Hur formaterar jag CSV-textfiler för att ladda upp SIS-data till ett Canvas-konto?

I Canvas kan du skapa flera användare, konton, terminer, kurser, sektioner, registreringar och inloggningar på en gång via administrationsgränssnittet.

Detta dokument hänvisar till SIS Import CSV Format API sidan, där majoriteten av CSV-informationen är belägen. Alla CSV-filer är symbiotiska med varandra och berättar för Canvas hur all information för kontot ska hanteras. Visa SIS-förhållande-diagrammet.

Varje steg i den här lektionen ger exempel på CSV filer med beskrivningar av alla obligatoriska och frivilliga fält. Ni finner även länkar för att ladda ner varje fil, om ni vill lära er mer på djupet om formatering. Ladda ned ett komprimerat paket av provfiler. Om det inte går att ladda ned CSV-länkar, försök öppna länken i en ny flik.

Du bör öva att importera data i din Canvas testmiljö innan du importerar något innehåll till din produktionsmiljö.

CSV filformat

För att ladda upp massdata till Canvas, behöver du skapa en eller flera CSV textfiler.  CSV filer kan genereras av många program. Studentinformationssystem (SIS) har ofta en metod för att generera rapporter i CSV-format som kan modifieras för att passa det format som Canvas kräver. Om du inte vet hur man sparar en fil i CSV-format, se instruktionerna för det program du använder för att skapa din CSV-fil (t.ex. Excel).

När du använder instruktionsformatet för import av filer i SIS Importsidan, kan du importera en enskild CSV-textfil, eller så kan du komprimera flera filer till en enda ZIP-fil för att importera massdata. Om du laddar upp individuella filer manuellt, måste filerna laddas upp i den ordning som visas i den här lektionen.

CSV fältformatering

Den första raden i din CSV fil (rubriken) måste innehålla det fullständiga fältnamnet för varje fil. Kolumnernas ordningsföljd spelar ingen roll, men att ha raderna ordnade ordentligt är avgörande för filer som accounts.csv.

Klibbiga fält

Som standard skrivs vissa ändringar i användargränssnittet inte över av framtida SIS-import och anges som klibbiga. Alla klibbiga fält identifieras i detta dokument. Du kan åsidosätta dessa fält genom att ställa in override_sis_stickiness i API:n eller markera kryssrutan Skriv över UI ändringar i rutan för SIS-importsidan.

API Dokumentation

CSV-filer innehåller endast en viss uppsättning fält. Canvas innehåller ytterligare värden som finns tillgängliga via varje enskild API. Efter att ha kört CSV-filerna för din institution, är praxis för en majoritet av institutioner att ladda upp alla SIS CSV-filer och sedan använda Canvas API för att uppdatera hela kontot och kursattribut. För mer information, se Canvas API-dokumentationen för Användare, Konton, Villkor, Kurser, Sektioner, Inskrivningar och grupper. SIS Import kan också hanteras med hjälp av SIS Imports API.

users.csv

Användarna (users) är de människor som har användarkonton inom en institution. En users.csv fil lägger ni helt enkelt till personer i systemet som generella användare. Filen enrollments.csv (inskrivningar) kommer att tilldela en roll (lärare, student, etc.) till dessa användare. När ett användarkonto är raderat kommer alla deras inskrivningar också att raderas och de kommer inte att kunna logga in till sina Canvas konton. Om du fortfarande vill att användaren ska kunna logga in men inte delta eller om du bara vill radera dem ifrån en specifik kurs, ska du låta användarens konto vara aktivt och ändra användarens registrering (i filen enrollments.csv) till slutförd eller raderad, vilket som stämmer in bäst.

Ladda ner en prov-users.csv-fil med 10 Canvas användarkonton.

