Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Norsk: Administrator Guiden

Administrator Guiden Table of Contents

Kontoen og underkontoer

Analyser

Autentisering

Emnene og seksjonene

Eksterne apper (LTI)

Karaktersetting

Integrasjoner

Læringsmål

Personer

Profil- og brukerinnstillinger

Spørsmålsbanker

Roller og tillatelser

Rubrikker

Innstillinger

SIS-import

Støtteinformasjon

Semestre