Hur ställer jag in information för ett konto?

Som administratör innehåller fliken Kontoinställningar (Account Settings) flera inställningar du kan kontrollera och ändra i ditt Canvas-konto.

Inte alla inställningar och alternativ är tillgängliga för underkontoadministratörer. Följande begränsningar gäller för underkontoadministratörer:

  • Underkontoadministratörer kan inte hantera följande inställningar av kontoalternativ och begränsningar: Standardtidszon, Tillåt självinskrivning, Inloggningsetikett, Betrodda HTTP-referenter, Låt inte lärare byta namn på sina kurser, Studenter kan välja att motta poäng i e-postaviseringar och Hindra studenter från att se frågor efter kursens slutdatum.
  • Underkontoadministratörer kan endast aktivera Equella, Turnitin, Analytics och Användaravatarer.
  • Underkontoadministratörer kan inte anpassa länkar för hjälpdialogrutan som standard.
  • Underkontoadministratörer kan inte aktivera webbtjänster som standard.
  • Underkontoadministratörer kan inte välja vem som kan skapa nya kurser som standard.
  • Underkontoadministratörer kan inte aktivera personliga pronomen i ett underkonto.

Anmärkningar: 

  • Inte alla inställningsalternativ är tillgängliga för underkonton.
  • I den här lektionen får du lära dig vilka inställningarna som du kan hantera för hela ditt konto. Andra integrationer kan vara tillgängliga med hjälp av din kundframgångschef (Customer Success Manager).

Öppna konto (Account)

Öppna konto (Account)

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Se Inställningar (Settings)

Kontoinställningar är som standard i fliken Inställningar. Här kan du se all information som är tillgänglig för dig i ditt konto.

Se Kontoinställningar (Account Settings)

I sektionen Kontoinställningar (Account Settings) kan du ange inställningar för hela kontot, inklusive kontonamn [1], standardspråk [2], standardinlämningstid [3], standardtidszon [4], och självregistrering [5].

Du kan också ange betrodda URL:er i rotkontot [6]. Med detta alternativ kan konton ha anpassade inloggningssidor hostade på olika domäner med fortfarande behålla autenticitetstoken.

Du kan ställa in en standardvy för Översikten (Dashboard) i rullgardinsmenyn Standardvy för översikt (Default View for Dashboard) [7]. Standardval inkluderar Senaste aktivitet, Listvy och Kortvy. Inställningen är som standard Kortvy. Specificering av standardvy gäller alla nya kontoanvändare. När en användare har valt en annan vy, gäller inte längre standardvyn. Om du vill tillämpa den valda standardvyn för alla användare i kontot markerar du kryssrutan Skriv över alla användares befintliga inställningar för standardöversikten (Overwrite all users’ existing default dashboard preferences) [8]. Men användare kan ändra sin översiktsvy när som helst i menyn med översiktsalternativ.

Visa underhållsfönster

Visa underhållsfönster

Inställningarna för standardtidszonen visar även underhållsfönstret för ditt konto. Allt underhåll för ditt konto kommer att utföras under underhållsfönstret, så vida inte ett nödunderhåll blir nödvändigt. Även om underhållsfönstret är på två timmar blir avbrottet inte mer än några minuter. Det kan även vara så att underhåll inte blir nödvändigt under underhållsfönstret.

Du kan se hur ofta ditt underhållsfönster återkommer [1] och det specifika datumet och tiden för ditt nästa underhållsfönster [2].

Se Begränsningsinställningar

Se Begränsningsinställningar

Du kan även hantera begränsningsinställningar för hela kontot.

Om du inte vill att instruktörer ska kunna byta namn på sina kurser markerar du kryssrutan Tillåt inte lärare byta namn på sina kurser (Don't let teachers rename their courses) [1].

Om du inte vill att instruktörer ska kunna ändra kursens tillgänglighetsdatum, markerar du kryssrutan Tillåt inte att lärare ändrar kursers tillgänglighetsdatum (Don't let teachers modify course availability dates) [2]. Den här kryssrutan visas inte på sidan Kontoinställningar (Account Settings) i underkonton.

Om du vill att studenter ska kunna välja att få poäng från bedömningsaviseringar markerar du kryssrutan Studenter kan välja att få poäng via e-postaviseringar (Students can opt-in to receiving scores in email notifications) [3]. När detta alternativ är aktiverat, visar användarens sida Aviseringsinställningar en kryssruta i sektionen Bedömning av kursaktiviteter (Course Activities Grading). Om du aktiverar detta alternativ men avaktiverar det vid en senare tidpunkt, kommer kryssrutan att tas bort från aviseringssidan och alla som valt att delta kommer inte längre motta poäng i bedömningsaviseringar.

Om du inte vill att studenter ska kunna se quizfrågor efter att kursen har slutförts markerar du kryssrutan Hindra studenter från att se quizfrågor efter kursens slutdatum (Restrict students from viewing quiz questions after course end date) [4].

Du kan välja att begränsa studenters möjlighet att se kurser före kursens startdatum [5].