Obligatoriskt fält* | Klibbigt fält^

 • user_id*: Detta är ett unikt värde som används för att identifiera en person med ett konto i Canvas. Detta värde får inte ändras av användaren, och måste vara unikt över alla användare. I användargränssnittet kallas detta SIS ID och kan bestå av valfri kombination av tecken. Ni kan finna detta SIS ID genom att besöka ett användarkonto och sedan se deras Login information.
 • integration_id: Detta är en sekundär unik identifierare användbar för mer komplexa SIS integrationer. Denna identifierare får inte ändras för användaren och måste vara globalt unik.
 • login_id*^Detta är det användarnamn som används för att logga in till Canvas. Om ni har konfigurerat en autentiseringstjänst (som tex LDAP) kommer deras användarnamn att matchas i fjärrsystemet. login_id innehåller två bokstäver, nummer eller följande symboltecken: Login_id kan innehålla bokstäver, siffror, eller följande symboltecken:  - _ = + . @
 • password:  Om kontot är konfigurerat för att användas med LDAP eller ett SSO protokoll, då är detta ej nödvändigt. Annars är detta lösenordet till ovannämnda login_id. Detta lösenord måste vara minst 8 tecken långt.
 • ssha_password: I stället för ett vanligt textlösenord, kan du skicka ett i förväg hashkodat lösenord med hjälp av schemat för SSHA-lösenordsgeneratorn i detta fält. Även om de är bättre än vanliga textlösenord, bör du ändå uppmuntra användare att ändra sina lösenord efter första inloggningen. Lär dig hur du genererar SSHA lösenord.
 • authentication_provider_id: Detta är autentiseringsleverantören som inloggningsuppgifterna är associerad med. Inloggningsuppgifter associerade med en specifik leverantör kan endast användas med den leverantören. Äldre leverantörer (LDAP, CAS, SAML) kommer att söka efter inloggningsuppgifter associerade med dem eller icke associerade inloggningsuppgifter. Nya leverantörer kommer endast att söka efter inloggningsuppgifter som uttryckligen är associerade med dem. Detta kan vara heltals-ID för leverantören, eller typen av leverantör (i det fallet hittar den den första leverantören som matchar).  
 • first_name^:  Detta är det riktiga förnamnet på användaren. Om det finns, används för att konstruera fullnamn och/eller sorteringsnamn.
 • last_name^:  Detta är efternamnet på användaren. Om det finns, används för att konstruera fullnamn och/eller sorteringsnamn.
 • full_name^: Detta är både för- och efternamnet på användaren. Utelämna förnamn och efternamn om detta tillhandahålls.
 • sortable_name^: Detta är det sorterbara namnalternativet i Canvas, vanligen härleds det från användarens namn men det kan också anpassas.
 • short_name^: Detta är visningsnamnet för användaren, vanligen härleds det från användarens namn men det kan också anpassas.
 • e-postadress:  Det är institution-tilldelade e-postadressen och kommer även markeras som standard e-postadressen för detta användarkonto. Denna e-postadress bör fortfarande vara tillgänglig även om det är samma namn som användarens login_id.
 • pronomen: Om personliga pronomen aktiveras visas dessa efter användarnamnet i Canvas. Pronomenfältet godtar alla pronomen, även om de inte skapats på sidan Kontoinställningar.
 • declared_user_type: Denna deklarerade användartypen kan vara antingen administrativ, observatör, personal, student, student_other eller lärare. Kan skicka "<delete>" för att ta bort den deklarerade användartypen från användaren.
 • canvas_password_notification: Detta är som standard falsk. När sant, aviseras användaren för lösenordsinställningar om authentication_provider_id är Canvas.
 • home_account: Ställa in home_account som sant kommer att skapa en ny användare i målkontot för SIS-importen och slå samman en annan befintlig användare från ett annat konto inom konsortiet med ett matchande integration_id. Kommer att ignoreras om inte målkontot är associerat med ett automatiskt sammanslagningskonsortium.
 • status*^:  Här kan ni lägga till eller ta bort en användare ifrån Canvas. Märk som aktiv för att lägga till en användare eller avstängd för att stänga av en användare, eller som raderad för att ta bort en befintlig användare.

 

E-postadresskonflikter

Canvas identifierar användare med e-postadressen. När eleverna läggs till på en kurs, försöker Canvas lösa e-postadresskonflikter när användaren loggar in till kursen för första gången.

Normalt är e-postadresserna unika för varje elev. Ibland kan flera elever dela en enda e-postadress. När du lägger till elever till kurser via SIS import, känner Canvas av när en e-postadress tilldelas mer än en student.

 • Om ett nytt SIS-ID är förknippat med en e-postadress som redan tilldelats ett befintligt SIS-ID, skickar Canvas ett e-postmeddelande till e-postadressen.
 • När användare läggs till ett konto via SIS-import, kommer de inte att få ett e-postmeddelande om systemet upptäcker en dubbel användare. Men om en användare läggs till eller skrivs in manuellt kommer de att få ett e-postmeddelande som meddelar dem att de har lagts till eller skrivits in till en ny kurs. Delar eleven på en e-postadress får den ett meddelande om att e-postadressen redan är i bruk och uppmanas att skapa ett nytt konto i Canvas. Denna process kan också tillämpas när du lägger till en användare i en kursregistrering.

accounts.csv

Ett konto är en organisationsenhet inom Canvas (t.ex. det överordnade kontot för en institution). Varje konto kan innehålla en hierarki av underkonton, som att skapa konton för enskilda skolor inom en institution, eller för enskilda skolor inom ett distrikt. Underkonton kan också innehålla flera underkonton, till exempel när en skola är indelad i avdelningar eller program, eller en skola som kan delas upp i årskurser eller ämnen.

