Sut alla i gael help gyda Canvas fel gweinyddwr?

Gallwch gael help gyda Canvas drwy ddefnyddio'r ddewislen Help. Yn dibynnu ar eich rôl defnyddiwr, mae’r ddewislen Help yn creu rhestr o adnoddau i'ch helpu chi gyda Canvas. Mae Canvas yn dangos dolenni yn ôl rolau ar gyfer pob ymrestriad; er enghraifft, os ydych chi wedi ymrestru fel myfyriwr, ond bod gennych chi rôl addysgwr ar o leiaf un cwrs, bydd y ddewislen Help yn dangos dolenni sydd ar gael i fyfyrwyr ac addysgwyr.

Mae’r erthygl hon yn amlinellu'r dolen help ddiofyn a all fod wedi’u cynnwys yn y ddewislen Help ar gyfer eich sefydliad. Gallwch chi addasu dolenni yn y ddewislen Help.

I ddysgu rhagor am haenau cymorth sydd ar gael i gwsmeriaid Canvas, ewch i’r dudalen we Tîm Cymorth.

Agor Help

Agor Help

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Help.

Nodyn: Yn ddibynnol ar eich sefydliad, efallai y bydd enw ac eicon y ddolen Help yn amrywio.

Chwilio drwy Ganllawiau Canvas

Chwilio drwy Ganllawiau Canvas

Bydd y ddolen Chwilio drwy Ganllawiau Canvas (Search the Canvas Guides) yn helpu defnyddwyr i chwilio drwy ddogfennau Canvas am wybodaeth ynghylch nodweddion Canvas.

Adnoddu COVID-19 Canvas

Adnoddu COVID-19 Canvas

Mae’r ddolen Adnoddau COVID-19 Canvas (COVID-19 Canvas Resources) yn gadael i ddefnyddwyr weld cyfarwyddiadau ynglŷn â chreu cynnwys cwrs yn Canvas.

Gweld Adnoddau Gwe-gynadledda

Gweld Adnoddau Gwe-gynadledda

Mae’r ddolen Canllawiau Cynadledda ar gyfer Dosbarthiadau o Bell (Conference Guides for Remote Classrooms) yn caniatáu i ddefnyddwyr gael mynediad at ganllawiau ac adnoddau ar gyfer defnyddio gwe-gynadledda mewn dosbarthiadau o bell .... Mae’n bosib na fydd y ddolen hon yn ymddangos yn eich dewislen Help Canvas.

Rhoi gwybod am broblem

Rhoi gwybod am broblem

Mae'r ddolen Rhoi Gwybod am Broblem (Report a Problem) yn helpu defnyddwyr i roi gwybod am broblemau yn Canvas.

Efallai y byddwch yn cael ateb i’ch cwestiwn yn gyflymach drwy chwilio drwy Ganllawiau Canvas. Ond os na allwch ddod o hyd i ateb, gallwch anfon tocyn a chael cymorth.

Cyflwyno Tocyn

Cyflwyno Tocyn

Yn y maes pwnc (subject) [1], gallwch greu pwnc ar gyfer eich tocyn.

Yn y maes disgrifiad (description) [2], disgrifiwch y broblem rydych chi'n ei chael yn Canvas. Rhowch gymaint o fanylion â phosib er mwyn helpu i ddatrys y broblem.

Mae’r wybodaeth ganlynol yn helpu tîm cymorth Canvas i ateb eich cwestiynau’n gynt:

 • Dolen i'r defnyddiwr neu enw ac e-bost y defnyddiwr.
 • Dolen i’r lleoliad lle mae’r gwall.
 • Crynodeb o beth sy’n digwydd.
 • Sgrincast neu sgrinlun o beth sy’n digwydd.
 • Y camau rydych chi wedi’u cymryd i dîm cymorth Canvas ddyblygu beth rydych chi’n ei brofi.
 • Pa atebion rydych chi wedi rhoi cynnig arnyn nhw (e.e. clirio’r storfa a cwcis).

Os ydych chi’n cyflwyno tocynnau yn aml, efallai y byddai'n well gennych chi ddefnyddio rhaglen sgrincast i greu dolen ar-lein at ddelwedd neu greu fideo tywys. Fodd bynnag, os nad ydych chi'n gyfforddus yn defnyddio dolenni ar-lein, gallwch gyflwyno atodiadau yn nes ymlaen os bydd angen; ar ôl i chi gyflwyno’r tocyn, byddwch yn cael e-bost gan y tîm cymorth. Gallwch ateb yr e-bost gydag unrhyw atodiad yn ôl yr angen.

Gwybodaeth ychwanegol i helpu tîm cymorth Canvas:

 • Os oes unrhyw ffeiliau’n gysylltiedig, darparwch gopi o’r ffeil.
 • Os yw’r broblem SIS, darparwch y Pasio Gradd yn ôl sy’n cael ei ddefnyddio.
 • Os yw’n broblem gydag adnodd personol, darparwch enw’r adnodd.
 • Os oes unrhyw achosion blaenorol a allai fod yn berthnasol i’ch cwestiwn, darparwch y rhifau achosion hynny.

