Hur hanterar jag måluppfyllelseskalor för lärandemål i ett konto?

Om funktionsalternativet för måluppfyllelseskalor på konto- och kursnivå är aktiverat separeras måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder från individuella lärandemål och sidan Lärandemål visar flikarna Lärandemålsskalor och Beräkningsmetoder.

På fliken Måluppfyllelse kan du ange måluppfyllelseskalor för hela kontot.

Anteckningar:

  • Om funktionsalternativet för måluppfyllelseskalor på konto- och kursnivå aktieras påverkas aktuella kontodata.
  • Standardkriterierna för bedömning av måluppfyllelser visas med en skala från 0–4.
  • Om en matris med justerade lärandemål har använts för att bedöma en uppgift innan Måluppfyllelseskalor på konto- och kursnivå aktiverats, påverkas inte uppgiften. Men uppgifter som inte bedömts tidigare med matrisen påverkas om måluppfyllelsepoängen justeras.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kontonavigeringen, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Öppna måluppfyllelse

Öppna måluppfyllelse

För att visa och hantera måluppfyllelseskalan, klicka på fliken Måluppfyllelse (Mastery).

Obs! Om fliken Måluppfyllelse inte visas på sidan Lärandemål har ditt lärosäte inte aktiverat måluppfyllelseskalor på kontonivå.

Hantera måluppfyllelseskalor

Sidan Måluppfyllelse visar måluppfyllelseskalan som standard för alla kurser i ditt konto. Som standard har kontots måluppfyllelseskala fyra nivåer: Överträffar måluppfyllelse, måluppfyllelse, nära måluppfyllelse och inga bevis.

För varje måluppfyllelsenivå kan du se en beskrivning för nivån [1], nivåns poäng [2] och nivåns färg [3].

Om du vill ändra beskrivningen för en nivå anger du en beskrivning i fältet Beskrivning (Description) [4].

För att ändra det poängvärde som är kopplat till varje nivå, ange ett värde i fältet Poäng (Points) [5].

För att ange vilken nivå som svarar till studentens måluppfyllelse, sök efter nivån i listan och klicka på alternativknappen Måluppfyllelse (Mastery) [6].

Ändra färg

Ändra färg

Varje måluppfyllelsenivå har fått en färg som visas i lärandemålspoängen i översikten för lärandemål. För att ändra nivåns färg, klicka på länken Ändra (Change) [1]. Klicka sedan på ikonen för den färg du vill använda [2] eller ange en hexadecimal kod för en färg i textfältet [3]. Om den hexadecimala koden inte är giltig visar fältet en varningsikon. Valfri variation av vit accepteras som kursfärg.

Klicka på knappen Tillämpa (Apply) [4] för att spara ditt färgval.

Lägg till nivå för måluppfyllelse

För att lägga till en nivå för måluppfyllelse, klicka på knappen Lägg till måluppfyllelse (Add Mastery Level) [1]. Den nya nivån visas längst ned i listan och kan inte flyttas. Men måluppfyllelsenivåerna sorteras numeriskt när dina ändringar har sparats.

Radera måluppfyllelsenivå

För att radera en måluppfyllelsenivå klickar du på ikonen Radera (Delete).

Bekräfta borttagning

Bekräfta borttagning

För att bekräfta att du vill radera måluppfyllelsenivån klickar du på knappen Bekräfta (Confirm).

Spara måluppfyllelseskala

Spara måluppfyllelseskala

För att spara ändringar i måluppfyllelseskalan, klicka på knappen Spara måluppfyllelseskala (Save Mastery Scale).

Bekräfta ändringar

Bekräfta ändringar

När du sparar dina ändringar i måluppfyllelseskalan uppdateras alla matriser som justerats till lärandemål som inte har bedömts i ditt konto. Klicka på Spara (Save) för att bekräfta dina ändringar [2].