedi’u graddio yn unig. Bydd unrhyw ymatebion i drafodaethau a ddaw ar ôl y dyddiad erbyn yn cael eu nodi fel rhai hwyr, a bydd rhai addysgwyr yn tynnu pwyntiau am ymatebion hwyr. Bydd modd i chi ymateb i drafodaeth hwyr cyn y dyddiad Ar Gael Tan (Available until).

Cofiwch y gall y Dyddiad Erbyn fod cyn neu ar y dyddiad Ar Gael. 

Mae dyddiadau erbyn yn cynnwys amser [2] hefyd. Os nad yw eich addysgwr yn gosod amser erbyn, mae’r dyddiad a restrir yn dangos amser erbyn diofyn y cwrs.

Hidlo Trafodaethau

Mae sawl ffordd o hidlo Trafodaethau:

 1. Gallwch weld trafodaethau heb eu darllen neu'r holl drafodaethau trwy ddewis opsiwn o'r gwymplen.
 2. Chwiliwch am drafodaeth drwy deipio teitl trafodaeth, enw defnyddiwr neu allweddair yn y maes Chwilio (Search).
 3. Gallwch ddechrau trafodaeth newydd drwy glicio'r botwm Ychwanegu Trafodaeth (Add Discussion). (Nodyn: Mae rhai addysgwyr yn dewis analluogi’r opsiwn hwn.)
 4. Gallwch newid gosodiadau'r trafodaethau er mwyn nodi eich hun y negeseuon sydd wedi’u darllen drwy glicio yr eicon Gosodiadau.

Agor Trafodaeth

I weld manylion trafodaeth, cliciwch enw’r drafodaeth.

Gweld Trafodaeth Agored

Pan fydd trafodaeth ar gael i gymryd rhan ynddi, gallwch weld y maes Ateb (Reply) o dan y pwnc trafod [1]. I ymateb i’r drafodaeth,, cliciwch y botwm Ateb (Reply).

Mae'r drafodaeth hefyd yn dangos y pwnc trafod [2] ac enw'r unigolyn a greodd y drafodaeth [3].

Nodiadau:

 • Os yw eich trafodaeth yn edrych yn wahanol i’r hyn sydd i’w weld yn y wers, gallwch chi gyfeirio ar y canllawiau Ailddylunio Trafodaethau i gael rhagor o wybodaeth.
 • Mae'r dudalen Trafodaethau yn delio â bysellau hwylus. I weld ffenestr gyda rhestr o fysellau crwydro hwylus, pwyswch Alt+F8 (ar fysell cyfrifiadur) neu Option+F8 (ar fysell Mac) ar yr un pryd ar eich bysell.

Gweld Trafodaeth Wedi’i Graddio

Gweld Trafodaeth Wedi’i Graddio

Os yw eich trafodaeth yn drafodaeth wedi’i graddio, gallwch weld y drafodaeth yn yr un ffordd â thrafodaethau arferol gyda gwybodaeth ychwanegol:

 • Manylion Trafodaeth wedi’i Graddio (Graded Discussion details) [1]: pwyntiau a dyddiad erbyn ar gyfer trafodaeth wedi’i graddio, os o gwbl. Ni fydd gan bob trafodaeth wedi’i graddio ddyddiad erbyn.
 • Cyfarwyddyd Sgorio (Rubric) [2]unrhyw feini prawf graddio y mae eich addysgwr wedi’u darparu ar gyfer y drafodaeth sydd wedi’i graddio. Mae hi’n bosib i drafodaeth wedi’i graddio gynnwys cyfarwyddyd sgorio. Cyn cyflwyno eich ateb, efallai y byddwch chi am adolygu cyfarwyddyd sgorio y drafodaeth.

Pe baech chi’n methu’r dyddiad erbyn, bydd hi’n bosib i chi gyflwyno ateb i’r drafodaeth cyn diwrnod olaf y cwrs. Os nad oes gan y drafodaeth sydd wedi’i graddio ddyddiad erbyn, gallwch gyflwyno’r ateb unrhyw bryd cyn diwrnod olaf y cwrs

Gweld Trafodaeth gydag Atebion Gofynnol

Gweld Trafodaeth gydag Atebion Gofynnol

Os nad ydych chi’n gallu gweld ymatebion gan fyfyrwyr eraill, mae'n bosib y bydd rhaid i chi ymateb eich hun cyn y gallwch eu gweld. Ar ôl i chi ymateb i’r drafodaeth, bydd modd gweld unrhyw ymatebion eraill.

Gweld Trafodaeth Grŵp

Os yw trafodaeth yn drafodaeth grŵp, cewch eich cyfeirio i’r nodwedd Trafodaethau yn eich grŵp.

Gweld Trafodaeth wedi'i Chloi

Gweld Trafodaeth wedi'i Chloi

Pan fydd trafodaeth wedi’i chloi, ni allwch weld unrhyw fanylion yn y pwnc trafod. Fodd bynnag, gallwch weld y dyddiad y bydd y drafodaeth yn agor.

Gweld Trafodaeth sydd wedi’i Chau

Gweld Trafodaeth sydd wedi’i Chau

Gellir cau trafodaethau wedi’u graddio a thrafodaethau heb eu graddio unrhyw bryd. Gall eich addysgwr nodi yn nisgrifiad y pwnc neu faes llafur os bydd trafodaeth wedi’i threfnu i fod ar gael ar gyfer cyfnod penodol.

Pan fydd trafodaeth yn cael ei chau ar gyfer sylwadau, gallwch ddal weld manylion y pwnc trafod ac unrhyw ymatebion, ond ni fydd modd i chi ymateb i’r drafodaeth mwyach.

Naill ai roedd y drafodaeth ar gael tan ddyddiad penodol, neu mae eich addysgwr wedi cau’r pwnc ei hun.