Hvordan bruker jeg retningslinjer for publisering i et emne?

Du kan bruke retningslinjer for publisering i karakteroversikten til å administrere synligheten av oppgavekarakterer for studenter. Publiserte karakterer er synlige for studentene i emnet. Skjulte karakterer er synlige for deg i karakteroversikten for emnet, men studentene kan ikke se dem.

Retningslinjer for publisering kan angis for et helt emne og/eller individuelle oppgaver. Retningslinjer for publisering på oppgavenivå overstyrer retningslinjene for publisering på emnenivå for den aktuelle oppgaven. Når retningslinjene for publisering er satt til automatisk, publiseres karakterene automatisk til studentene når de legges inn. Når retningslinjene for publisering er satt til manuell, må karakterene publiseres manuelt for studentene ved hjelp av alternativet Publiser karakterer (Post grades) før de kan vises.

Publiserte karakterer kan også skjules ved hjelp av alternativet Skjul karakterer. Alternativet Skjul karakterer skjuler bare karakterer som for øyeblikket er synlige for studentene. For å sikre at alle fremtidige oppgavekarakterer skjules, må du bruke manuelle retningslinjer for publisering for oppgaven eller emnet.

Merknader:

  • Vi anbefaler at du angir retningslinjer for publisering av emner og oppgaver før du legger inn karakterer.
  • I Klassiske tester kan ikke studentene se svarene sine på testen når testkarakterene er skjult.
  • I Nye tester vil ikke det å skjule karakterer påvirke studentenes mulighet til å få tilgang til testpoengene sine. Studentsynlighet av poengene i Nye tester må administreres fra menyen testinnstillinger.

Vis Flytskjema for publisering av retningslinjer (Posting Policies Flowchart)

Vis Flytskjema for publisering av retningslinjer (Posting Policies Flowchart)

Dette flytskjemaet beskriver hvordan retningslinjer for publisering fungerer for faglærere i deres emner. Du bør velge retningslinjer for publisering av emner basert på hva du foretrekker når det gjelder publisering av karakterer. Du kan deretter angi retningslinjer for publisering for individuelle oppgaver etter behov.

Du kan også skjule tidligere publiserte karakterer, spesielt hvis du må rette opp feil eller hvis karakterer har blitt publisert ved en feil.

Når studentene har angitt innstillinger for karaktervarsling, vil de motta varsler når karakterer legges ut, som angitt i flytskjemaet.

Du kan også vise dette flytskjemaet som en interaktiv PDF.

Angi retningslinjer for publisering av et emne

Angi retningslinjer for publisering av et emne

Som standard har Canvas-emner en retningslinje for Automatisk (Automatic) publisering [1]. Oppgavekarakterer, karakterkommentarer og kommentarer til innleveringer er synlige for studentene så snart karakterene er lagt inn i karakteroversikten eller sendt inn i SpeedGrader.

Alternativt kan du velge en retningslinje for Manuell (Manual) publisering av emnet [2]. Oppgavekarakterer, karakterkommentarer og innleveringskommentarer er skjult for studentene inntil de publiseres manuelt. Innleveringskommentarer alene utløser ikke muligheten til å publisere karakterer; det må legges inn en karakter eller en karakterkommentar. Studentene kan se hverandrevurderingskommentarer når oppgavekarakterer er skjult. Studentene kan imidlertid bare se faglærerens kommentarer hvis faglæreren publiserer karakterer eller innleveringskommentarer.

Lær hvordan du velger en retningslinje for emnepublisering.

Angi retningslinjer for publisering av en oppgave

Angi retningslinjer for publisering av en oppgave

Du kan også velge retningslinjer for karakterpublisering for individuelle oppgaver. Når du angir retningslinjer for publisering av en individuell oppgave, overstyres emnets retningslinjer for publisering for denne oppgaven.  

Hvis du for eksempel bruker retningslinjer for automatisk publisering av emner, kan det være lurt å skjule oppgavekarakterer for en bestemt oppgave til alle innleveringer er vurdert. Du kan angi en retningslinje for manuell publisering for oppgaven, slik at karakterene ikke vises for studentene før du publiserer dem manuelt i emnet.

Lær hvordan du velger en retningslinje for oppgavepublisering.

Publiser skjulte karakterer

Publiser skjulte karakterer

Når du er klar til å gjøre karakterer synlige for studentene, kan du publisere karakterer og/eller innleveringskommentarer for en bestemt oppgave. Du kan publisere karakterer for alle i emnet [1], eller du kan bare publisere karakterene for vurderte innleveringer [2].

Når du publiserer karakterer for alle, vises ingen karakter for ikke-vurderte innleveringer.

Når du publiserer karakterer for vurderte innleveringer og/eller innleveringskommentarer, blir eventuelle ikke-vurderte oppgavekarakterer, som oppdateres senere, skjult inntil de publiseres manuelt.

Hvis du oppdaterer publiserte karakterer, kan studentene se disse oppdateringene og, avhengig av varslingsinnstillingene, motta et varsel om karakterendringer.  

Lær om å publisere karakterer for en oppgave. Lær om å publisere karakterer for en oppgave fra SpeedGrader.

Skjule publiserte karakterer

Skjule publiserte karakterer

Hvis du må skjule karakterer som allerede er publisert for studentene, kan du skjule karakterer i karakteroversikten. Det å skjule karakterer påvirker bare karakterer som er lagt inn tidligere.

Lær om å skjule oppgavekarakterer. Lær om å skjule karakterer for en oppgave fra SpeedGrader.

Merknader:

  • Når du skjuler karakterer, beholder oppgaven retningslinjene for publisering. Hvis du legger til oppgavekarakterer for flere studenter i en oppgave med retningslinjer for automatisk publisering, vises disse karakterene for studentene.
  • Hvis du vil skjule flere studentkarakterer for oppgaven etter at du har skjult karakterene, kan du sette retningslinjene for oppslag av oppgaver til Manuell.

Vis ikoner for retningslinjer for publisering i karakteroversikten

Vis ikoner for retningslinjer for publisering i karakteroversikten

Oppgaver med en manuell retningslinje for publisering viser en Manuell -etikett [1]. Når du legger inn karakterer for oppgaver med retningslinjer for manuell publisering, viser karakteroversikten et ikon for Synlighet [2]. Studentene kan ikke se oppgavekarakteren sin før du publiserer dem. Når en oppgavekarakter er skjult for en student, vises i tillegg, i kolonnen Total, et ikon for Synlighet [3].

Studentvisning

Studentvisning

Når oppgavekarakterer er skjult, vises det på siden for studentvurderinger et ikon for Synlighet. Publiserte karakter vises i stedet for ikonet.