Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

När jag publicerar en quiz, hur använder jag Moderera quizsidan?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

När jag publicerar en quiz, hur använder jag Moderera quizsidan?

När du har publicerat en quiz, visar quizzens sidopanellänken Modererad Quiz där du moderera quizzen för varje student i din kurs. På sidan Modererad Quiz kan du se framstegen för en students inlämningar och se antalet quizförsök var och en har gjort. Du kan också ge studenter extra försök, ge extra tid för tidsbegränsade quizzies och manuellt låsa upp quizförsök.

Anteckningar:

  • Beroende på storleken på din kurs, kan Moderera Quizinformation ta några minuter att uppdatera. Du kan behöva uppdatera sidan för att se de mest aktuella uppgifterna.
  • Om du ändrar quizinställningarna medan en student genomför en quiz, kommer nya inställningar inte att gälla förrän studenten har genomfört det aktuella försöket.

Öppna Quizzes

Öppna Quizzes

Klicka på länken Quizzes i kursnavigationen.

Öppna quiz

Öppna quiz

Klicka på namnet på quiz.

Moderera denna Quiz

Klicka på länken Moderera den här quiz (Moderate This Quiz).

Visa Sökfilter

För att se en specifik students quizförsök, använd fältet Sök personer .

Visa Modererade quizkolumner

Sidan Moderera quiz visar följande information:

  • Studentnamn [1]
  • Antal gånger studenten redan har försökt genomföra denna quiz [2]
  • Quiztid—genomförda försök visar tiden det tog för studenten att genomföra quizzen; körtid visar tiden studenten har på sig att genomföra quizzen [3]
  • Antal återstående försök, om några [4]
  • Quizpoäng—för flera inlämningar, är poängen det senaste försöket [5]

 

För att uppdatera sidan och se till att all kolumnstatistik är aktuell, klicka på ikonen uppdatera [6].

Se tid för aktuellt försök

Om du ser sidan Moderera quiz när en student genomför en quiz, visar tidskolumnen quizzens körtid. När tiden är ute, visar tidskolumnen inlämningen som Tiden är ute!

För icke tidsbegränsade quizzes, räknar timern ner till quizzens Fram till-datum. Om inget Fram till-datum ställts in för quizzen, slutar quizzen som standard vid kursens slutdatum. Den högsta sifferdisplayen är i månader, dagar, timmar, minuter och sekunder.

Obs! När studenter genomför en icke tidsbegränsad quiz, visar deras timer tiden som förflutit som en uppräkning.

Se aktuell tid för tidsbegränsad quizförsök

Om du ser sidan Moderera quiz när en student genomför en tidsbegränsad quiz, visar tidskolumnen quizzens återstående körtid [1] . När tiden är ute, visar tidskolumnen inlämningen som Tiden är ute!

Quizzen visar också en klockikon [2] som du kan använda för att förlänga tiden för det aktuella försöket. Läs mer om moderering av aktuella tidsbegränsade quizzes.

Obs! När studenter genomför en tidsbegränsad quiz, visar deras timer tiden som förflutit som en nedräkning.

Visa Utestående inlämningar

Om sidan visar ett varningsmeddelande, har tiden gått ut på en eller flera studentinlämningar, men inlämningarna är utestående och måste skickas in manuellt. Läs om hur du skickar in utestående quizzes.

Moderera Quiz

DU kan använda ikonen Redigera för att moderera quizzen när som helst för en student. Genom att moderera en quiz ger du studenter extra försök och låser upp quizförsök manuellt. Beroende på quizinställningarna, kan du också ge extra tid för tidsbegränsade quizzes och låta studenter se quizresultat en gång till.

Om du vill moderera en quiz för flera studenter och applicera samma inställningar för var och en, kan du applicera dina ändringar till alla studenter direkt. Läs mer om att ge extra quizförsök.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.