Du kan välja att begränsa studenters möjlighet att se kurser efter kursens slutdatum [6].

Du kan också avaktivera kommentarer till meddelanden i alla kurser [7].

Du kan aktivera en måluppfyllelseväg för lärarkurser [8]. Med måluppfyllelsevägar kan du anpassa inlärningsupplevelsen för studenter baserat på prestationer.

Om du vill låta studenter ladda ned kursinnehåll och visa innehåll offline markerar du kryssrutan Låt studenter ladda ned kursinnehåll för att visa offline (Allow students to download course content and view offline) [9]. Alternativt kan du låta studenter ladda ned kursinnehåll och visa innehållet offline för specifika kurser genom att aktivera funktionsalternativet ePub Exporting för kursen.

Du kan kräva att copyright- och licensinformation tillhandahålls för filer innan de publiceras [10].

Du kan även inaktivera uppladdningar av Canvas-mediefiler i nya innehållsredigeraren [11].

Du kan tillåta alternativet att dela studenters namn i två separata kolumner och visa för- och efternamn separat i omdömesboken [12].

Visa API-nyckel för Slack

Visa API-nyckel för Slack

Du kan lägga till en API-nyckel för Slack i kontoinställningarna för att tillåta användare att ta emot aviseringar i Slack. API-nyckeln för Slack genereras från en app som skapats med Slack-API:et. För att lägga till en ny API-nyckel för Slack ska du ange OAuth-åtkomsttoken för Bot-användarens OAuth kopierad från Slack i fältet Ny API-nyckel för Slack (New Slack Api Key).

Läs mer om hur du skapar en Slack-app för ditt lärosäte.

Obs! För att skapa en Slack-app och generera en åtkomsttoken måste du även vara administratörsanvändare i Slack.

Visa Personliga pronomen (Personal Pronouns)

Visa Personliga pronomen (Personal Pronouns)

I sektionen Personliga pronomen (Personal Pronouns) kan du aktivera och anpassa personliga pronomen i ditt konto. Om aktiverat kan användare välja ett pronomen som visas efter sina användarnamn i flera Canvas-områden.

Se IP-adressfilter för quiz

Se IP-adressfilter för quiz

Med quizens IP-adressfilter kan en administratör skapa en fördefinierad lista med IP-adresser eller adressintervaller och göra det enklare för instruktörer att välja en giltig inställning när ett quiz skapas. Eftersom denna ofta användas av en organisation för att begränsa tester av ett testcenter på campus, rekommenderas det att du använder ett beskrivande namn som associerar ditt filer med den platsen.

Filter kan vara separerade med ett komma för adressen eller en adress följd av en mask (t.ex. 192.168.217.1 eller 192.168.217.1/255.255.255.0). För mer information om dessa masker, se resursdokumentet IP-filtrering i Canvas.

Se Funktioner (Features)

Med sektionen Funktioner (Features) kan du aktivera eller avaktivera specifika inbyggda Canvas-funktioner.

Om du vill aktivera Canvas for Elementary, markerar du kryssrutan Canvas for Elementary [1].

För att tillåta underkonton att använda Temaredigeraren, välj kryssrutan Låt underkonton använda Temaredigeraren att anpassa sin egen varumärkning (Let sub-accounts use the Theme Editor to customize their own branding) [2].

För att tillåta att användare läggs till en kurs via e-postadress utan att redan ha ett Canvas-användarkonto, välj kryssrutan Öppna registrering (Open Registration) [3].

Om du vill tillåta användare att redigera sina namn i sina kontoinställningar, väljer du kryssrutan Användare får redigera sina namn (Users can edit their name) [4].

Administratörer kan inaktivera användare från att redigera kommunikationskanaler i ett rotkonto. Dessutom kan administratörer inaktivera användare från att redigera sina profiler, när profilerna har aktiverats av ett lärosäte. Som standard är kryssrutorna Användare kan redigera sina profiler (Users can edit their profiles) [5] och Användare kan redigera sina kommunikationskanalsinställningar (Users can edit their communication channel settings) [6] aktiverade.

Om du vill tillåta användare att radera e-postadressen som lagts till av lärosätet i deras användarkonton och använda en personlig e-postadress,  markerar du kryssrutan Användare kan radera sin e-postadress som tilldelats av deras lärosäte (Users can delete their institution-assigned email address) [7]. Om denna funktion väljs, överväg också att aktivera e-postmeddelande som inte är lärosätets.

Markera denna kryssruta för att Visa avsändarens e-postadress vid aviseringar om användarinteraktioner (Show the email address of sender for user interaction Notifications) [8].

Om du vill visa en sökbar lista av kurser i rotkontot om indexinställningar för offentlig kurs har aktiverats, markerar du kryssrutan Visa en sökbar lista över kurser i det här rotkontot med flaggan "Inkludera den här kursen i publikt kursindex" (Show a searchable list of courses in this root account with the "Include this course in the public course index" flag enabled) [9].

