Sut ydw i’n rheoli gosodiadau integreiddio system gwybodaeth myfyrwyr (SIS) ar gyfer cyfrif?

Pan fyddwch chi’n integreiddio system gwybodaeth myfyrwyr (SIS) yn Canvas, gallwch chi reoli gosodiadau cysoni aseiniadau a phrosesau dilysu SIS ar gyfer pob isgyfrif a phob cwrs.

Hyd yn oed ar ôl gosod yr holl aseiniadau i’w hanfon i’r SIS, bydd addysgwyr yn dal yn gallu rheoli aseiniadau yn eu cyrsiau a thynnu aseiniadau unigol, trafodaethau wedi’u graddio, neu gwisiau nad ydyn nhw am eu hanfon at eich SIS. Mae modd rheoli aseiniadau o’r dudalen Aseiniadau (Assignments) a’r dudalen Cwisiau (Quizzes), neu mae modd eu rheoli wrth greu aseiniad SIS, trafodaeth wedi’i graddio gan SIS, neu gwis SIS. Fodd bynnag, os oes unrhyw ddilysiadau cysoni wedi’u gosod, mae’n rhaid i addysgwyr addasu eu haseiniadau i’r gosodiadau dilysu.

Sylwch:

  • Rhaid i systemau gwybodaeth myfyrwyr gael eu ffurfweddu gan eich Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid (Customer Success Manager).
  • Dim ond os yw’r opsiwn nodwedd Gosodiadau Integreiddio SIS Newydd (New SIS Integration Settings) wedi’i alluogi ar gyfer eich cyfrif y mae’r nodwedd hon ar gael. Cofiwch na fydd y gosodiadau'n ymddangos oni bai fod yr opsiwn nodwedd wedi'i Alluogi (Enabled). Os nad yw’r opsiwn nodwedd Gosodiadau Integreiddio SIS (SIS Integration Settings) wedi’i alluogi, efallai y byddwch chi’n dal yn gallu galluogi cyflwyniadau SIS yng Ngosodiadau’r Cyfrif (Account Settings).
  • Dysgwch fwy am ragolygon nodweddion yn y wers ar nodweddion cyfrifon.

Agor Cyfrif

Agor Cyfrif

Cliciwch y ddolen Gweinyddwr (Admin) [1], yna cliciwch enw’r cyfrif [2].

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cyfrif, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Gweld Gosodiadau

Gweld y tab Gosodiadau Cyfrif (Account Settings).

Gweld Gosodiadau Integreiddio SIS (SIS Integration Settings)

Gweld Gosodiadau Integreiddio SIS (SIS Integration Settings)

Yn y tab Gosodiadau Cyfrif (Account Settings), dewch o hyd i’r adran Gosodiadau Integreiddio SIS (SIS Integration Settings).

Gosod Enw Cyfarwydd SIS (SIS Friendly Name)

Gosod Enw Cyfarwydd SIS (SIS Friendly Name)

Os ydych chi am ddangos enw eich darparwr SIS yng nghyrsiau Canvas, rhowch yr enw yn y maes enw cyfarwydd SIS. Mae’r enw’n ymddangos yn y blwch SIS yn aseiniadau Canvas, trafodaethau wedi’u graddio, a chwisiau. Mae’r opsiwn hwn yn ddefnyddiol i addysgwyr nad ydyn nhw’n gwybod beth yw SIS, ond sydd efallai’n gyfarwydd â gosodiad sydd ag enw SIS (ee PowerSchool).

Galluogi Mewngludo SIS (SIS Imports)

Galluogi Mewngludo SIS (SIS Imports)

Os ydych chi am ganiatáu i ddefnyddwyr sydd â hawliau SIS i fewngludo ffeiliau CSV o’ch system gwybodaeth myfyrwyr, cliciwch y blwch Mewngludo SIS (SIS Imports).

Cynnwys ID Integreiddio (Integration IDs)

Cynnwys ID Integreiddio (Integration IDs)

Ar gais, gall eich Rheolwr Llwyddiant Cwsmeriaid (Customer Success Manager) ganiatáu i chi gynnwys ID Integreiddio (Integration IDs) wrth allgludo llyfr graddau. Mae ID integreiddio (Integration IDs) yn ddynodwyr unigryw eilaidd sy’n ddefnyddiol ar gyfer integreiddiadau SIS mwy cymhleth ac sy’n ofynnol gan rai sefydliadau. I lunio’r adroddiad Allgludo Graddau (Grade Export) gyda cholofn ID Integreiddio (Integration ID), ac i ganiatáu i allgludo llyfr graddau gynnwys colofn ID Integreiddio (Integration ID) hefyd, cliciwch y blwch Cynnwys ID Integreiddio yn y blwch allgludo llyfr graddau.

Galluogi Cysoni SIS (SIS Syncing)

Galluogi Cysoni SIS (SIS Syncing)

Os ydych chi am alluogi cysoni SIS, cliciwch y blwch Cysoni SIS (SIS Syncing). Mae’r gosodiad hwn yn rheoli’r holl lifau gwaith sy’n gysylltiedig ag anfon data SIS yn ôl at eich darparwr SIS.

Gweld Gosodiadau Cysoni SIS (SIS Syncing Settings)

Gallwch chi alluogi pedwar gosodiad llif gwaith gyda’r nodwedd Cysoni SIS (SIS Syncing). Mae’r gosodiadau hyn yn gosod rhagosodiadau ar gyfer pob aseiniad ym mhob cwrs; fodd bynnag, yn y pen draw mae addysgwyr cwrs yn rheoli pa aseiniadau sy’n cael eu cysoni drwy ddewis yr opsiwn Cysoni â SIS (Sync to SIS) mewn aseiniad wedi’i raddio neu’r opsiwn toglo Cysoni â SIS (Sync to SIS) ar y Dudalen Mynegai Aseiniadau (Assignment Index Page).

