Welke toetsstatistieken zijn er beschikbaar nadat ik een toets heb gepubliceerd?

Je kunt toetsstatistieken bekijken voor gepubliceerde toetsen die ten minste één keer zijn ingeleverd. Je kunt ook bestanden met door komma's gescheiden waarden (CSV-bestanden) downloaden om een cursistanalyse of itemanalyse voor elke toetsvraag te bekijken. Uitvoerige informatie over beperkingen en berekeningen voor itemanalyse kun je vinden in het brondocument Analyse van de toetsitems.

Voor optimaal presterende cursussen in de Canvas-interface worden toetsstatistieken alleen gegenereerd voor toetsen met 100 of minder unieke vragen of 1000 pogingen in totaal. Een toets met bijvoorbeeld 200 vragen zal dus geen toetsstatistieken genereren. Een toets met 75 vragen zal wel toetsstatistieken genereren totdat er voor die toets 1000 pogingen zijn gerealiseerd. Resultaten groter dan deze maximumwaarden kunnen worden bekeken door het rapport Cursistanalyse te downloaden.

Opmerkingen:

  • Het bewerken van een toets met inleveringen van cursisten kan invloed hebben op toetsstatistieken. Als de grafieken Uitsplitsing van de vraag de informatie niet meer juist weergeven nadat je een toets hebt bewerkt, kan het rapport Cursistanalyse de juiste gegevens verschaffen.
  • Media-items worden niet in toetsstatistieken weergegeven.

Toetsen openen

Toetsen openen

Klik op de link Toetsen (Quizzes).

Toets openen

Toets openen

Klik op de naam van de toets die je wilt openen.

Toetsstatistieken openen

Toetsstatistieken openen

Klik op de link Toetsstatistieken (Quiz Statistics).

Opmerking: Toetsstatistieken is pas beschikbaar wanneer ten minste één cursist de toets heeft voltooid.

Statistieken bekijken

Standaard toont de toetssamenvatting statistieken voor alle secties, met inbegrip van de gemiddelde toetsscore, de hoogste score, de laagste score, de standaarddeviatie (hoe de waarden verdeeld zijn over het gehele scorebereik) en de gemiddelde tijd voor het voltooien van de toets [1].

Als je de toetsstatistieken voor een sectie wilt zien, klik je op de vervolgkeuzelijst Sectiefilter (Section Filter) [2]. Je kunt andere resultaten bekijken door een rapport voor cursistanalyse of itemanalyse te genereren [3].

De x-as in de samenvattingsgrafiek geeft de scorepercentages van de toets aan [4] en de y-as laat zien aan hoeveel cursisten elk van die percentages is toegewezen [5].

Als een cursist meerdere pogingen heeft ondernomen, kun je eerdere pogingen bekijken in SpeedGrader. Toetsstatistieken geven alleen de bijgehouden score voor de cursist weer (hoogste of laatste score). Als je de score-instelling voor meerdere pogingen wilt zien, bewerk je de toets en open je de optie voor het instellen van meerdere pogingen. Je kunt de cursisten desgewenst een extra poging toekennen.

Analyserapporten bekijken

Analyserapporten bekijken

Download CSV-bestanden om cursistanalyse of itemanalyse weer te geven voor elke toetsvraag om alle pogingen in de statistieken te tellen. Uitvoerige informatie over beperkingen en berekeningen voor itemanalyse kun je vinden in het brondocument Analyse van de toetsitems.

Wanneer je een analyserapport genereert, laat Canvas zien wanneer het rapport de laatste keer werd gegenereerd. Als er een fout is met het rapport, kun je de optie opnieuw proberen of de analyse volledig annuleren.

Het rapport Cursistanalyse bevat een tabelweergave van de antwoorden van elke cursist en het cijfer dat voor elk antwoord is toegekend.

Opmerkingen:

  • De tijd in het rapport Cursistanalyse wordt standaard weergegeven in UTC, niet in de door jou ingestelde tijdzone.
  • Het rapport Itemanalyse toont alleen de statistieken voor de meerkeuze- en juist/onjuist-vragen.
  • Als je gemachtigd bent SIS-gegevens in de cursus te lezen, wordt de kolom sis_id opgenomen in de CSV-download.

Uitsplitsing van de vraag bekijken

De toetsvraag toont het totale percentage cursisten dat de vraag correct heeft beantwoord [1].

Elke vraag heeft een uitsplitsing voor elke keuze bij het beantwoorden van de vraag. Juiste reacties worden weergegeven in een groene balk met een vinkje [2], verkeerde antwoorden worden weergegeven in een zwarte balk [3]. Vraagtypen waarvoor geen antwoordkeuzes zijn ingesteld, zoals Vul-de-blanco-ruimte-in-vragen, geven items anders dan het juiste antwoord weer in een zwart gestreepte balk [4]. De horizontale balken worden geschaald op basis van het reactiepercentage per antwoord [5].

Bij elke reactie wordt ook het aantal respondenten weergegeven dat het antwoord heeft gekozen [6]. Klik op de [x respondenten]-link om de namen weer te geven van de cursisten die een antwoordkeuze hebben geselecteerd.

Handmatig beoordeelde vragen bekijken

Handmatig beoordeelde vragen bekijken

Toetsstatistieken laten ook de relatieve resultaten zien voor handmatig beoordeelde toetsen en vraagtypen waarvoor bestanden worden geüpload. Handmatig beoordeelde toetstypen worden weergegeven in dezelfde tabelindeling als andere toetstypen.

Een handmatig beoordeeld toetstype wordt gemarkeerd als correct als het een cursistscore bevat die groter is dan of gelijk is aan de voor die toets mogelijke punten.

De uitsplitsing van de scores wordt weergegeven als de hoogste 27% [1], de middelste 46% [2] en de laagste 27% [3]. De statistieken tonen ook toetsen die nog niet zijn beoordeeld [4]. Als alle scores echter gelijk zijn, kan een reactiecategorie meer dan het percentage van het aantal cursisten weergeven (bijvoorbeeld als alle cursisten een score van 100% halen).

Bij handmatig beoordeelde vragen is er bovendien toegang tot SpeedGrader als snelle naslaggids [5].

Discriminatie-index bekijken

Discriminatie-index bekijken

Toetsen met juist/onjuist-vragen en meerkeuzevragen hebben een item genaamd discriminatie-index dat aangeeft in hoeverre een bepaalde vraag het verschil kan aantonen tussen cursisten die goed presteren op het examen en degenen die niet goed presteren.

Hiermee worden cursisten onderverdeeld in drie groepen op basis van hun score voor de gehele toets: de bovenste 27%, de middelste 46% en de onderste 27%. Het aantal goede antwoorden in de onderste groep wordt afgetrokken van het aantal goede antwoorden in de bovenste groep en dan wordt de uitkomst gedeeld door de grootte van de groep.

Mindere discriminatiescores hebben een waarde van +0,24 of lager, goede scores zijn +0,25 of hoger. Een ideale discriminatie-index toont cursisten die een hogere score voor de toets hebben behaald en die de vraag juist hebben beantwoord, cursisten die een lagere score hebben behaald en die de vraag fout hebben beantwoord, en cursisten die daar tussenin vallen. Een discriminatie-index van nul laat alle cursisten zien die de vraag goed of fout hebben beantwoord.

In het ideale geval moeten cursisten die het examen goed hebben gemaakt de vraag juist hebben beantwoord. Als cursisten goed presteren voor het hele examen maar niet voor de betreffende vraag, is het mogelijk dat de vraag moet worden veranderd.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No