Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe kopieer ik een Canvas-cursus in een nieuwe cursus-shell?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe kopieer ik een Canvas-cursus in een nieuwe cursus-shell?

Als je toestemming hebt om Canvas-cursussen te maken, kun je een cursus kopiëren en een nieuwe cursus-shell maken. Gekopieerde cursussen worden toegevoegd aan hetzelfde subaccount als de cursus die wordt gekopieerd.

Kopieer cursussen wanneer eerder gemaakte inhoud (opnieuw) wilt gebruiken, zoals cursusinstellingen, syllabus, opdrachten, modules, bestanden, pagina's, discussies, toetsen en toetsbanken. Je kunt ook evenementen en vervaldata kopiëren en aanpassen. Niet alle inhoud kan als onderdeel van een cursus worden gekopieerd.

Wanneer je een Canvas-cursus kopieert met de knop Deze cursus kopiëren (Copy this Course), word je automatisch als cursusleider aan de cursus toegevoegd.

Meer informatie over de Cursus-importeertool.

Opmerkingen:

  • Bij het importeren wordt soms niet alle inhoud overgebracht. Zie voor meer informatie de sectie over inhoud importeren in de Canvas-basisgids.
  • Een cursus meer dan een keer importeren zou onbedoelde gevolgen kunnen hebben Als je inhoud importeert in een nieuwe cursus, inhoudt bewerkt in de nieuwe cursus en later de vorige inhoud weer importeert, dan zal de geïmporteerde inhoud voorrang hebben boven de bestaande inhoud.
  • Als de knop Deze cursus kopiëren (Copy this Course) niet in de Cursusinstellingen verschijnt, is deze functie door je instituut beperkt. Heb je echter reeds toegang tot een cursus-shell, dan kun je een cursus via het cursus-importeerprogramma kopiëren.
  • Kopieën van bestaande Canvas-cursussen en cursusbestanden verwijzen naar het quotum van originele Canvas-cursusbestanden en worden niet meegeteld bij de quota voor cursusbestanden.
  • Als je alle inhoud kopieert of de cursusinstellingen opneemt in de geselecteerde inhoud, overschrijft het beleid voor het posten van cijfers dat geldt voor de oorspronkelijke cursus, het beleid voor het posten van cijfers dat geldt voor de nieuwe cursus. Bovendien behouden de geïmporteerde opdrachten hun beleid voor het posten van opdrachten dat geldt voor de oorspronkelijke cursus.
  • Als je jouw cursus niet kunt vinden, kan deze onder Cursussen in de Globale navigatie staan.

Cursus openen

Cursus openen

Klik in Globale navigatie op de link Cursussen (Courses) [1] en vervolgens op de naam van de cursus [2].

Instellingen openen

Instellingen openen

Klik in Cursusnavigatie op de link Instellingen (Settings).

Cursusinhoud kopiëren

Cursusinhoud kopiëren

Klik op de link Deze cursus kopiëren (Copy this Course).

Cursusdetails aanmaken

Cursusdetails aanmaken

Voer de naam [1] en de cursuscode [2] voor de nieuwe cursus in. De naam wordt op de startpagina van de cursus en in Gesprekken weergegeven. De cursuscode wordt bovenaan op het Cursusnavigatiemenu en in de cursuskaart in het dashboard weergegeven. De cursuscode wordt ook als de referentiecode of korte naam aangeduid.

Voer de begindatum [3] en de einddatum [4] voor de nieuwe cursus in.

Opmerking: Als de huidige cursus overschrijvingsdatums in de Cursusinstellingen bevat, zullen de start- en einddatumvelden met die datums worden gevuld.

Selecteer migratie-inhoud

Selecteer migratie-inhoud

Klik op het keuzerondje Alle inhoud (All content) wanneer je alle inhoud uit de cursus wilt importeren [1].

Klik op de knop Selecteer specifieke inhoud (Select specific content) wanneer je specifieke inhoud wilt selecteren [2].

Opmerking: Als je de optie voor specifieke inhoud hebt geselecteerd, moet je de inhoud aangeven die je wilt importeren; deze actie kan niet worden geannuleerd.

Evenementen en inleverdatums aanpassen

Evenementen en inleverdatums aanpassen

Voor het aanpassen van de inleverdatums die bij de cursus-gebeurtenissen en de opdrachten horen vink je het selectievakje Gebeurtenissen en inleverdatums aanpassen (Adjust events and due dates) aan.

Instellingen voor blauwdrukcursus kopiëren

Instellingen voor blauwdrukcursus kopiëren

Je kunt de instellingen van een blauwdrukcursus naar een andere blauwdrukcursus kopiëren. Bij het kopiëren van de instellingen van een blauwdrukcursus worden ook de vergrendelingsvoorkeuren voor objecten meegenomen. Je kopieert de instellingen van een blauwdrukcursus door het selectievakje Instellingen voor blauwdrukcursus kopiëren (Copy Blueprint Course Settings) in te schakelen.

Cursus maken

Cursus maken

Klik op de knop Cursus aanmaken (Create Course).

Bekijk lopende opdrachten

Het menu van de lopende opdrachten laat de status van je import zien. Lopende rapporten laten een voortgangsbalk zien waarop de resterende tijd staat aangegeven die nog nodig is om de import te voltooien [1].

Als je hebt geselecteerd om bepaalde inhoud in je cursus te importeren, wordt de lopende opdracht getoond als Wachten op selectie (Waiting for Select) [2] en dan moet je eerst de inhoud selecteren die je wilt importeren.

De importeerfunctie kan ook andere statusaanduidingen laten zien als onderdeel van het importeerproces. Meer informatie over de status van de cursusimport.

Bekijk de inhoud van de voltooide imports door een link te volgen in de Cursusnavigatie.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.