Hur lägger jag till omdömesperioder i ett konto?

Du kan skapa nya omdömesperioder för alla kurser i ditt lärosäte. Du kan endast skapa omdömesperioder på kontonivå.

Slutförda omdömesperioder bör aldrig redigeras och återanvändas under framtida terminer. Framtida terminer ska läggas till ett nytt omdömesperiod-set, med datum som definieras specifikt för den framtida terminen. Att behålla avslutade terminer och deras associerade omdömesperioder säkerställer att betygsrapporter är korrekta.

Omdömesperioder

Omdömesperioder skapas inom en uppsättning av omdömesperioder och associeras med en termin. Alla kurser som associeras med terminen ärver automatiskt den omdömesperiod som skapats för terminen. En termin kan endast associeras med en uppsättning omdömesperioder, men flera terminer kan finnas i samma uppsättning av omdömesperioder. Flera terminer kan läggas till i en uppsättning omdömesperioder om kurserna i terminerna använder samma omdömesperioder. Omdömesperioder kan läggas till uppsättningen av omdömesperioder i valfri ordning och sorteras efter startdatum. Start- och slutdatum får inte överlappa i en omdömesperiod.

Omdömesperioder kan även viktas. När detta alternativ är aktiverat beräknas det totala omdömet för varje termin genom att tillämpa varje omdömesperiods vikt på de slutliga omdömena för varje omdömesperiod.

Lärare kan visa omdömesperioder som är associerade med kursterminen i kursen omdömesschema.

Stängningsdatum

Du kan även lägga till ett stängningsdatum för omdömesperioder. Detta gör att du kan utöka den tid som lärare kan redigera omdömen efter omdömesperiodens slut. Stängningsdatum är som standard samma som slutdatum. Men stängningsdatumet kan redigeras till ett senare datum, efter slutdatumet.

På kursnivå validerar Canvas uppgifter mot stängda omdömesperioder i Canvas. För närvarande validerar Canvas endast uppgifter mot stängda omdömesperioder i Gradebook och SpeedGrader. Övriga funktionsområden valideras i kommande versioner. För aktuella begränsningar i funktionen för stängningsdatum, se dokumentet Stängningsdatum för omdömesperioder (Close Dates for Grading Periods) i Canvas Community.

Flera terminer och omdömesperioder

Om ditt lärosäte använder olika omdömesperioder som ska vara aktiva samtidigt, kan du skapa ytterligare terminer och lägga till dessa i en ny eller befintlig uppsättning av omdömesperioder. Om t.ex. ditt distrikt behöver omdömesperioder för såväl halvårsterminer som kvartal, kan du skapa en ny termin för varje skola och placera terminerna i olika uppsättningar av omdömesperioder – en för halvårsterminer och en för kvartal. På sidan Terminer visas den associerade omdömesperioden för varje termin.

Alla kurser under en termin associeras med omdömesperioden. Om vissa kurser på ditt lärosäte inte ska associeras med en omdömesperiod, måste du skapa en separat termin för dessa kurser.

Anteckningar:

  • När en termin har associerats med en omdömesperiod visar omdömesperiodens namn med terminen på sidan Terminer.
  • Underkonton och kurser visar omdömesperioder i lässkyddat tillstånd och ändringar kan endast göra på kontonivå.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna bedömning

Öppna bedömning

I kontonavigeringen, klicka på länken Bedömning (Grading).

Öppna omdömesperioder

Öppna omdömesperioder

Klicka på fliken Omdömesperioder (Grading Periods).

Lägg till en uppsättning omdömesperioder

Lägg till en uppsättning omdömesperioder

Klicka på knappen Lägg till en uppsättning omdömesperioder (Add Set of Grading Periods).

Skapa ett namn för uppsättningen

Skapa ett namn för uppsättningen

Ange ett namn för uppsättningen av omdömesperioder i fältet Ange namn (Set Name).

Fäst terminer

Fäst terminer

Om du vill fästa en befintlig termin i uppsättningen omdömesperioder, klicka på fältet Fäst terminer (Attach Terms). Välj de terminer du vill associera med uppsättningen omdömesperioder i rullgardinsmenyn. Terminer sorteras efter datum. När en termin har valts tas den bort från rullgardinsmenyn. Du kan endast associera terminer med en uppsättning omdömesperioder.

Du kan redigera en uppsättning omdömesperioder och lägga till en termin när du vill.

Ange alternativ för omdömesperiod

Ange alternativ för omdömesperiod

Du kan även välja att ange två alternativ för omdömesperioden.

Om du vill skapa alla omdömesperioder med enskilda vikter, markera kryssrutan Viktade omdömesperioder (Weighted grading periods) [1].

När användare visar alternativet Alla omdömesperioder (All Grading Periods) i rullgardinsmenyn för omdömesperioder kan du låta dem se totala omdömen och totalresultat för uppgiftsgrupper i kursen genom att markera kryssrutan Visa totalresultat för alla omdömesperioder [2]. Om denna kryssruta inte markeras kan användarna ändå se det totala omdömet inom en enskild omdömesperiod.

Lägg till en uppsättning omdömesperioder

Lägg till en uppsättning omdömesperioder

Klicka på knappen Skapa (Create).

Lägg till en uppsättning omdömesperioder

Klicka på länken Lägg till omdömesperiod (Add Grading Period).

Lägg till information om omdömesperiod

Lägg till information om omdömesperiod

I fältet Titel för omdömesperiod (Grading Period Title) [1] skapar du en titel för omdömesperioden.

I fältet för startdatum [2] ange du ett startdatum för omdömesperioden. Standardstartdatumet är 12:00. Du kan även använda kalenderikonen för att välja ett datum.

I fältet för startdatum [3] anger du eller väljer ett startdatum för omdömesperioden. Standardsslutdatumet är 11:59.

Stängningsdatumet [4] är som standard slutdatumet. Om du vill ändra stängningsdatumet anger du eller väljer ett nytt stängningsdatum.

Om du har aktiverat viktat omdöme [5] anger du det önskade viktade procentvärdet för omdömesperioden. Omdömesperioder kan innehålla valfritt procentvärde som är större än noll och den totala summan av alla omdömesperioder måste inte motsvara 100 %.

Spara omdömesperiod

Spara omdömesperiod

Klicka på Spara (Save)-knappen.

Hantera omdömesperioder

För att lägga till ytterligare en omdömesperiod klickar du på länken Lägg till omdömesperiod (Add Grading Period) [1]. För att redigera datum för omdömesperioder klickar du på ikonen Redigera [2]. För att ta bort en omdömesperiod, klicka på ikonen Radera (Delete) [3].