Sut ydw i’n cysylltu cwrs â chwrs glasbrint fel gweinyddwr?

Fel gweinyddwr, gallwch chi gysylltu cyrsiau gweithredol â chwrs glasbrint. Mae cyrsiau cysylltiedig yn cael diweddariadau wedi’u cysoni o’r cwrs glasbrint. Ar ôl i gwrs gael ei gysylltu â chwrs glasbrint, ni fydd modd ei gysylltu ag unrhyw gwrs glasbrint arall.

Mae’r rhaid i gyrsiau cysylltiedig fod yn yr un isgyfrif neu mewn isgyfrif is na'r isgyfrif lle mae’r cwrs glasbrint. Ym mhob cwrs cysylltiedig, caiff enw’r cwrs glasbrint ei ddangos ar y dudalen Gosodiadau'r Cwrs, a bydd defnyddwyr sydd â hawl i reoli'r cwrs glasbrint yn gallu cael mynediad at y cwrs glasbrint drwy ddolen uniongyrchol.

Ni fydd cynnwys y mae modd i addysgwr ei reoli yn cael ei ddiystyru wrth gysoni'r Cwrs Glasbrint â chyrsiau cysylltiedig ac ni effeithir ar gynnwys newydd sy’n cael ei ychwanegu at unrhyw gwrs cysylltiedig chwaith.

Ar ôl cysylltu cwrs â chwrs glasbrint, bydd y cwrs glasbrint yn cysoni am y tro cyntaf gyda holl gynnwys a gosodiadau’r cwrs. Gallwch ddewis cysylltu cyrsiau ar ôl i holl gynnwys cwrs gael ei greu, neu gallwch gysylltu cyrsiau yn syth a chysoni'r cwrs glasbrint yn ddiweddarach ar ôl i’r cynnwys glasbrint gael ei gwblhau.

Cyrsiau wedi’u Dirwyn i Ben

Bydd cyrsiau sy'n gysylltiedig â chwrs glasbrint ac sydd wedi’u dirwyn i ben yn parhau i gael unrhyw newidiadau wedi’u cysoni o’r cwrs glasbrint. Nid yw statws cwrs yn effeithio ar y broses cysoni’r glasbrint. Os na ddylai cwrs wedi’i ddirwyn i ben gael newidiadau wedi’u cysoni o'r cwrs glasbrint, dylai’r cwrs gael ei ddileu fel cwrs cysylltiedig.

Nodiadau:

  • Dim ond gweinyddwyr sy'n gallu cysylltu cyrsiau â chwrs glasbrint. Gall unrhyw addysgwr sydd wedi ymrestru ar y cwrs glasbrint wneud newidiadau a chysoni cynnwys â chyrsiau cysylltiedig, ond ni fydd modd iddynt reoli cysylltiadau'r cwrs.
  • Gellir effeithio ar adnoddau LTI mewn cyrsiau cysylltiedig. Ar ôl cysoni’r cwrs, bydd angen i chi wirio bod y gosodiadau ar gyfer adnoddau LTI wedi’u ffurfweddu’n gywir mewn cyrsiau cysylltiedig.
  • Os bydd cysylltiad cwrs â chwrs glasbrint yn cael ei dynnu, yna ni fydd y cwrs yn parhau i dderbyn diweddariadau wedi'u cysoni ac ni fydd cynnwys y cwrs wedi'i gloi mwyach. Bydd cynnwys sydd wedi'i gysoni o'r cwrs glasbrint yn aros yn y cwrs ar ôl i'r cysylltiad cael ei dynnu.
  • Nid yw cyrsiau glasbrint yn cysoni rhai gosodiadau cwrs i gyrsiau cysylltiedig, gan gynnwys tymor, a fformat cwrs.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Cyrsiau

Agor Cyrsiau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses).

Nodyn: Pan fyddwch chi’n agor cyfrif, bydd y cyfrif yn mynd i’r dudalen Cyrsiau yn ddiofyn.

Canfod Cwrs

Canfod Cwrs

I ddod o hyd i gyrsiau yn y cyfrif sydd yn gyrsiau glasbrint, cliciwch yr opsiwn Dangos cyrsiau glasbrint yn unig (Show only blueprint courses)

Agor Cwrs

Yn y ddewislen cyrsiau, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings) cwrs.

Agor Cysylltiadau

Ar Dudalen Hafan y Cwrs, cliciwch dab bar ochr y Glasbrint (Blueprint) [1], yna cliciwch y ddolen Cysylltiadau (Associations) [2].

Nodyn: Gallwch weld bar ochr y Glasbrint o unrhyw dudalen yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs

Hidlo Cyrsiau

Mae’r dudalen Cysylltiadau yn dangos unrhyw gyrsiau sydd wedi’u cysylltu â'r cwrs glasbrint. Ar ôl i gwrs gael ei gysylltu â chwrs glasbrint, ni fydd modd ei gysylltu ag unrhyw gwrs glasbrint arall.

I hidlo cyrsiau yn ôl tymor, cliciwch y gwymplen Tymhorau (Terms) [1]. I hidlo cyrsiau yn ôl isgyfrif, cliciwch y gwymplen Isgyfrif (Subaccount) [2].

Gallwch hefyd ddod o hyd i gwrs penodol yn y maes chwilio hefyd [3]. Rhowch deitl, enw byr (cod y cwrs) neu ID SIS ar gyfer cwrs. Does dim modd defnyddio ffugenwau cyrsiau yn y maes chwilio. Nid yw cyrsiau sydd wedi’u dileu’n ymddangos mewn canlyniadau chwilio.

Gweld Canlyniadau Chwilio

Gweld Canlyniadau Chwilio

Ar ôl dewis tymor neu isgyfrif, bydd y rhestr Cyrsiau yn ehangu ac yn dangos yr holl ganlyniadau yn y tymor neu'r isgyfrif dan sylw. Drwy ychwanegu cofnod at y maes chwilio, bydd y rhestr yn cael ei diweddaru ag unrhyw ganlyniadau chwilio perthnasol.

Mae canlyniadau chwilio’n dangos teitl y cwrs [1], enw byr (cod y cwrs [2], tymor [3], ID SIS [4] ac unrhyw ymrestriadau gan athrawon (addysgwyr) [5].

Nodiadau:

  • Bydd y canlyniadau chwilio yn dangos hyd at 100 cwrs. Os ydych chi am gysylltu mwy na 100 cwrs ar y tro, beth am ystyried creu ffeil CSV i lwytho i fyny gan ddefnyddio'r adnodd mewngludo SIS.
  • Os oes chwech neu ragor o athrawon yn gysylltiedig â chwr, bydd y golofn Athrawon yn dangos nifer yr athrawon [6].

Ychwanegu Cyrsiau

I gysylltu cwrs â’r cwrs glasbrint, ticiwch y blwch wrth deitl y cwrs [1]. Gallwch ddewis mwy nag un cwrs ar yr un pryd, neu gallwch ddewis pob cwrs drwy roi tic yn y blwch Dewis Pob Cwrs (Select All Courses) [2].

Mae cyrsiau cysylltiedig presennol a chyrsiau i gael eu hychwanegu i’w gweld yn yr adran Cyrsiau Cysylltiedig (Associated Courses) [3]. I gael gwared â chwrs fel cysylltiad, cliciwch yr eicon Tynnu [4].

I gyhoeddi cyrsiau sydd wedi’u dewis i gael eu cysylltu, cliciwch yr eicon Cyhoeddi yn dilyn cysylltiad (Publish upon association) [5].

Nodyn: Bydd y blwch ticio Cyhoeddi yn dilyn cysylltiad ddim ond yn cyhoeddi cyrsiau yn y rhestr I Gael Eu Hychwanegu ac ni fydd yn cyhoeddi cyrsiau oedd wedi’u cysylltu’n barod.

Gweld Rhybudd Heb ei Gysoni

Os oes gennych chi newidiadau heb eu cysoni yn eich cwrs glasbrint wrth gysylltu â chwrs, mae Canvas yn creu rhybudd i adael i chi wybod y bydd y newidiadau heb eu cysoni yn cael eu cysoni â'r holl gyrsiau cysylltiedig.

Cadw Cyrsiau

Cadw Cyrsiau

Cliciwch y botwm Cadw (Save).

Cadarnhau Cyrsiau

Gweld Neges Cadarnhau

Gweld bod eich newidiadau cysylltiedig wedi’u cadw.

Addasu Cysylltiadau

Tynnu Cyrsiau

Gallwch chi ychwanegu a chadw cyrsiau cysylltiedig ychwanegol, os oes angen.

I gael gwared â chwrs, cliciwch yr eicon Tynnu.

Cysylltiadau Agos

Ar ôl i chi orffen â chysylltiadau cwrs, cliciwch y botwm Gorffen (Done).

Gweld Proses Cysoni

Gweld Prosesau Cysoni Cyrsiau Cysylltiedig

Ar ôl cysylltu cwrs â chwrs glasbrint, bydd y cwrs glasbrint yn cysoni am y tro cyntaf gyda holl gynnwys a gosodiadau’r cwrs.

Ar ôl dechrau cysoni, bydd y bar ochr yn dangos y statws cysoni cyhyd â'ch bod chi’n edrych ar y dudalen. Gallwch adael y dudalen, ond efallai y bydd y broses cysoni’n cymryd ychydig bach o amser.

Nodiadau:

  • Os ydych chi’n edrych ar gwrs cysylltiedig yn syth wedyn ac yn methu gweld unrhyw ddiweddariadau, efallai bod y broses cysoni yn parhau. I gael cadarnhad eich bod wedi gorffen cysoni, mae angen i chi alluogi'r hysbysiad cysoni Glasbrint (Blueprint) yng Ngosodiadau’r Defnyddiwr.
  • Bydd hanes cysoni'n dangos dyddiad ac amser y broses cysoni ond ni fydd manylion wedi’u cynnwys am y broses cysoni.
  • Dim ond cynnwys cwrs meistr BluePrint fydd yn cysoni â chyrsiau cysylltiedig. Ni fydd cynnwys a gafodd ei ychwanegu gennych chi neu ei gopïo yn defnyddio fformat gwahanol yn cysoni.