Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur hanterar jag utvecklarnycklar för ett konto?

Hur hanterar jag utvecklarnycklar för ett konto?

Som administratör kan du hantera utvecklarnycklar för rotkonton. U kan hantera status på individuella utvecklarnycklar och styr direkt åtkomst till specifika API-slutpunkter för tredjeparts-verktyg.

Nyss skapade utvecklarnycklar är som standard frånslagna i ett konto.

Anteckningar:

  • Utvecklarnycklar är ett kontotillstånd. Om du inte kan se länken Utvecklarnycklar i Kontonavigering, har detta tillstånd inte aktiverats för ditt användarkonto.
  • Även om nya nycklar är avaktiverade när de skapas, har nycklar som skapats före 14 juli 2018 slagits på som standard för att säkerställa oavbruten åtkomst.
  • Instruktören granskar inte leverantörer innan globala utvecklarnycklar skapas, men specifik leverantörsinformation krävs. Du bör granska din lista med ärvda nycklar för att säkerställa att endast institutions-godkända nycklar är aktiva. För att avgöra vilka utvecklarnycklar som används i ditt konto, kör rapportenAnvändaråtkomst-tokens.

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

I Global Navigation, klicka på Administatörslänken (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna Utvecklarnycklar

Öppna Utvecklarnycklar

I kontonavigeringen, klicka på länken Utvecklarnycklar (Developer Keys).

Visa Utvecklarnycklar

Sidan Utvecklarnycklar är som standard i Kontofliken där du kan se utvecklarnycklarna för ditt konto. Varje nyckel visar namn på [1], ägarens e-post [2], information [3], typ [4] och status [6].

Om en nyckel har konfigurerats som en LTI-nyckel, kommer Typ-kolumnen att visa ikonen Externt verktyg [7].

Visa ärvda nycklar

För att se ärvda nycklar associerade med ditt konto, klicka på fliken Ärvda (Inherited) [1]. Ärvda nycklar skapas och hanteras på en global nivå av Canvas. Du kan hantera tillståndet för ärvda nycklar fär ditt konto. Men om en nyckel är utgråad [2], har den aktiverats globalt och kan inte ändras på en specifik kontonivå.

Hantera Utvecklarnycklar

För att avaktivera en nyckel, klicka på knappen Frånslagen (Off). För att redigera en nyckel, klicka på ikonen Redigera [2]. För att radera nyckeln, klicka på ikonen Radera [3].

Visa bekräftelsemeddelande

Visa bekräftelsemeddelande

När ändringar görs i en utvecklarnyckeln visas ett bekräftelsemeddelande. För att bekräfta ändringarna, klicka på knappen OK [2]. För att avbryta ändringarna klickar du på knappen Avbryt (Cancel) [2].

Visa avaktiverade nycklar

När en nyckel är avaktiverad, är nyckel inaktiv. Avaktiverade nycklar indikeras med knappen Frånslagen (Off) [1]. För att avaktivera nyckel, klicka på knappen Påslagen (On) [2].

Lägg till Utvecklarnyckel

För att lägga till en utvecklarnyckel, klicka på knappen Lägg till utvecklarnyckel (Add Developer Key).

Was this article helpful? Yes No