Hur lägger jag till en matris i ett konto?

Du kan skapa matriser som instruktörer kan använda i hela din institution. Instruktörer kan lägga till matriser på kontonivå till sina uppgifter, betygsatta diskussioner och quizzes. Instruktörer kan också skapa sina egna matriser i sina kurser.

Matriskriterier kan innehålla ett poängintervall eller ett individuellt poängvärde. Matriser kan inte inkludera ett poängintervall eller ett individuellt poängvärde.

Obs! Kriterium kan för närvarande inte omorganiseras efter att de läggs till en matris.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna matriser (Open Rubrics)

Öppna matriser (Open Rubrics)

I kontonavigeringen, klicka på länken Matriser (Rubrics).

Lägg till matris (Add Rubric)

Lägg till matris (Add Rubric)

Klicka på knappen Lägg till matris (Add Rubric).

Lägg till titel (Add Title)

Skapa rubrik

I fältet Titel (Title), lägg till en titel för matrisen. Denna titel hjälper instruktörer att identifiera matrisen så att de kan associera den med en uppgift, betygsatt-diskussion eller quiz.

Redigera beskrivning för kriterium (Edit Criterion Description)

Redigera beskrivning för kriterium (Edit Criterion Description)

Matrisen inkluderar ett standardkriterium. För att redigera beskrivning för kriterium, klicka på ikonen Redigera (Edit).

Obs! Kriterium kan för närvarande inte omorganiseras efter att de läggs till en matris. Om du vill se kriterier i en specifik ordning, se till att skapa dem i den ordning som du föredrar.

Ange beskrivningar (Enter Descriptions)

Ange beskrivningar (Enter Descriptions)

Ange en kort beskrivning för kriteriet i fältet Beskrivning (Description) [1]. För att lägga till en längre beskrivning av kriteriet, ange en längre beskrivning [2]. Den längre beskrivningen ger studenterna mer information om kriteriet.  Klicka på knappen Uppdatera kriterium (Update Criterion) [3].

Redigera totala poängvärdet (Edit Total Point Value)

Redigera totala poängvärdet (Edit Total Point Value)

Matriser har 5 poäng som standard, 5 poäng ges för full poäng och 0 för inga matrispoäng.

Om du vill redigera poängvärdet för ett kriterium skriv poängantalet i fältet Poäng (Points) [1]. Den första bedömningen (full poäng) uppdateras till det nya totala poängvärdet och eventuella inkrementella värden justeras på lämpligt sätt [2].

Välj intervall (Select Range)

Välj intervall (Select Range)

Som standard skapas matrisvärden som individuella poängvärden. Om du vill skapa ett poängintervall istället, klicka på kryssrutan Intervall (Range) [1]. Områden tillåter dig att tilldela ett betyg för en rad poängalternativ, istället för bara ett poängvärde.

När den är aktiverad visar det första värdet (full poäng) det totala poängvärdet i ett intervallformat [2]. Varje bedömning visar ett maximalt och minimalt poängvärde. För varje bedömning tilldelas max. värdet som punktvärdet.

Med undantag för visning av intervallvärden, fungerar kriteriumintervaller på samma sätt som individuella poängvärden. Till exempel, ett intervall som innehåller högst fem poäng och minst tre poäng tilldelas det fulla poängvärdet på fem poäng.

Lägg till bedömningar (Add Ratings)

Lägg till bedömningar (Add Ratings)

För att lägga till en ny bedömning för kriteriet, klicka på ikonen Lägg till (Add).

Uppdatera bedömning (Update Rating)

Uppdatera bedömning (Update Rating)

I fönstret Redigera bedömning (Edit Rating), slutför beskrivningen av bedömningskriteriet.

Som standard, visar de nya bedömningspoängen poängvärdet mellan de två befintliga intervallen [1]. För att ändra poängvärdet för bedömningspoängen, ange det nya poängvärdet i fältet Bedömningspoäng (Rating Score). Poäng kan vara heltal (1, 5, 10) eller decimaltal (0.3, 0.5, 2.75).

I fältet Bedömningstitel (Rating Title) [2] anger du en rubrik på bedömningen.

I fältet Bedömningsbeskrivning (Rating Description) [3] anger du en beskrivning av bedömningen.

Klicka på knappen Uppdatera bedömning (Update Rating) [4].

Uppdatera Intervallbedömning

Uppdatera Intervallbedömning

När intervallet är aktiverade, visar fältet Bedömningspoäng poängvärdet mellan de två befintliga intervallen. För att ändra poängvärdet för bedömningspoängen, ange det nya poängvärdet i fälten ”Bedömningspoäng”.

Poängvärden för intervallbedömningar ska vara heltal.

Hantera kriterium

Hantera kriterium

För att redigera en bedömning, klicka på ikonen Redigera (Edit) [1]. När du redigerar poängantalet påverkas totalsumman för kriteriet. Om du ändrar poängantalet för en värdering kommer poängantalet för alla värderingar att ändras och skapa en uppdaterad poängantal för kriteriet.

För att radera en bedömning, klicka på bedömningsikonen Radera (Delete) [2]. Observera att du inte kan ta bort den första och sista bedömningen för kriteriet.

För att radera hela kriteriet, klicka på kriteriumikonen Radera (Delete) [3].

Lägg till kriterium (Add Criterion)

Lägg till kriterium (Add Criterion)

För att lägga till ett annat kriterium, klicka på länken Lägg till kriterium (Add Criterion) [1]. För att skapa ett nytt kriterium, klicka på alternativet Nytt kriterium (New Criterion) [2]. För att kopiera ett befintligt kriterium, klicka på namnet på kriteriet som du vill kopiera [3].

För att hitta ett lärandemål att anpassa till matrisen, klicka på länken Hitta lärandemål (Find Outcome) [4].

Obs! Lärandemål kan inte redigeras i en matris.

Skapa matris (Create Rubric)

Skapa matris (Create Rubric)

Klicka på knappen Skapa Matris (Create Rubric).

Visa matrisen (View Rubric)

Visa matrisen (View Rubric)

Se den nya matrisen.

För att redigera matrisen, klicka på ikonen Redigera (Edit) [1]. För att radera matrisen tryck på ikonen Radera (Delete) [2].