Hoe gebruik ik de pictogrammen en kleuren in de Cijferlijst?

De Cijferlijst bevat diverse pictogrammen en kleuren die mogelijk in de opdrachtkolommen, opdrachtgroepen en totaalkolom worden weergegeven.

Pictogrammen en kleuren zijn indicatoren in de Cijferlijst om je te helpen bij het beoordelen van opdrachten. Alle gepubliceerde opdrachten worden meegeteld bij het totaalcijfer van een cursist, tenzij er vrijstelling voor de opdrachten geldt.

Pictogrammen voor type inlevering

De Cijferlijst toont één opdrachtpictogram [1], ongeacht het type opdracht, om een inlevering aan te geven die moet worden beoordeeld. In de volgende gevallen krijgt een inlevering de notitie dat deze moet worden beoordeeld:

 • Een inlevering is ontvangen maar deze is nog niet beoordeeld
 • Een inlevering is beoordeeld maar het cijfer is verwijderd door de cursusleider
 • Een opdracht of toets is opnieuw ingeleverd
 • Een toets is ingeleverd in Klassieke toetsen, maar deze is niet volledig beoordeeld (bevat vragen die handmatig moeten worden beoordeeld, of de score van een automatisch ingeleverde toets is verwijderd en moet opnieuw worden toegewezen); kan ook worden weergegeven als een toets is bewerkt en grote wijzigingen bevat die van invloed zijn op de toetsscore, zoals het verwijderen van vragen of antwoorden, en die handmatig door een beoordelaar moeten worden opgelost

Een opdracht met cijfers verborgen voor de cursisten wordt aangegeven door het zichtbaarheidspictogram [2]. Aanvullende gevallen zijn:

 • Wanneer gewogen opdrachtgroepen niet zijn ingeschakeld, bevat de totaalkolom ook een waarschuwingspictogram dat aangeeft dat de weergegeven beoordeling verschilt van de beoordeling die de cursisten te zien krijgen, omdat de cijfers van de cursisten voor een of meer beoordeelde opdrachten verborgen zijn.
 • Als een opdrachtkolom het zichtbaarheidspictogram bevat en alle cellen grijs worden weergegeven, is de opdracht gemodereerd.

Opmerking: Het pictogram Opdracht wordt niet weergegeven voor opnieuw ingeleverde discussies.

Cijfertypen

Elk cijfertype wordt anders weergegeven in de Cijferlijst. Hier kun je zien hoe elk cijfertype wordt weergegeven:

 • Streepje [1]: Geen inlevering
 • Punten [2]: Puntwaarde
 • Check-pictogram [3]: Voltooide beoordeling
 • X-pictogram [4]: Niet-voltooide beoordeling
 • Letter [5]: Beoordeling in lettervorm
 • Percentage [6]: Percentagebeoordeling
 • Gemiddeld eindcijfer [7]: Gemiddeld eindcijfer
 • Vrijgesteld [8]: Vrijgestelde opdracht

Waarschuwingspictogrammen in kolom

Waarschuwingspictogrammen

Het zwarte waarschuwingspictogram [1] geeft aan dat een van de opdrachtgroepen niet in de eindscore is opgenomen omdat voor de groep maar nul punten mogelijk waren (de waarschuwing geeft aan welke opdrachtgroep het betreft). Dit pictogram wordt alleen weergegeven in de totaalkolom die betrekking heeft op fouten in opdrachtgroepen. 

Je kunt de waarschuwingen voor opdrachtgroepen verhelpen door te controleren of een gewogen opdrachtgroep een opdracht bevat die meer dan nul punten waard is, of – als aan een opdracht nul punten zijn toegewezen – door aan de opdrachtgroep een andere opdracht met meer dan nul punten toe te voegen.

Het rode waarschuwingspictogram [2] geeft aan dat het ingevoerde cijfer niet wordt ondersteund in het beoordelingsschema. Canvas toont ook een waarschuwingsmelding voor een ongeldige beoordeling wanneer een ongeldig cijfer wordt ingevoerd.

Waarschuwingspictogram voor Cijferlijstcel

Waarschuwingspictogram voor Cijferlijstcel

Het waarschuwingspictogram voor de Cijferlijstcel toont een waarschuwingspictogram voor opdrachten die niet als onderdeel van het eindcijfer zijn berekend. Dit pictogram wordt weergegeven als de optie Deze opdracht niet meetellen met het eindcijfer (Do not count this assignment towards the final grade) is geseleteerd of als de opdracht in een gewogen opdrachtgroep is met geen gewogen percentage.

De Cijferlijstcel geeft ook aan als opdrachtcijfers verborgen zijn.

Zichtbaarheidspictogrammen

Als je een beleid voor handmatig posten in een cursus of in een individuele opdracht hebt toegepast, wordt het Handmatig-label in de Cijferlijst weergegeven.