Sylwch: Ar hyn o bryd, dydy'r gosodiad hwn ddim yn gallu cysoni gradd derfynol neu radd ganol tymor. Bydd yn cael ei hychwanegu mewn fersiwn yn y dyfodol.

Galluogi Cysoni SIS (SIS Syncing)

Cloi’r gosodiad hwn ar gyfer isgyfrifon [1]: Mae’r gosodiad hwn yn cloi’r holl osodiadau Cysoni SIS (Sync Settings) dan sylw ar gyfer isgyfrifon. Nid oes modd i weinyddwyr isgyfrifon newid unrhyw osodiadau SIS.

Gosodiadau Cysoni SIS (SIS Sync) diofyn ar gyfer aseiniadau, cwisiau, trafodaethau am raddau [2]: Mae’r gosodiad hwn yn dangos Enw Cyfarwydd SIS (SIS Friendly Name) yn y blwch Cysoni i [SIS] (Sync to [SIS]) yn aseiniadau, trafodaethau wedi’u graddio, a chwisiau Canvas. Bydd pob aseiniad wedi’i raddio, pob trafodaeth wedi’i graddio, a phob cwis wedi’i raddio yn cael eu galluogi i gael eu trosglwyddo’n ôl i’r SIS yn ddiofyn. (Mewn cwisiau, nid yw’r gosodiad hwn yn berthnasol i gwisiau ymarfer ac arolygon.) Bydd enw’r SIS hefyd yn ymddangos yn y blwch pan fyddwch chi’n creu cragen aseiniad ar y dudalen Aseiniadau (Assignments).

Angen dyddiad erbyn aseiniad [3]: Mae’r gosodiad hwn yn mynnu bod pob aseiniad, pob trafodaeth wedi’i graddio, a phob cwis yn cynnwys dyddiad erbyn. Mewn cwrs, os nad yw dyddiad erbyn wedi’i gynnwys mewn aseiniad wedi’i raddio, mae Canvas yn gofyn i’r defnyddiwr ychwanegu dyddiad erbyn. Does dim modd cadw’r aseiniad nes bydd y gwall dyddiad erbyn wedi’i ddatrys neu nes bod yr opsiwn Cysoni i SIS (Sync to SIS) wedi’i analluogi ar gyfer yr aseiniad.

Mae dilysu dyddiad dyledus yn seiliedig ar osodiad yr aseiniad:

  • Os yw’r aseiniad wedi’i neilltuo i Pawb (Everyone), mae’r dyddiad cyflwyno wedi’i ddilysu yn erbyn dyddiad y cwrs. Os nad yw’r cwrs yn cynnwys dyddiad diystyru cwrs, mae’r aseiniad yn cael ei ddilysu yn erbyn dyddiad y tymor.
  • Os yw’r aseiniad wedi’i neilltuo i un neu fwy o adrannau, mae’r dyddiad erbyn wedi’i ddilysu yn erbyn dyddiad yr adran. Os nad yw’r adran yn cynnwys dyddiad diystyru adran, mae’r aseiniad yn cael ei ddilysu yn erbyn dyddiad y cwrs neu ddyddiad y tymor.
  • Os yw’r aseiniad wedi’i neilltuo i un neu fwy o fyfyrwyr, nid yw’r aseiniad wedi’i ddilysu ar hyn o bryd.
  • Os yw’r aseiniad wedi’i neilltuo i un neu fwy o fyfyrwyr gan ddefnyddio MysteryPaths, nid yw’r aseiniad wedi’i ddilysu ar hyn o bryd.

Cyfyngu hyd enwau aseiniad (hyd at 255) [4]: Mae’r gosodiad hwn yn cyfyngu enw’r aseiniad i nifer penodol o nodau, a ddylai fod yn seiliedig ar gyfyngiad hyd darparwr y SIS, os oes cyfyngiad. Rhowch uchafswm nifer y nodau sy’n cael eu caniatáu yn y maes Nodau (Characters) [5]. Mewn cwrs, os yw enw aseiniad yn fwy na nifer y nodau a osodwyd, bydd Canvas yn rhoi gwybod i’r defnyddiwr bod enw’r aseiniad yn rhy hir. Nid oes modd cadw’r aseiniad nes bydd y gwall hyd enw wedi’i ddatrys neu nes bod yr opsiwn Cysoni i SIS (Sync to SIS) wedi’i analluogi ar gyfer yr aseiniad.

Sylwch: Os nad oes cyfyngiad rhif yn cael ei roi, bydd Canvas yn gosod uchafswm o 255 nod yn ddiofyn, p’un a yw’r blwch wedi’i ddewis ai peidio.

Analluogi ”Postio i SIS” (”Post to SIS”) yn awtomatig ar aseiniadau pan fo cyfnod graddio’n cau [6]: Mae’r gosodiad hwn yn analluogi’r opsiwn Cysoni â SIS (Sync to SIS) ar aseiniadau, cwisiau a thrafodaethau wedi’u graddio, gan atal graddau rhag cysoni â SIS yr ysgol pan fydd y cyfnod graddio wedi cau.

Diweddaru Gosodiadau

Diweddaru Gosodiadau

Cliciwch y botwm Diweddaru Gosodiadau (Update Settings).