Hämta en prov-accounts.csv-fil med följande underkonton:

 • Tre underkonton inom ert huvud/grundkonto. (Konst och Humaniora, Affärsliv, Matematik och Vetenskap)
 • 4 underkonton inom ditt företagsunderkonto. (Redovisning, datavetenskap, ekonomi och marknadsföring)
 • Tre underkonton inom ert Matematik och Vetenskapsunderkonto. (Biologi, Fysik, och Statistik)
 • Ett underkonto inom ert Konst och Humanioraunderkonto. (Visuell Konst)
 • Två underkonton inom ert Visuell Konstunderkonto. (Fotografi, och Digital Media)

Obligatoriskt fält* | Klibbigt fält^

 • account_id*:  Detta är en unik identifierare som används för att skapa ett underkonto. Filen courses.csv gör att ni kan tilldela kurser till ett visst konto id. I Canvas UI kallas detta SIS ID och kan modifieras genom att besöka sidan Inställningar för varje respektive underkonto.
 • parent_account_id*^: Denna identifierare indikerar att ett underkonto borde kapslas in under detta överordnade konto. Om detta fält är tomt kommer underkontot att kapslas in under ert grund eller huvudkonto. Observera att även om alla värden är tomma måste kolumnen inkluderas för att skilja filen från en gruppimport.
 • name*^:  Detta är det namnet för underkontot.
 • status*: Detta är hur ni kan skapa eller radera ett underkonto. Markera som aktiv för att lägga till ett underkonto eller borttagen för att ta bort som existerande underkonto.
 • integration_id: Detta är en sekundär unik identifierare användbar för mer komplexa SIS integrationer. Denna identifierare får inte ändras för kontot och måste vara globalt unik.

terms.csv

Ett villkor ger en standarduppsättning med start- och slutdatum för kurser som tilldelas denna termin. Termindatum för kurser kan hanteras manuellt på kursnivå utan att använda en importfil. Genom att anknyta ett termins_id till många olika kurser kan man dock försäkra sig om att alla kurser i den terminen börjar och slutar vid samma tidpunkt. Uppladdade terminsdatum kommer även att hjälpa er sortera och organisera kurser när ni granskar data och rapporter i gränssnittet för administratörer.

Hämta en sample terms.csv-fil med 10 termer.

Obligatoriskt fält* | Klibbiga fält^

 • term_id*:  Detta är en unik identifierare för terminen. Courses.csv kommer att tillåta er att referera detta termin_id så att dina kurser vet när de ska börja och sluta. Denna identifierare får ej ändras för terminen, och måste vara globalt unik över alla terminer. I användargränssnittet kallas detta SIS ID.
 • namn*^:  Detta är namnet på din termin. Använd ett bra namnsystem som kommer att kunna hjälpa dig referera till era terminer.  Det finns många administrationsverktyg som låter dig söka eller förfråga data via termins namn.
 • status*:  Så här kan du skapa eller radera en termin. Markera som aktiv för att lägga till en term eller borttagen för att ta bort en existerande term.
 • start_date^:  Detta är det datum terminen börjar. Formatet bör vara i ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTTT:MM:SSZ (T kan ersättas med ett mellanslag, vilket ses i skärmbilden för exemplet.) Till exempel den 26 augusti, 2013 klockan 17:00 EST skulle skrivas 2013-08-26T17:00-5:00
 • end_date^:  Detta datum är när terminen tar slut. Formatet bör vara i ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTTT:MM:SSZ (T kan ersättas med ett mellanslag, vilket ses i exemplet i skärmdumpen.) Som standard avbryts användaråtkomsten vid midnatt på det indikerade slutdatumet, vilket betyder att användarna har tillgång till dem hela föregående dag. Det bästa är att sätta slutdatumet till dagen efter terminavslut.
 • integration_id: Detta är en sekundär unik identifierare användbar för mer komplexa SIS integrationer. Denna identifierare får inte ändras för kontot och måste vara globalt unik.
 • date_override_enrollment_type: Detta gör det möjligt för dig att ställa in eller ta bort start- och slutdatum för en specifik registreringstyp inom en befintlig termin. När den är inställd, kommer alla kolumner utom termin_id, status, start_datum och slut_datum ignoreras för raden. Om status är inställd på aktiv, kommer terminsdatum att gälla endast för registreringar av den givna typen. Om status har ställts in på raderad, kommer de datum som ställts in för närvarande att tas bort för den givna registreringstypen. Registreringstyp kan ställa sin till StudentEnrollment, TeacherEnrollment, TaEnrollment, eller DesignerEnrollment.

