Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan stiller jeg inn detaljer for en konto?

Hvordan stiller jeg inn detaljer for en konto?

I din canvas-konto som admin, inneholder fanen kontoinnstillinger flere innstillinger du kan kontrollere og endre.

Ikke alle innstillinger og valg er tilgjengelig til underkonto- admin. Følgende begrensninger gjelder for underkonto-admin:

  • Underkonto-admin kan ikke administrere følgende konto-valg og begrensningsinnstillinger: Standard tidssone, tillate selv-påmelding, Innloggings-merke, klarerte HTTP-henvisninger. Ikke la lærere endre navn i emnene deres, studenter kan melde seg på for å motta resultater i epost varslinger og begrense studentene fra å vise test-spørsmål etter sluttdato på et emne.
  • Admin til underkonto kan kun aktivere Equella, Turnitin, analyser og brukeravatarer.
  • Admin til underkonto kan som standard ikke tilpasse lenker for dialogboksen Help.
  • Admin til underkonto kan som standard ikke aktivere web-tjenester.
  • Admin til underkonto kan ikke som standard velge hvem som kan opprette nye emner.
  • Admin til underkonto kan ikke aktivere personlige pronomen uten en underkonto.

Merknader: 

  • Ikke alle innstillingsvalg er tilgjengelig til underkonto- admin.
  • Denne opplæringen indikerer innstillingene du kan administrere for hele kontoen din. Andre integrasjoner kan være tilgjengelig med assistansen til din Kundesuksessadministrator.

Åpen konto

Åpen konto

Klikk på Admin-lenken [1], og klikk på navnet til kontoen [2]

Åpne innstillinger

Åpne innstillinger

I Kontonavigering, klikk på Innstillinger (Settings).

Vise innstillinger

Kontoinnstillinger er standard på fanen innstillinger. Her kan du vise alle dine tilgjengelige detaljer til kontoen din.

Vis kontoinnstillinger

Seksjonen kontoinnstillinger gir deg mulighet til å spesifisere innstillingene for hele kontoen, inkludert kontonavn ]1] standardspråk [2] standard tidssone [3] og selv-påmelding [4].

Du kan også spesifisere klarerte URLer til rot-kontoen [5] Dette valget tillater kontoer å ha standard innlogging-sider som er vert på forskjellige domener, men fortsatt beholder autentisering-symbolet.

Du kan sette en standardvisning for Dashbordet ved å bruke nedtrekksmenyen « Standardvisning for Dashbord » (Default View for Dashboard). Standardvalgene inkludere Nylig aktivitet, listevisning og kortvisning. Innstillingene er standard til kortvisningen. Å spesifisere en standardvisning gjelder til alle nye kontobrukere. Når en bruker har valgt en annen visning, gjelder ikke lenger standarden. Ønsker du å anvende den valgte standardvisningen til alle brukerne i kontoen, velg boksen « overskriv alle brukernes eksisterende dashbord standardpreferanser » (Overwrite all users existing default dashboard Preferences) [7]. Men brukerne kan endre sin Dashbord-visning når de vil ved å bruke valget Dashbord-meny.

Vis vedlikeholdsvindu

Vis vedlikeholdsvindu

Standard tidssoneinnstillinger viser også vedlikeholdsvinduet for kontoen din. Du kan forvente at alt vedlikehold for kontoen din vil skje under vedlikeholdsvinduet, med mindre det er nødvendig med nødvedlikehold. Selv om vinduene er to timer fra hverandre, bør ikke forventet nedetid vare i mer enn noen få minutter. Det er også mulig at vedlikehold ikke er nødvendig under de planlagte vedlikeholdsvinduene.

Du kan se den vanlige tråkkfrekvennsen når vedlikeholdsvinduene dine finner sted [1], samt spesifikk dato og klokkeslett for ditt neste vedlikeholdsvindu [2].

Vis restriksjonsinnstillinger

Vis restriksjonsinnstillinger

Du kan også administrere restriksjonsinnstillinger for hele kontoen.

Om du ikke ønsker at instruktørene skal ha mulighet til å endre navn på emnene, klikk på boksen « Ikke la lærerne endre navn på emnene sine » (Don’t let teachers rename their courses) [1].

Hvis du ikke vil at instruktører skal endre datoer for emnetilgjengelighet, klikk på boksen Ikke la lærere endre datoer for emnetilgjengelighet (Don't let teachers modify course availability dates) [2]. Denne boksen vises ikke på siden Kontoinnstillinger for underkontoer.

For å tillate at studentene kan melde seg på for å motta resultatene som del av karaktersetting-varslinger, klikk på boksen « Studentene kan melde seg på å motta resultatet i e-post varslinger » (Students can opt-in to receiving scores in email notifications) [3]. Når dette valget er aktivert, viser brukerens side varslingsinnstillinger en påmeldingsboks i seksjonen emneaktivitet karaktersetting. Aktiverer du dette valget, men deaktiverer den på et senere punkt, vil boksen være borte fra varslingsiden, og alle som har meldt seg på, vil ikke lenger motta resultater i karaktersettingsvarslingen.

Om du ikke ønsker at studenter skal kunne se testspørsmål etter at emnet er fullført, klikk på boksen « Begrens studentene fra å vise testspørsmålene etter sluttdatoen til emnet » (Restrict students from viewing quiz questions after course end date) [4].

Du kan velge å « begrense student-tilgang » (restrict student access) fra å vise emnet før emnets startdato [5].

Velger du å begrense tilgangen til emnene for studentene før startdatoen, kan du også begrense studentene fra å vise fremtidige emner i deres påmeldingsliste (enrollments list ) [6].

Du kan velge å « begrense student-tilgang » (restrict student access) fra å vise emnet etteremnets startdato [7].

Du kan også « deaktivere kommentarer på kunngjøringer » (disable comments on announcements) i alle emner [8].

For å tillate studenter til å laste ned og se emneinnhold i offline visning for alle emner, velg boksen « Tillat studenter å laste ned emneinnhold og vise offline » (Allow students to download course content and view offline) [9]. Eventuelt, hvis du foretrekker å la studentene laste ned emneinnhold og se innhold offline for enkelte emner, kan du aktivere funksjonen ePub-eksportering for emnet.

Du kan kreve opphavsrett og lisensinformasjon gis for filene (copyright and license information be provided for f... før de blir publisert [10].

Du kan også deaktivere Canvas medieopplastinger i Rich innholdsredigering [11].

Du kan tillate muligheten til å dele studentnavn i to separate kolonner og vise for- og etternavn hver for seg i karakteroversikten [12].

Vis Slack API-nøkkel

Vis Slack API-nøkkel

Du kan legge til en Slack API-nøkkel i Kontoinnstillinger for å la brukeren motta varsler i Slack. Slack API-nøkkelen genereres fra en app som er opprettet ved hjelp av Slack API. For å legge til en ny Slack API-nøkkel, skriv inn Bot User OAuth-tilgangssymbolet fra Slack i Ny Slack Api-nøkkel (New Slack Api Key)-feltet.

Lær mer om å lage en Slack App for din institusjon.

Merknad: Å lage en Slack App og generere tilgangssymboler krever at du også er en administrator i Slack.

Vis personlig pronomen

Vis personlig pronomen

Seksjonen personlige pronomen tillater deg å aktivere og tilpasse valget personlige pronomen i kontoen din. Når det er aktivert kan brukere velge et pronomen som vises etter brukernavnet deres i flere områder i Canvas.

Vis test IP-adresse filtre

Vis test IP-adresse filtre

Test IP-adresse filtre tillater en admin å opprette er forhåndsdefinert liste av IP-adresser eller adressespekter, som gjør det enklere for instruktører å velge en gyldig innstilling når de oppretter en test. Siden dette ofte er brukt av en organisasjon til å begrense tester i et testsenter på campus, anbefales det å bruke et beskrivende navn som assosierer dine filtre med den plasseringen.

Filtre kan være en kommadelt liste med adresser eller en adresse etterfulgt av en maske (dvs. 192.168.217.1/24 eller 192.168.217.1/255.255.255.0). For mer informasjon av masker, se IP Filtering in Canvas PDF.

Vis funksjoner

Vis funksjoner

Funksjoninnstillingen lar deg aktivere eller deaktivere bestemte innebygde funksjonaliteter i Canvas.

For å tillate underkontoer å bruke Theme Editor, velg boksen « la underkontoer bruke Theme Editor til å egendefinere sitt eget merke» (Let sub-accounts use the Theme Editor to customize their own branding) [1].

For å tillate at brukere kan legges til i et emne via e-postadresser uten å allerede ha en Canvas brukerkonto, velg boksen « Åpne Registrering » (Open Registration) [2].

For å tillate brukere å redigere navnet sitt som en del av sine kontoinnstillinger, velg boksen « Brukere kan redigere sitt navn » (Users can edit their name) [3].

For å tillate brukere å slette e-postadressen i deres brukerkontoer, som er lagt til av institusjonen, og bruke deres personlige e-postadresse,  velg boksen « Brukere kan slette institusjonens e-postadresse » (Users can delete their institution-assigned email address) [4]. Er denne funksjonen valgt, vurder også å aktivere « varslinger til ikke-institusjon e-post » (non-institutional email notification).

Vis avsender e-postadresse for brukerinteraksjon varlsinger (Notifications) avmerkingsboks [5].

For å vise en søkbar liste av emner i rotkontoen når innstillingen offentlig emneoversikt er aktivert, velg avmerkingsboksen Vis en søkbar liste ev emner i denne rotkontoen med flagget « Inkludere dette emnet i offentlig emneindeks » aktivert ("Include this course in the public course index") [6].