Om du vill aktivera push-aviseringar till en mobil enhet markerar du kryssrutan Aktivera push-aviseringar till mobila enheter (Enable push notifications to a mobile device) [10].

För att ta bort det dolda spelet i Canvas markerar du kryssrutan Ta bort dolt spel från 404-sida (Remove hidden game from 404 page) [11].

Om du vill tillåta användare att integrera innehåll med Equella markerar du kryssrutan Equella [12].

Om du vill aktivera analys för kontot markerar du kryssrutan Analys (Analytics) [13].

För att tillåta användare att ladda upp en profilbild i sina användarkonton, välj kryssrutan Användaravatarer (User Avatars) [14]. När denna funktion är aktiverad, kan du hantera profilbilder för alla användare. Denna funktion är oberoende av funktionen Profiler (Profiles), som måste aktiveras av en Kundframgångschef (Customer Success Manager).

När kryssrutan Användaravatarer (User Avatars) har markerats, markeras även kryssrutan Aktivera Gravatar (Enable Gravatar) som standard [15].  En Gravatar är en globalt igenkänd avatar associerad med en användare på en webbplats som stöder Gravatarer. När Gravatarer är aktiverade på ett konto, kan användare importera sin Gravatar när de väljer en profilbild på deras sida Användarinställningar. Gravatarer är associerade med användarens Gravatar-e-postadress. När Gravatarer är avaktiverade, är fliken Från Gravatar inte inkluderad som ett val i fönstret Välj Profilbild.

Visa inställningar för export av SIS-omdöme

Visa inställningar för export av SIS-omdöme

Om du har integrerat ditt konto med ett studentinformationssystem (SIS), beroende på ditt lärosätes konfiguration, kan du antingen konfigurera SIS-inlämningar för hela ditt konto [1] eller hantera inställningar för SIS-integration [2].

Visa plattformen för Likhetsupptäckt

Sektionen Plattform för likhetsupptäckt visas för alla konton och används för plagieringsintegrationer i LTI-verktyg.

Om ditt konto har installerat minst ett LTI-plagieringsverktyg, kommer innehåll som du inkluderar i textfältet Likhetsklausul att visas för studenter [1]. Likhetsklausul kräver att studenter kryssar i en ruta och bekräftar att de samtycker med informationen i klausulen, som vanligtvis ber dem verifiera att deras arbete är deras eget och att källor har angetts korrekt.

Du kan också ställa in standardvärde för originalitetspoäng för hela kontot i rullgardinsmenyn Studenter kan se originalitetspoäng (Students can see originality score) [2]. Du kan ställa in att rapporten genereras omedelbart efter inlämning av uppgiften, efter att en uppgift betygsatts, efter en uppgifts förfallodatum eller aldrig. Kontostandarden krävs inte och kan ändras vid någon annan nivå. Underkonton kan ställa in en separat standard från kontot och individuella uppgifter i en kurs kan också ställa in deras egna originalitetsinställningar.

Visa kursmallar

Visa kursmallar

Om du vill göra en kursmall av en kurs, kan du välja mallen som ska användas för alla nya kurser i ditt konto eller underkonto.

Visa webbtjänster

Visa webbtjänster

I sektionen Aktiverade webbtjänster (Enabled Web Services) kan du aktivera integrationer från tredje parter. Dessa integrationer kan användas för att utöka funktionerna i en användares Canvas-profil. När en användare till exempel ansluter sitt Twitter-konto till sin Canvas-användarprofil, kan Canvas skicka privata Twitter-meddelanden till den användaren om nya uppgifter, quizes, meddelanden mm. Dessa kan alla konfigureras i användarens aviseringsinställningar.

Obs! Om du aktiverar Google Apps LTI för hela ditt lärosäte, behöver du inte aktivera Google Drive webbtjänst för dina studenter.

Visa vilka som kan skapa nya kurser

Visa vilka som kan skapa nya kurser

Du kan välja vem som ska kunna skapa nya kurser i ditt konto utöver kontoadministratörerna. Med denna inställning kan den valda användaren skapa nya kursskal genom att klicka på knappen Skapa en ny kurs (Create a New Course) i översikten.

Du kan låta lärare [1], studenter [2] och/eller användare utan registreringar [3] skapa kurser i ditt konto.

Du kan även bestämma var nya kurser som lärare och studenter skapar placeras. Om du vill tillåta att kurser skapas i ett konto där en lärare eller en student har en aktiv registrering, markerar du kryssrutan Tillåt att skapa kurs på alla platser användaren har aktiva registreringar (Allow creation anywhere the user has active enrollments) [4]. Om du vill tillåta att kurser skapas endast i manuellt skapade kursunderkonton, markerar du kryssrutan Tillåt endast att skapa kurs i manuellt skapade kursunderkonton (Allow creation only in the Manually-Created Courses sub-account) [5].

Kopierade kurser läggs till samma underkonto som kursen som kopierades.

Obs! Kontoadministratörer kan alltid skapa kurser.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera inställningar (Update Settings).