courses.csv

En kurs är en organiserad presentation av ett visst ämne. Ibland kan en kurs omfatta en rad kurser. Kurserna är placerade inom terminer för att skapa standard-start- och slutdatum. Men om en kurs innehåller specifika kursdatum kommer dessa datum att kringgå studenttillgång till datumen på terminen som identifieras av terminens term_id (om detta är inkluderat.) Värdet av att fästa ett term_id är att ni kommer att kunna sortera och organisera kurser när ni granskar data och rapporter i Administrationsgränssnittet. Ett term_id kan enkelt fästas till många olika kurser som börjar/slutar på samma gång. Om ni inte fäster en kurs till en termin kommer kursen att fästas till terminen som heter Standardtermin.

Om din institution har aktiverat Blueprint-kurser kan du använda en courses.csv för att lägga till tillhörande kurser till en planeringskurs. Observera att planritningen måste skapas och aktiveras som en planskrift innan tillhörande kurser kan läggas till.

Ladda ner en prov-courses.csv-fil med 10 kurser; de finns inom sina respektive underkonton inom en viss period.

Obligatoriskt fält* | Klibbiga fält^

 • course_id*:  Detta är en unik identifierare som används för att särskilja kurser inom Canvas. Denna identifierare får inte ändras för kursen och måste vara globalt unik över alla kurser. I användargränssnittet kallas detta SIS ID.
 • short_name*^:  Detta är ett kort namn för kursen. I Canvas UI kallas detta också Kurskod eller Referenskod.
 • long_name*^:  Detta är det långa (fullständiga) kursnamnet. (Detta kan vara samma namn som det korta namnet, men det ger en bättre användarerfarenhet om båda variationerna är tillgängliga.
 • account_id^:  Detta är den unika SIS ID kontoidentifierare (från accounts.csv) som talar om för kursen i vilket underkonto den kommer att finnas. Om ett account_id inte anges för en ny kurs kopplas kursen till ditt huvud-/rotkonto. SIS-ID kan hittas i underkontots inställningar.
 • term_id^:  Detta är den unika terminsidentifierare (från terms.csv) som talar om när kursen ska börja och sluta. Om ett termins_id associeras med en kurs behöver ni ej ange ett start_date eller end_date
 • status*^:  Så här kan du skapa, ta bort, slutföra eller publicera en kurs. Markera som aktiv för att lägga till en kurs, borttagen för att ta bort en befintlig kurs, slutförd för att slutföra en befintlig kurs eller publicerad för att publicera en befintlig kurs.
 • integration_id: Detta är en sekundär unik identifierare användbar för mer komplexa SIS integrationer. Denna identifierare får inte ändras för kontot och måste vara globalt unik.
 • start_date^:  Detta är det datum kursen börjar. Formatet bör vara i ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTTT:MM:SSZ (T kan ersättas med ett mellanslag.)
 • end_date^:  Detta är det datum kursen slutar. Formatet bör vara i ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTTT:MM:SSZ (T kan ersättas med ett mellanslag). Som standard stängs användaråtgången av vid midnatt på ditt angivna slutdatum, vilket betyder att föregående dag är den sista hela dagen som användarna har tillgång till kursen. Bästa praxis är att ställa in ditt slutdatum till dagen efter avslutad kurs.
 • course_format (kurs_format): Detta är formatet för kursen. Formatet kan vara online, on_campus, eller blandat.
 • blueprint_course_id (blueprint_kurs_id): Detta är kursplanen för den planeringskurs som du vill lägga till en tillhörande kurs. För att ta bort länken för Blueprint-kursen, kan du ange "dissociate" i stället för ID. I användargränssnittet är detta SIS-ID för Blueprint-kursen.
 • homeroom_course: Detta används för att ange fjärrundervisningsrum för Canvas for Elementary-konton. Kräver att inställningen Canvas for Elementary är aktiverad.

sections.csv

En sektion delar upp eleverna inom en kurs. Flera sektioner kan också vara korslistade i en kurs, särskilt om alla studentsektioner lär sig samma kursmaterial. Flera sektioner kan placeras i en kurs, men en sektion kan inte innehålla flera sektioner. Sektioner ärver kursdatumen som anges med terminen. Men om en sektion inkluderar specifika datum, kommer dessa datum åsidosätta datumen för elevåtkomst för kursen och terminens start- och/eller slutdatum.