Het Handmatig-label [1] geeft aan dat momenteel een beleid voor handmatig posten actief is en dat toekomstige cijfers verborgen zijn voor de cursisten of dat een beleid voor handmatig posten voorheen werd gebruikt om de cijfers in een opdracht te verbergen. Als je een beleid voor handmatig posten voor een cursus hebt geselecteerd, zullen alle opdrachten met verborgen cijfers voorzien zijn van het zichtbaarheidspictogram.

Het zichtbaarheidspictogram [2] geeft aan dat er cijfers binnen de opdracht zijn die gepost moeten worden voordat deze door de cursisten kunnen worden bekeken.

Wanneer cijfers verborgen zijn voor de cursisten, toont de totaalkolom ook het zichtbaarheidspictogram [3] om aan te geven dat de totaalscore in de Cijferlijst verschilt van de totaalscore die door de cursist wordt gezien.

Kleuren

Kleuren

De Cijferlijst bevat een standaard kleurenset waarmee de diverse statussen voor de opdrachten worden aangegeven.

 • Blauw [1]: Te late inlevering
 • Rood [2]: Ontbrekende inlevering
 • Groen [3]: Opnieuw ingeleverde opdracht of toets
 • Oranje [4]: Vervallen beoordeling
 • Geel [5]: Vrijgestelde opdracht

De statuskleuren in je Cijferlijst kunnen variëren, aangezien je de statuskleuren kunt veranderen voor elke status in de Cijferlijst. Je kunt echter niet de statusnamen veranderen.

De rijen in de Cijferlijst zijn beurtelings wit en grijs gearceerd, dus sommige kleuren kunnen donkerder lijken als ze in een rij met grijze arcering zijn.

Opmerkingen:

 • Afhankelijk van je instituut kun je eventueel aangepaste cijferlijststatussen toepassen.
 • De kleur van opnieuw ingeleverde opdrachten is niet van toepassing op opnieuw ingeleverde discussies.

Gedifferentieerde opdrachten

Gedifferentieerde opdrachten

Bij gebruik van gedifferentieerde opdrachten wordt de opdracht weergegeven als een kolom voor alle cursisten, maar cijfercellen worden grijs weergegeven voor cursisten die niet aan de opdracht deelnemen en ze zijn niet voorzien van een streepje. Er kunnen geen cijfers worden toegewezen aan cursisten die niet deelnemen aan de opdracht. Dergelijke opdrachten worden niet meegenomen in totaalcijfers.

In de pagina Cursistcijfers kunnen cursisten alleen opdrachten bekijken die aan hen zijn toegewezen.

Gedifferentieerde opdrachten worden ook gebruikt in Leertrajecten.

Afgesloten beoordelingsperioden

Afgesloten beoordelingsperioden

Als in je cursus gebruik wordt gemaakt van meerdere beoordelingsperioden, worden inleveringscellen voor een gehele opdracht in een afgesloten beoordelingsperiode grijs weergegeven in de Cijferlijst. Opdrachten in een afgesloten beoordelingsperiode kunnen niet worden bewerkt.

Uitgeschakelde kolommen

Sommige kolommen zijn volledig uitgeschakeld totdat de status van de opdracht wordt gewijzigd. Uitgeschakelde kolommen bevatten geen streepjes in de Cijferlijstcellen, wat betekent dat er geen cijfers kunnen worden ingevoerd, en hebben een grijze achtergrond.

Uitgeschakelde kolommen zijn aangegeven voor niet-gepubliceerde opdrachten [1] en anonieme opdrachten [2]. Cijfers kunnen niet worden ingevoerd voor niet-gepubliceerde opdrachten totdat de opdracht is gepubliceerd. Voor anonieme opdrachten geven de cijfercellen geen inhoud weer, inclusief de pictogrammen Moet worden beoordeeld, totdat de opdrachtcijfers niet meer verborgen zijn.

Opmerking: Opdrachten die zowel anoniem als gemodereerd zijn, worden weergegeven als anoniem, hoewel de Cijferlijstcel de opdrachten als verborgen weergeeft. Gemodereerde verborgen opdrachten kunnen in de Cijferlijst worden bijgewerkt, maar eventuele ingevoerde cijfers worden overschreven zodra de eindcijfers worden gepost.

Turnitin-pictogrammen

Turnitin-pictogrammen

Als je een Turnitin-opdracht hebt gemaakt, geeft de Cijferlijst Turnitin-scorepictogrammen in de Cijferlijst weer. Je kunt details van de score in SpeedGrader bekijken door op het pictogram te klikken:

 • Grijs pictogram [1]: Vergelijkbaarheidsrapport is nog niet gegenereerd
 • Kleurpictogram [2]: Vergelijkbaarheidsrapport heeft een score geretourneerd; de kleur is gebaseerd op de score voor het vergelijkbaarheidspercentage
 • Een kleurpictogram geeft aan dat het vergelijkbaarheidsrapport nog steeds wordt gegenereerd
 • Een uitroepteken geeft aan dat er een fout is opgetreden bij het genereren van het vergelijkbaarheidsrapport

Meer informatie over het Turnitin-vergelijkbaarheidsrapport.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No