Hur hanterar jag beräkningar av måluppfyllelse för lärandemål i ett konto?

Om funktionsalternativet för måluppfyllelseskalor på konto- och kursnivå är aktiverat separeras måluppfyllelseskalor och beräkningsmetoder från individuella lärandemål och sidan Lärandemål visar flikarna Lärandemålsskalor och Beräkningsmetoder.

På fliken Beräkning kan du ange metoder för beräkning av måluppfyllelse för hela kontot.

Anteckningar:

  • Om funktionsalternativet för måluppfyllelseskalor på konto- och kursnivå aktieras påverkas aktuella kontodata.
  • Om en matris med justerade lärandemål har använts för att bedöma en uppgift innan Måluppfyllelseskalor på konto- och kursnivå aktiverats, påverkas inte uppgiften. Men uppgifter som inte bedömts med matrisen påverkas om måluppfyllelsepoängen justeras.

Öppna konto

Öppna konto

I Global Navigation, klicka på länken Administratör (Admin) [1], och klicka sedan på namnet på kontot [2].

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kontonavigeringen, klicka på länken Lärandemål (Outcomes).

Öppna Beräkningar

Öppna Beräkningar

För att visa och hantera metoden för beräkning av måluppfyllelsen, klicka på fliken Beräkning (Calculation).

Obs! Om fliken Beräkning inte visas på sidan Lärandemål har ditt lärosäte inte aktiverat beräkningar av måluppfyllelse på kontonivå.

Välj beräkningsmetod

För att ställa in metoden för beräkning av måluppfyllelse, klicka på rullgardinsmenyn Beräkning av måluppfyllelse (Mastery Calculation)[1]. Du kan välja bland följande beräkningsmetoder: Viktat medelvärde [2], fallande medelvärde [3], n antal gånger [4], senaste poäng [5], högsta poäng [6] och medelvärde [7].

Välj viktat medelvärde

Välj alternativet Viktat medelvärde (Weighted Average) [1] för att beräkna genomsnittlig poäng för bedömda objekt med en större vikt på det senaste bedömda objektet.

Beräkningen av viktat medelvärde delar upp det totala procenttalet mellan det senaste bedömda objektet och ett genomsnitt av alla tidigare bedömda objekt. Du kan till exempel ställa in den senaste inlämningen att viktas vid 40 % av totalt och tidigare objekt att viktas vid 60 % av totalt.

Ange det procental som ska användas för den senaste poängen i fältet Parameter [2]. Du kan öka eller minska parametern genom att använda Pilikonerna [3]. Fältet Parameter accepterar siffror mellan 1 och 99. Som standard är parametern inställd på 65 %. Återstående summa används för att vikta tidigare poäng.

I sektionen Exempel (Example) [4], uppdateras beräkningen baserat på den parameter du valt. Genomsnittet avrundas till närmaste två decimaler. Om det bara är en poäng, kommer den enda poängtalet att visas.

Välja fallande medelvärde

Välja fallande medelvärde

Välj alternativet Fallande medelvärde (Decaying Average) [1] för att beräkna genomsnittlig poäng för bedömda objekt med en större vikt på det senaste bedömda objektet.

Beräkningen för det fallande medelvärdet använder en formel för att fastställa färdigheter baserat på studentens genomsnittliga poäng och ger mest tyngd till de senaste poängen. Formeln använder en fallande skala för att fastställa den tyngd som ska ges till de senaste poängen. Ju högre fallande skala desto mer tyngd ges till de senaste bedömningarna. 

Som standard har den fallande vikten ställts in på 65 % i fältet Parameter [2]. Men du kan ändra värdet till valfritt procental mellan 50 % och 99 % genom att använda Pilikonerna [3]. Av två bedömningar får ges den senaste 65 % vikt och den första 35 %. För varje ytterligare bedömning minskar summan för den tidigare poängberäkningen med ytterligare 35 %.

Exempel: en student med poängen 1, 2, 3 och 4 (poäng listade kronologiskt, från äldsta till senaste).

(1 × 0,35) + (2 × 0,65) = X

(X × 0,35) + (3 × 0,65) = Y

(Y × 0,35) + (4 × 0,.65) = Z  (som är den aktuella standardpoängen: 3.48)

Välj n antal gånger

Välj n antal gånger

Välj alternativet N antal gånger (n Number of Times) [1] för att ställa in det antal gånger som en student måste uppnå eller överträffa en måluppfyllelse på en fastställd mängd justerade objekt.

Ange antalet gånger måluppfyllelsen måste uppnås i fältet Parameter [2]. Du kan öka eller minska parametern genom att använda Pilikonerna [3]. Fältet Parameter accepterar siffror mellan 1 och 10.

Poäng som inte uppnår uppfyllelse används inte i beräkningen.

Du kan visa ett exempel på beräkningen av N antal gånger i sektionen Exempel (Example) [4].

Välja den senaste poängen

Välja den senaste poängen

För att välja poäng för det senast bedömda objektet, välj alternativet Senaste poäng (Most Recent Score) [1].

Du kan visa ett exempel på beräkningen av den senaste poängen i sektionen Exempel (Example) [2].

Välja den högsta poängen

Välja den högsta poängen

För att välja den högsta poängen från alla bedömda objekt, välj alternativet Högsta poäng (Highest Score) [1].

Du kan visa ett exempel på beräkningen av den högsta poängen i sektionen Exempel (Example) [2].

Välj medelvärde

För att välja medelvärdespoängen från alla bedömda objekt, välj alternativet Medelvärde (Average) [1].

Du kan visa ett exempel på medelvärdesberäkningen i sektionen Exempel (Example) [2].

Spara beräkningsmetod

Spara beräkningsmetod

För att spara din beräkningsmetod, klicka på knappen Spara måluppfyllelseberäkning (Save Mastery Calculation).

Bekräfta beräkningsändringar

Bekräfta beräkningsändringar

För att bekräfta dina ändringar i måluppfyllelseberäkningen, klicka på knappen Spara (Save).