Om du försöker radera en kurs och användarna är anslutna till sektioner måste du inkludera parametern section_id i CSV-importen samt ID:n för SIS-sektionen.

Hämta en sample sections.csv-fil med följande avsnitt:

 • 4 sektioner i ACCT300 - Kostnadsredovisnings kursen
 • 4 sektioner i ACCT310 - Ledningsbokförings kursen
 • 2 sektioner i BIO101 - Introduktion till biologi kurs

Denna fil utgår ifrån att ni har flera sektioner inom en kurs. Många institutioner importerar kurs sektioner som separata kurser. Detta kan göras genom att (1) skapa en Canvas kurs för varje sektion i dina courses.csv, sedan (2) skapa en enstaka kurs för var och en av dessa kurser. Ni kan i princip använda samma data för kursen och sektionen inklusive SIS _ID som kommer att vara samma för både course_id och section_id.

Obligatoriskt fält* | Klibbiga fält^

 • section_id*:  Detta är en unik identifierare som används för att skapa sektioner inom en kurs. Denna identifierare får ej ändras för denna sektion, och måste vara globalt unik. I användargränssnittet kallas detta SIS ID.
 • course_id*^:  Detta är den unika identifieraren för kursen där avsnittet läggs till eller raderas (läggs till i courses.csv).
 • namn*^:  Detta är namnet på sektionen. Sektionerna är ordnade alfabetiskt efter namn.
 • status*:  Detta är hur ni skapar eller tar bort en sektion inom en kurs. Markera som aktiv för att skapa en sektion, eller borttagen för att ta bort en existerande sektion.
 • integration_id: Detta är en sekundär unik identifierare användbar för mer komplexa SIS integrationer. Denna identifierare får ej ändras för denna sektion, och måste vara globalt unik.
 • start_date^:  Detta är det datum sektionen börjar. Formatet bör vara i ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTTT:MM:SSZ (T kan ersättas med ett mellanslag).
 • end_date^:  Detta är det datum sektionen slutar. Formatet bör vara i ISO 8601: ÅÅÅÅ-MM-DDTTT:MM:SSZ (T kan ersättas med ett mellanslag). Som standard avbryts användaråtkomsten vid midnatt på det indikerade slutdatumet, vilket betyder att föregående dag är den sista dagen som användarna har tillgång till sektionen. Det bästa är att sätta slutdatumet till dagen efter sektionen avslutas.

enrollments.csv

En inskrivning är en användare som har registrerats i en kurs under en särskild roll. En CSV-fil med inskrivningar låter dig tilldela roller till användare och placera dem i lämpliga kurser. När en användares inskrivningsstatus är markerad som färdig kommer de att vara begränsade till skrivskyddad tillgång för den kursen.

Obs! CSV-filer för SIS-registrering som innehåller värden för start_date och end_date åsidosätter terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum.

Hämta en sample enrollments.csv-fil med följande registreringar:

 • 1 användare som lärare i kursen ACCT300 – Cost Accounting
 • 1 användare som lärarassistent i kursen ACCT300 – Cost Accounting
 • 1 användare som designer i kursen ACCT300 – Cost Accounting
 • 3 användare som studenter i sektion 1 i kursen ACCT300 – Cost Accounting
 • 3 användare som studenter i sektion 2 i kursen ACCT300 – Cost Accounting
 • 1 användare som observatör av en student i sektion 1 i kursen ACCT300 – Cost Accounting

Obligatoriskt fält* | Klibbiga fält^

 • course_id*:  (Obligatoriskt om section_id saknas) Detta är en unik identifierare för kursen där användaren kommer att registreras (läggas till i courses.csv). Om studenter skrivs in till kursen istället för en specifik sektion, fyll i course_id i detta fält. Lämna det tomt annars.
 • root_account: Det här är domänen för kontot för att söka efter användaren.
 • start_date^: Detta är registreringens startdatum. För att start_date ska börja gälla, måste även end_date fyllas i. Formatet bör vara i ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
 • end_date^: Detta är registreringens slutdatum. För att slutdatum ska börja gälla, måste även start_date fyllas i. Formatet bör vara i ISO 8601: YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ.
 • user_id*:  Detta är den unika identifierare av användaren som kommer att skrivas in i de betecknade kurserna (tillagd i users.csv). Om user_integration_id är närvarande, ignoreras det här fältet.
 • user_integration_id*: (Obligatoriskt om user_id saknas) Detta är den sekundära unika identifieraren för användaren (läggas till i users.csv som integration_id).
 • roll*:  Detta är den roll som en användare kommer att tillskrivas för den betecknade kursen. Ni registrerar en användare till någon av de följande rollerna: lärare, designer, ta, student, observatör, eller en anpassad roll som in definierar.  Varje roll har en uppsättning av tillstånd som Administratörer kan anpassa via huvud/grundkontot eller underkontonivån.
 • role_id*: (krävs om roll saknas) Detta är en unik indentifierare för den roll som en användare skall tilldelas när de blir inskrivna
 • section_id*:  (Obligatoriskt om kursen saknas) Detta är den unika identifieraren för den sektion där användaren kommer att vara registrerad (läggas till i sections.csv). Om studenter skrivs in till en specifik sektion av en kurs, fyll i section_id av en sektion här. Lämna det annars tomt. Om section_id inte är specificerat kommer standardsektionen för kursen att användas. Om en standardsektion inte finns kommer en sådan att skapas automatiskt utan ett SIS ID.
 • status*: Detta är hur ni registrerar, avaktiverar (gör inaktiv) eller tar bort en inskrivning från en kurs. Markera som aktiv för att registrera en användare i en kurs, färdig för att avsluta en användares inskrivning i en kurs, inaktiv för att avaktivera en använder i kursen eller raderad för att ta bort en användare ifrån en kurs. Med statusen "inaktiv" kommer studenten att finnas med på handledarens lista men kommer inte kunna se eller delta i kursen innan registreringen är aktiverad.  
 • associated_user_id:  (endast för Observatör rollen) Detta är den unika identifieraren av den användarinformation (inklusive betyg) som observatören kommer att kunna se. Observatören bör vara inskriven i samma kurs/sektion som den användare ni skulle vilja att de observerar. Detta fält kommer att ignoreras för någon annan roll än observatör.
 • limit_section_privileges: Detta är till för att bestämma hur inskrivningen tillåter användaren att se och interagera med användare inskrivna i sektionen med samma course_section_id. Detta fält är som standard falsk. Att begränsa studenter från att interagera via sektion påverkar samarbeten, chatt, personer och konversationer. När du skriver in instruktörer och lärarassistenter kommer sektionsbegränsningar att tillåta dessa användare att betygssätta studenter inom samma sektion(er). Diskussionsämnen och sidor påverkas inte av sektionsbegränsningar och kan ses av alla studenter. Dessa funktioner kan begränsas genom att skapa innehåll i kursgrupper.
 • meddela: Så här skickar du en avisering till användare när de registreras i en kurs.

group_categories.csv

Gruppkategorier gör det möjligt att organisera grupper i Canvas. En group_categories.csv låter dig skapa gruppkategorier på konto eller kursnivå. I användargränssnittet kallas gruppkategorier grupp-uppsättningar.

Hämta ett exempel group_categories.csv fil med följande gruppkategorier:

 • Admingrupper
 • Designergrupper
 • Historiska projektgrupper

Obligatoriskt fält* | Klibbiga fält^

 • group_category_id: Detta är den identifierare som används för att referera till gruppkategorin. Identifieraren får inte ändras för gruppkategorin och måste vara globalt unik.
 • account_id: Det här är identifieraren som bifogar gruppkategorin till ett konto (läggs till i accounts.csv). Om inget konto eller kurs anges, kopplas gruppen till rot-kontot.
 • course_id: Detta är den identifierare som fäster gruppkategorin till en kurs (läggs till i courses.csv). Om inget konto eller kurs anges, kopplas gruppen till rot-kontot.
 • category_name*^: Detta är namnet på gruppkategorin.
 • status*: Detta är status för gruppkategorin. Markera som aktiva för att skapa gruppkategori, eller som raderade för att radera gruppkategorin.

groups.csv

En grupp kan användas för att erbjuda samarbetsmöjligheter för studenter, lärare, administratörer eller andra användare. En groups.csv låter dig skapa grupper på kursnivå och kontonivå. Grupper som laddats upp via SIS kan endast uppdateras eller tas bort med SIS.

