cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur anger och redigerar jag omdömen i Omdömesboken?

Hur anger och redigerar jag omdömen i Omdömesboken?

Troligen kommer ni att använda SpeedGrader för att ange omdömen. Omdömena kommer att synas i bedömningsöversikten när du är klar. Men, du kan ange och redigera poäng i Omdömesboken manuellt.

Du kan också använda en CSV-fil för att ladda upp och ladda ner resultat.

Anteckningar:

  • Omdömesboken är i allmänhet utformad för att endast en instruktörsroll åt gången ska skriva in bedömningar. På grund av hur omdömesboken läser in och lagrar data i webbläsaren bör inte flera användare samtidigt bedöma uppgifter eftersom respektive betygsättare inte kan se den senaste informationen för en inlämning. Mer information om begränsningar med att sätta omdömen finns i lektionen Så här använder du SpeedGrader.
  • När du använder differentierade uppgifter visas uppgiften som en kolumn för alla studenter, men betygsceller är gråtonade för studenter som inte ingår i uppdraget eller i en uppgiftssektion. Omdömen kan inte tilldelas till studenter som inte är del av uppgiften eller en sektion; dessa uppgifter beaktas inte i totalomdömen.
  • När en student får ett omdöme för en uppgift, gäller omdömet alltid för studentens nuvarande och slutliga poäng. Om du avregistrerar en student eller ett avsnitt av en differentierad uppgift som du tidigare betygsatt, kommer betygsättningen endast att tas bort från omdömesberäkningar om du ursäktar uppgiften för studenten.
  • När flera betygsättningsperioder är aktiverade i en kurs kan du inte ändra omdömena för uppgifter som har minst en student i en stängd betygsättningsperiod.
  • Sidan Historik för bedömningsöversikten registrerar alla ändringar av omdömen i bedömningsöversikten och kan nås när som helst.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Lokalisera Studentpoäng

Lokalisera Studentpoäng

Klicka uppdragets cell som är lokaliserad i raden av studenter vars poäng ni vill ange.

Skriv in Ny poäng

Skriv in Ny poäng

Poängen anges enligt uppgiftens Visa omdöme (Display Grade) inställning Poäng kan anges som ett av fem alternativ: poäng, komplett/ofullständigt, bokstavskvalitet, procentandel och GPA.

Anteckningar: När ni når slutet av en kolumn kommer ni att höjas till toppen av nästa kolumn om ni pressar Return eller Enter.

Ange poängomdömen

Ange poängomdömen

För att ange en poängkvalitet anger du antalet punkter i cellen och trycker på Retur (på ett MAC-tangentbord) eller Enter (på ett PC-tangentbord).

Ange fullständigt eller ofullständigt omdöme

Ange fullständigt eller ofullständigt omdöme

För att ange ett fullständigt eller ofullständigt omdöme dubbelklickar du i cellen tills önskad ikon visas. Kompletta omdömen representeras av ett kryss. Ofullständiga omdömen representeras av en X-ikon.

Ange bokstavsomdömen

Ange bokstavsomdömen

För att ange ett bokstavsomdöme, skriv in bokstaven i cellen och tryck på Retur (på ett MAC-tangentbord) eller Enter (på ett PC-tangentbord). Canvas beräknar automatiskt antalet poäng som motsvarar det högsta värdet inom det område som representeras av bokstavsomdömet.

Ange procentuellt omdöme

Ange procentuellt omdöme

För att ange ett procentuellt omdöme, anger du procenten i cellen och trycker på Retur (på ett MAC-tangentbord) eller Enter (på ett PC-tangentbord).

Ange GPA-omdöme

Ange GPA-omdöme

För att ange ett GPA-omdöme anger du det nummer som motsvarar den GPA-skala som definieras av betygsättningssystemet och trycker på Retur (på ett MAC-tangentbord) eller Enter (på ett PC-tangentbord).

Visa poängvarning för överbelastning

Om för många poäng läggs till en students omdöme genererar Canvas en varning som meddelar att studenten fått ovanligt höga poäng. Du kan antingen behålla eller korrigera poängvärdet.

Får många poäng kan ske i följande situationer:

  • Summan som fyllts i är 50% över möjliga poäng
  • En extra siffra fylls i (t.ex. 500 istället för 50)
  • En uppgift ger negativ poäng

Redigera Poäng

Redigera Poäng

För att redigera existerande poäng i Betygsboken, klicka uppgiftscellen för dessa poäng och ange de nya poängen. Klicka sedan Return (på ett Mac tangentbord) och Enter (på ett PC tangentbord).

Radera Poäng

Radera Poäng

För att manuellt radera poäng ifrån Omdömesboken, klicka uppgiftscellen för poängen och klicka sedan radera tangenten. Klicka sedan Return (på ett Mac tangentbord) och Enter (på ett PC tangentbord).

Se borttagen poäng

Se borttagen poäng

Se de raderade poängen och den icke betygsatta inlämningen.

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback