Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Svenska: Administratör Guide

Administratör Guide Table of Contents

Konton och Underkonton

Analyser

Autentisering

Kurser och sektioner

Externa appar (LTI)

Bedömning

Integrationer

Lärandemål

Personer

Profiler och användarinställningar

Frågebanker

Roller och behörigheter

Matriser

Inställningar

SIS-Importer

Supportinformation

Terminer