Hoe beheer ik meesterschapsberekeningen voor leerdoelen in een account?

Als de functieoptie Meesterschapsschalen voor leerdoelen op account- en cursusniveau voor je account is ingeschakeld, worden de meesterschapsschalen en berekeningsmethoden gescheiden van de individuele leerdoelen en toont de pagina Leerdoelen de tabbladen Meesterschapsschalen (Mastery Scales) en Berekeningsmethoden (Calculation Methods).

Op het tabblad Berekeningsmethoden (Calculation) kun je berekeningsmethoden instellen voor het hele account.

Opmerkingen:

  • Het inschakelen van de functieoptie Meesterschapsschalen voor leerdoelen op account- en cursusniveau heeft gevolgen voor de actuele gegevens in het account.
  • Als er een rubriek met afgestemde leerdoelen is gebruikt voor de beoordeling van een opdracht voordat Meesterschapsschalen voor leerdoelen op account- en cursusniveau werd ingeschakeld, heeft dit geen gevolgen voor de opdracht. Voor elke opdracht die niet beoordeeld is door de rubriek, heeft het wel gevolgen als de meesterschapsscores worden aangepast.

Account openen

Account openen

Klik in Globale navigatie op de link Beheerder (Admin) [1] en klik daarna op de naam van het account [2].

Leerdoelen openen

Leerdoelen openen

Klik op de link Leerdoelen (Outcomes) in Accountnavigatie.

Berekeningen openen

Berekeningen openen

Klik op het tabblad Berekening (Calculation) om de berekeningsmethode voor het account weer te geven en te beheren.

Opmerking: Als het tabblad Berekening niet op de pagina Leerdoelen (Outcomes) wordt weergegeven, zijn er geen berekeningen voor leerdoelen op accountniveau ingeschakeld voor je instituut.

Berekeningsmethode selecteren

Klik op het vervolgkeuzemenu Berekening Meesterschap (Mastery Calculation) [1] om de berekingsmethode voor het meesterschap in te stellen. Je kunt een van de volgende berekeningsmethoden kiezen: Gewogen gemiddelde (Weighted Average) [2], Achteruitgaand gemiddelde (Decaying Average) [3], Aantal keren (Number of Times) [4], Meest recente score (Most Recent Score) [5], Hoogste score (Highest Score) [6] en Gemiddelde (Average) [7].

Gewogen gemiddelde selecteren

Selecteer de optie Gewogen gemiddelde (Weighted Average) [1] om scores van beoordelingsitems met een groter gewicht te middelen voor het meest recente beoordelingsitem.

Met Gewogen gemiddelde wordt het percentage van het totaal opgesplitst tussen het meest recente beoordelingsitem en het gemiddelde van alle eerdere beoordelingsitems. Je kunt bijvoorbeeld de meest recente inlevering een gewicht geven van 40% van het totaal en de eerdere items een gewicht van 60% van het totaal.

Voer het percentage dat moet worden gebruikt voor het meest recente resultaat in het veld Parameter [2] in. Je kunt de parameter ook groter en kleiner maken met de pijltjes [3]. Het parameterveld accepteert hele getallen tussen 1 en 99. De parameter wordt standaard op 65% ingesteld. Het resterende percentage wordt dan gebruikt om eerdere scores te wegen.

In de sectie Voorbeeld (Example) [4] zie je hoe de berekening wordt bijgewerkt op basis van de parameter die je kiest. Het gemiddelde wordt afgerond op de volgende twee decimalen. Als er maar één resultaat is, wordt alleen die ene score weergegeven.

Achteruitgaan gemiddelde selecteren

Achteruitgaan gemiddelde selecteren

Selecteer de optie Achteruitgaand gemiddelde (Decaying Average) [1] om scores van beoordelingsitems met een groter gewicht te middelen voor het meest recente beoordelingsitem.

Bij de berekening van het Achteruitgaand gemiddelde (Decaying Average) wordt een formule gebruikt om de bekwaamheid te beoordelen op basis van de gemiddelde scores van een cursist, waarbij meer gewicht wordt verleend aan de meest recente scores. Om het gewicht te bepalen dat aan de meest recente score wordt gegeven, gebruikt de formule een achteruitgangspercentage. Hoe hoger het achteruitgangspercentage van de formule, hoe zwaarder de meest recente beoordeling wordt gewogen. 

In het veld Parameter wordt het achteruitgangsgewicht standaard ingesteld op 65%. Met de pijltjes [3] kun je echter het percentage aanpassen tot elk percentage tussen de 50 en 99%. Wanneer het achteruitgaand gemiddelde gebaseerd is op twee beoordelingen dan heeft de meest recente beoordeling een gewicht van 65% en de eerste 35%. Voor elke bijkomende beoordeling daalt de som van de vorige scoreberekeningen met nog eens 35%.

Een voorbeeld. Een cursist heeft de scores 1, 2, 3 en 4 (scores chronologisch gerangschikt van oudste naar meest recent).

(1 × .35) + (2 × .65) = X

(X × .35) + (3 × .65) = Y

(Y × .35) + (4 × .65) = Z  (dit is de huidige standaardscore: 3,48)

n Aantal keren selecteren

n Aantal keren selecteren

Selecteer de optie n Aantal keren (n Number of Times) [1] om het aantal keren in te stellen dat een cursist minimaal moet voldoen aan het meesterschapsniveau voor een gegeven aantal afgestemde items.

Voer het aantal keren dat het meesterschapsniveau moet worden bereikt in het veld Parameter [2] in. Je kunt de parameter ook groter en kleiner maken met de pijltjes [3]. Het parameterveld accepteert getallen tussen 1 en 10.

Scores die niet aan het niveau voldoen, worden niet in de berekening gebruikt.

Je kunt een voorbeeld van de n Aantal keren-berekening bekijken in de sectie Voorbeeld (Example) [4].

Meest recente score selecteren

Meest recente score selecteren

Selecteer de optie Meest recente score (Most Recent Score) [1] om de score voor het meest recentelijk beoordeelingsitem te selecteren.

Je kunt een voorbeeld van de Meest recente score-berekening bekijken in de sectie Voorbeeld (Example) [2].

Hoogste score selecteren

Hoogste score selecteren

Selecteer de optie Hoogste score (Highest Score) [1] om de hoogste score van alle beoordeeldingsitems te selecteren.

Je kunt een voorbeeld van de Hoogste score-berekening bekijken in de sectie Voorbeeld (Example) [2].

Gemiddelde selecteren

Selecteer de optie Gemiddelde (Average) [1] om de gemiddelde score van alle beoordelingsitems te selecteren.

Je kunt een voorbeeld van het berekenen van het gemiddelde bekijken in de sectie Voorbeeld (Example) [2].

Berekeningsmethode opslaan

Berekeningsmethode opslaan

Klik op de knop Meesterschapsberekening opslaan (Save Mastery Calculation) [1] om je berekeningsmethode op te slaan.

Wijzigingen aan berekening bevestigen

Wijzigingen aan berekening bevestigen

Klik op de knop Opslaan (Save) om je wijzigingen aan de meesterschapsberekening te bevestigen.