Hvordan vekter jeg den endelige emnekarakteren basert på oppgavegrupper?

Du kan vektlegge karakter basert på oppgavegrupper. Dette alternativet tilordner en vekt til hver oppgavegruppe, ikke oppgavene i seg selv. En prosent regnes ut ved å dele opp alle poengene en student har tjent med totale tilgjengelige poeng i oppgaven innenfor den gruppen.

For eksempel, hvis en oppgavegruppe inkluderte tre oppgaver med totalverdi på 25 poeng, og en student totalt oppnår 15 poeng, så tjener studenten 60 % av oppgavegruppen (15/25). Denne prosenten blir så multiplisert i den valgte gruppevekten. Hver utregning legges sammen for å danne karakteren.

En instruktør kan for eksempel opprette tre oppgavegrupper (A, B og C) vektet for 20 %, 50 % og 30 %. Den totale resultatslikningen for et emne med tre oppgavegrupper vil da være (prosent A x vekt A) + (prosent B x vekt B) + (prosent C x vekt C) = endelig emneprosent. Hvis en student oppnår 75 % i gruppe A, 98 % i gruppe B, og 87 % i gruppe C, vil sluttresultatet beregnes som (,75 x ,20) + (,98 x ,50) + (,87 x ,30) = ,901 eller 90,1 %.

Endelig utregning er endret om det ikke er noen karaktergitte gjenstander i en oppgavegruppe. I dette tilfellet, vil alle oppgavegrupper med karaktergitte gjenstander bli delt etter deres kombinerte vekt, og oppgavegruppene uten karaktersatte gjenstander fjernet fra likningen. Hvis det forrige eksempelet ble justert slik at Gruppe C ikke inneholdt noen karaktergitte diskusjoner, oppgaver eller tester, vil utregningen av det endelige resultatet være [(,75 x ,20) + (,98 x ,50)] ÷ ,70 = ,9143 eller 91,43 %.

Flere vurderingsperioder

Hvis emnet ditt inkluderer flere vurderingsperioder, kan du ikke endre oppgavegruppe-vektene når en oppgavegruppe har oppgaver i en lukket vurderingsperiode. I tillegg, kan vektede vurderingsperioder også støtte vektede oppgavegrupper i et emne. Vekttallet til en oppgavegruppe anvendes på vurderingsperiodens endelige karakter, og den endelige karakteren for hver vurderingsperiode legges sammen for å regne ut den totale karakteren.

Hvis du velger vektede oppgavegrupper, bør det opprettes separate oppgavegrupper for hver vurderingsperiode i emnet. Hvis en oppgavegruppe inneholder oppgaver som faller innenfor flere vurderingsperioder med forskjellige vektede prosenter, kan vurderingene ha utilsiktede konsekvenser.

Merknad: Om en oppgavegruppe er vektet til null poeng, vil emneelementer lagt til gruppen ikke telle mot avsluttende karakter.

Åpne oppgaver

Åpne oppgaver

I Navigering på emner, klikk på Oppgaver (Assignments)-linken.

Åpne innstillinger for vekting av oppgavegrupper

Åpne innstillinger for vekting av oppgavegrupper

Klikk på Oppgavealternativer-ikonet [1] og velg Vekting av oppgavegrupper (Assignment Groups Weights) [2].

Vekt siste karakter

Vekt siste karakter

Klikk på Vekt endelig karakter basert på oppgavegrupper (Weight final grade based on assignment groups)-sjekkboksen.

Angi vekter

Angi vekter

Angi prosentvektene for hver av de forskjellige oppgavegruppene du har opprettet [1]. Prosentvektene du spesifiserer her bestemmer hvordan Canvas regner ut den endelige karakteren for emnet ditt. Disse prosentene kan endres når som helst og studentene varsles når endringer utføres. Vektene vises i karakteroversikten til både studenter og instruktører.

Klikk på Lagre (Save)-knappen [2].

Merknader:

  • Vekten til oppgavegruppen kan inneholde desimaler.
  • Den totale prosenten for alle oppgavegrupper kan settes over eller under 100 %.