Yn y gwymplen [3], dewiswch y datganiad sy'n rhoi’r disgrifiad gorau o sut mae'r broblem yn effeithio arnoch chi:

 • Dim ond awgrym, syniad, sylw neu gwestiwn anffurfiol
 • Mae angen help arna i, ond dydy’r mater ddim yn un brys
 • Mae rhywbeth wedi mynd o’i le, ond fe alla i fwrw ymlaen am y tro
 • Alla i ddim bwrw ymlaen nes bydda i wedi cael ateb gennych chi
 • ARGYFWNG DIFRIFOL IAWN

Ar ôl i chi orffen, cliciwch y botwm Cyflwyno Tocyn (Submit Ticket) [4].

Yn ddibynnol ar amserlen cymorth eich sefydliad, byddwch yn cael ateb cyn gynted â phosib.

Agor Porth Gwasanaethau Hyfforddi

Agor Porth Gwasanaethau Hyfforddi

Mae’r ddolen ar gyfer y Porth Gwasanaethau Hyfforddi yn caniatáu i ddefnyddwyr fynd i’r Porth Gwasanaethau Hyfforddi, sy’n cynnwys adnoddau hyfforddi ar amrywiaeth o bynciau Canvas, y gall pobl fynd drwyddynt wrth eu pwysau.

Gofyn i’r Gymuned

Gofyn i’r Gymuned

Mae'r ddolen Gofyn i’r Gymuned (Ask the Community) yn caniatáu i ddefnyddwyr sydd â math o rôl gweinyddwr, addysgwr, cynorthwyydd dysgu neu ddylunydd gydweithio ag aelodau eraill o gymuned Canvas i gael atebion i gwestiynau Canvas. Mae’r ddolen hon yn mynd â chi i’r man Dod o Hyd i Atebion yng Nghymuned Canvas.

Gofyn am Nodwedd

Gofyn am Nodwedd

Mae’r ddolen Cyflwyno Syniad am Nodwedd (Submit a Feature Idea) yn caniatáu i ddefnyddwyr gyflwyno syniad am nodwedd i Canvas. Mae'r ddolen hon yn mynd â chi i’r man Syniadau am Nodweddion yng Nghymuned Canvas.

Dangos Taith Groeso

Dangos Taith Groeso

Mae’r ddolen Dangos Taith Groeso (Show Welcome Tour) yn dangos i chi sut i ychwanegu pobl a chyrsiau i Canvas, rhannu templedi a chynnwys cyrsiau ag athrawon, gosod fideo gynadledda ac adnoddau eraill a chael gafael ar hyfforddiant ac adnoddau defnyddiol eraill.

Gweld Nodiadau Rhyddhau

Gweld Nodiadau Rhyddhau

Os ydyn nhw wedi’u galluogi gan eich sefydliad, gallwch chi weld dolenni nodiadau rhyddhau o’r Ddewislen Help. Mae nodiadau rhyddhau’n disgrifio nodweddion wedi’u diweddaru a nodweddion newydd sydd wedi cael eu hychwanegu at ryngwyneb Canvas. Mae’r Ddewislen help yn dangos y deg nodyn rhyddhau diwethaf a bostiwyd i’r rôl gweinyddwr. Efallai y byddwch chi hefyd yn gweld nodiadau ar gyfer rolau addysgwr ac arsyllwr, os ydych chi wedi cael eich neilltuo i un o’r rolau hynny mewn cwrs.

I weld dogfen nodyn rhyddhau, cliciwch y ddolen ar gyfer y rhyddhau [1]. Mae’r ddogfen yn cynnwys crynodeb i ddefnyddiwr o wybodaeth ryddhau sy’n berthnasol i rôl defnyddiwr benodol. Mae’r Ddewislen help hefyd yn cynnwys disgrifiad byr [2] a’r dyddiad y cafodd y nodiadau rhyddhau eu cyhoeddi.

Mae’r Ddewislen Help yn dangos bathodyn wedi’i rifo ar gyfer unrhyw nodiadau rhyddhau sydd heb gael eu gweld [4]. I guddio’r bathodyn wedi’i rifo, cliciwch y botwm Dangos bathodynnau ar gyfer nodyn rhyddhau newydd (Show badges for new release notes) [5].

Nodiadau:

 • I alluogi dolenni nodiadau rhyddhau yn y Ddewislen Help, galluogwch y rhagolwg nodwedd Nodiadau Rhyddhau wedi’u Plannu yng Ngosodiadau’r Cyfrif.
 • Dydy rhagolygon nodwedd ddim yn cael eu crebwyll mewn nodiadau rhyddhau news bod y nodwedd yn nodwedd ddiofyn i bob defnyddiwr.