Hämta en groups.csv exempelfil med följande grupper:

 • Administratörer
 • Matematiklärare
 • Formgivare

Obligatoriskt fält* | Klibbiga fält^

 • group_id*: Detta är en unik identifierare som används för att referera till din grupp. Det får inte ändras för gruppen, och måste vara globalt unik.
 • group_category_id: Detta är identifieraren för gruppkategorin (läggs till i grupp_kategorier.csv) där du lägger till en grupp. Om ingen gruppkategori anges kommer gruppen placeras i standardgruppskategorin för det angivna kontot eller kursen. Om inget konto eller kurs anges, placeras gruppen i standardgruppskategorin för rotkontot.
 • account_id: Detta är den identifierare som fäster gruppen till ett konto (tillagt i konton.csv). Om ingen anges, kommer gruppen fästas till rotkontot.
 • course_id: Detta är den identifierare som fäster gruppkategorin till en kurs (läggs till i kurser.csv). Om inget konto eller kurs anges, kopplas gruppen till rot-kontot.
 • namn*^: Detta är namnet på gruppen.
 • status*: Detta är gruppens status. Markera som tillgänglig för att göra gruppen öppen för medlemskap eller som borttagen för att ta bort gruppen.

groups_membership.csv

Medlemskap i en grupp låter användaren samarbeta med aktiviteter i Canvas. Ett groups_membership.csv tillåter dig att lägga till eller ta bort personer till en grupp du har skapat via groups.csv.

Hämta en sample groups_membership.csv fil med följande gruppmedlemskap:

 • 1 accepterad användare i gruppen Adminstratörer
 • 1 accepterad användare i gruppen Matematiklärare
 • 1 borttagen användare i gruppen Matematiklärare

Obligatoriskt fält*

 • group_id*: Detta är en unik identifierare som används för att referera till din grupp. (tillagd till grupper.csv)
 • user_id*: Detta är den unika identifieraren för den användare som du vill lägga till i gruppen (läggas till i användare.csv).
 • status*: Detta är gruppens status. Markera som accepterad för att lägga till en användare till gruppen eller som borttagen för att ta bort användaren från gruppen.

xlists.csv

Korslistning låter dig flytta sektioner till en annan Canvas-kurs. En xlists.csv fil låter dig korslista sektioner till existerande kurser och skapa en sektionshierarki.

Sektions-id:n förväntas att redan finnas och refererar redan till andra kurs-id:n. Om ett sektions-id anges i den här filen kommer den att tas bort från dess existerande kurs-id, så att om en ny kurs tas bort eller korslistan tas bort, kommer sektionen att återgå till dess tidigare kurs-id. Om xlist_course_id inte refererar till en existerande kurs kommer den att skapas. Om du vill fylla i mer information om den korslistade kursen kan du göra det i courses.csv.

Ladda ned exempelfilen xlists.csv med följande kurser och sektioner:

 • 4 aktiva sektioner från kursen ACCT300 - Cost Accounting korslistad in i kursen ACCT310 - Managerial Accounting.

Obligatoriskt fält*

 • xlist_course_id*: Detta är en unik identifierare av den nya kursen (tillagd i kurser.csv).
 • section_id*: Detta är den identifierare för sektionen (tillagd i sections.csv).
 • status*: Detta är sektionens status. Markera som aktiv för att göra sektionen aktiv borttagen för att ta bort sektionen.

user_observers.csv

Observatörens roll kan användas för att skriva in föräldrar och länka dem till en student, vilket låter dem se deras students betyg och kursinteraktioner. En user_observers.csv tillåter dig att registrera och länka observatörer till var och en av de utsedda studenternas registreringar.

Hämta ett sample user_observers.csv fil med följande registreringar:

 • 2 aktiva observatörer
 • 1 borttagen observatör

Obligatoriskt fält*

 • observer_id*: Detta är den unika identifieraren för observatören (läggs till som user_id i users.csv).
 • student_id*: Detta är den unika identifieraren av studenten (läggs till som user_id i users.csv).
 • status*: Detta är observatörens status. Markera som aktiv för att skriva in observatören för var och en av studentens inskrivningar eller som borttagen för att ta bort alla inskrivningar för observatören.

logins.csv

Med hjälp av filen logins.csv kan du skapa eller uppdatera inloggningsuppgifter för användare. Inloggningar kan endast läggas till för befintliga användare. Inloggningar kan tas bort med filen users.csv.

Ladda ned en logins.csv-exempelfil med inloggningar för tre användare.

Obligatoriskt fält*  | Klibbigt fält^

 • user_id*: Detta är användarens unika identifierare (med hänvisning till enrollments.csv). Detta värde får inte ändras för användaren, och måste vara unikt för alla användare. Värdet visas som SIS-ID i Canvas användargränssnitt.
 • integration_id: Detta är en sekundär unik identifierare användbar för komplexa SIS integrationer. Detta värde får inte ändras för användaren, och måste vara unikt för alla användare. Fältet ska lämnas tomt vid migrering av användare med matchande integrations-ID:n.
 • login_id*: Detta är det namn som användaren loggar in till Canvas med. För konfigurerade autentiseringstjänster, som t.ex. LDAP, är detta användarnamnet från fjärrsystemet.
 • password: Detta är lösenordet som användaren loggar in till Canvas med. Det här fältet ska inte fyllas i för konton som konfigurerats att använda LDAP eller SSO.
 • ssha_password: Detta är ett lösenord som skapats med ett på förhand hashtaggat SSHA-schema.
 • authentication_provider_id: Detta är autentiseringsleverantören som är kopplad till inloggningsuppgifterna.
 • existing_user_id^: Detta är användarens SIS-ID, som angivet i users.csv.
 • existing_integration_id^: Detta är användarens integrerings-ID, som angivet i users.csv.
 • existing_canvas_user_id^: Detta är användarens Canvas-ID.
 • root_account: Detta är användarens domänkonto.
 • e-postadress: Detta är användarens e-postadress.

Anteckningar:

 • Ett av värdena för existing_user_id, existing_integration_id eller existing_canvas_user_id krävs för att importen av logins.csv ska kunna slutföras.
 • Fältet root_account är obligatoriskt för att identifiera användare i ett förtroendekonto (t.ex. vid korslistning av användare över flera konton inom ett förtroendekonto).

admins.csv

Admins hanterar inställningar för ett helt konto eller för ett underkonto. Ett admins.csv låter dig göra användare i Canvas till kontoadministratörer eller andra anpassade konton eller underkonto roller.

Ladda ner ett prov på admins.csv-fil med följande administratörer:

 • 2 aktiva kontoadministratörer
 • 1 borttagen kontoadministratör
 • 2 aktiva anpassade kontoroller

Obligatoriskt fält*

 • user_id*: Det här är det unika ID-numret för den användare som du vill utse som en administratör (läggs till i users.csv).
 • account_id*: Det här är den unika identifieraren för det konto där du vill att administratören ska vara hemmahörande (läggas till i accounts.csv). Om denna kolumn är tom, kommer användaren att finnas i rotkontot. Denna kolumn krävs alltid, även om värdet är tomt.  
 • role_id*: (krävs om rollen saknas) Detta är rollens ID, antingen standard-ID eller ett anpassat ID som definieras av kontot.
 • roll*: (krävs om roll_id saknas) Detta är rollens namn, antingen standardrollen för kontoadministratör eller en anpassad roll som definieras av kontot. Om du lägger till en kontoadministratör, formatera fältet så att det anges ”AccountAdmin”. Om du lägger till en anpassad roll, formatera fältet exakt som det visas i Canvas-Ul.
 • status*: Detta är statusen för admin. Markera som aktiv för att skapa en aktiv admin eller borttagen för att ta bort en admin.
 • root_account: Det här är domänen för kontot för att söka efter användaren.

change_sis_id.csv

Ett SIS-ID är en unik identifierare för ett föremål i Canvas. Ett change_sis_id.csv tillåter dig att ändra bulk SIS-ID för befintliga konton, villkor, kurser, avsnitt, grupper eller användare

Ladda ned ett exempel på filen change_sis_id.csv med följande SIS-ID-ändringar:

 • 1 användare SIS ID-ändring
 • 1 kurs SIS ID-ändring
 • 1 termin SIS ID-ändring

Obligatoriskt fält*

 • old_id*: Detta är nuvarande SIS-ID för objektet.
 • new_id*: Detta är önskat SIS-ID för objektet. Det nya SIS-ID måste för närvarande vara unikt för objektstypen och rotkontot.
 • type*: Detta är typen av objekt. Typ kan vara konto, term, kurs, avsnitt, grupp eller användare.