For å tillate brukeren å integrere med Equella, velg boksen « Equella » [7].

For å aktivere analyser for kontoen, velg boksen « Analyser » (Analytics) [8].

For å tillate brukere å laste opp et profilbilde i deres brukerkontoer, velg boksen « Bruk avatarer » (User Avatars) [9]. Når denne funksjonene er aktivert, kan du administrer profilbilder for alle brukere. Denne funksjonen er uavhengig av profil-funksjonen, som må bli aktivert av en Kundesuksessadministrator.

Når brukerens avatar-avmerking er valgt, er « Aktiver Gravatar » (Enable Gravatar) også som standard valgt [10].  En Gravatar er en verdensomspennende avatar assosiert for en bruker i alle nettsider som støtter Gravatar. Når Gravatar er aktivert i en konto, kan brukere importere sine Gravatar når de velger et profilbilde i sine brukerinnstilling-side. Gravatar er assosiert med brukerens e-postadresse i Gravatar. Når Gravatar er aktivert, er ikke Fra Gravatar inkludert som er valgt i vinduet Velg Profilbilde.

Vis eksportinnstillinger for SIS-karakter

Vis eksportinnstillinger for SIS-karakter

Har du integrert kontoen din med et student informasjonssystem (SIS) kan du, avhengig av din institusjons konfigurasjon, enten « konfigurere SIS-innleveringer » (Configure SIS Submissions) for hele kontoen din [1] eller « Administrere innstillingene for SIS-integrering » (manage SIS integration settings) [2].

Vis likhetsdeteksjonplattform

Seksjonen likhetsdeteksjonplattformen vises for alle kontoer og brukes for integrering for plagiat LTI-verktøy.

Har kontoen din minst et plagiat LTI-verktøy installert, vil alt innhold du inkluderer i tekstfeltet Likhetsløfte (Similarity Pledge) vises for studentene [1]. Likhetsløfte krever at studentene merker av en boks for å godkjenne at de godtar løfteinformasjonen, som normalt spør dem om å bekrefte at arbeidet er deres eget og at alle kilder er korrekt sitert.

Du kan også standard originalitetsresultatet for hele kontoen i nedtrekksmenyen « Studenter kan se originalitetsresultatet » (Students can see originality score) [2]. Du kan legge inn at rapporten begynner umiddelbart når oppgaven er innlevert, etter at en oppgave er karaktersatt, etter forfallsdatoen til oppgaven eller aldri. Det er ikke nødvendig med kontostandard og kan endres på alle andre nivå. Underkontoer kan legge inn en separat standard fra kontoen, og individuelle oppgaver innen et emne kan også legge inn sine egne originalitetspreferanser.

Se emnemaler

Se emnemaler

Hvis et emne har blitt utpekt som en emnemal, kan du velge malen som skal brukes for alle nye emner i kontoen eller underkontoen din.

Vis web-tjenester

Vis web-tjenester

Den aktiverte seksjonen web-tjenester er der du aktiverer tredjepart integrasjoner. Disse integrasjonene kan brukes til å utvide funksjonalitet til en brukers Canvas-profil. Når for eksempel en bruker kobler sin Twitter-konto til Canvas brukerprofilen sin, kan Canvas sende denne brukeren private Twitter-meldinger om nye oppgaver, tester, meldinger osv. Dette er mulig å konfigurere i brukerens varslingsinnstillinger.

Merknad: Aktiverer du Google Apps LTI for hele institusjonen din, trenger du ikke aktivere Google Drive web-tjenester for studentene dine.

Vis hvem som kan opprette nye emner

Vis hvem som kan opprette nye emner

Du kan velge hvem som kan opprette nye emner i kontoen din i tillegg til kontoadministratorer. Denne innstillingen tillater de(n) utvalgte brukerne/brukeren å opprette nye emne-skall ved å klikke på tasten « Opprette et nytt emne » (Create a New Course) på Dashbordet.

Du kan la lærere [1], studenter [2], og/eller andre brukere uten påmeldinger [3] opprette emner på kontoen din.

Du kan også administrere hvor nye emner opprettet av lærere og studenter kan plasseres. For å tillate at emner opprettes på en hvilken som helst konto der en lærer eller student har en aktiv påmelding, kryss av i avmerkingsboksen Tillat oppretting hvor som helst hvor brukeren har aktive påmeldinger (Allow creation anywhere the user has active enrollments) [4]. For å tillate at emner bare opprettes i underkontoen for manuelt opprettede emner, kryss av i avmerkingsboksen Tillat oppretting bare i underkontoen for manuelt opprettede emner (Allow creation only in the Manually-Created Courses sub-account) [5].

Kopierte emner legges til samme underkonto som emnet som ble kopiert.

Merknad: Kontoadministratorer kan alltid opprette emner.

Oppdater Innstillinger

Oppdater Innstillinger

Klikk på « oppdater innstillinger » (Update Settings).

Was this article helpful? Yes No