Hur ändrar jag start- och slutdatumen för min kurs?

Som standard kan studenter delta i kurser inom lärosätets angivna start- och slutdatum för terminen. Som instruktör kan du dock behöva ändra start- och slutdatum för deltagande i din kurs. Datum kan vara kortare än eller överlappa med terminsdatum. För mer information, se det interaktiva flödesdiagrammet Synlighet och deltagande i studentkurser (Student Course Visibility and Participation).

Datum för gräns för användardeltagande

Du kan begränsa deltagande till vissa datum genom att ställa in deltagandedatum för kursen. Deltagande innebär att eleverna kan lämna in uppgifter, posta diskussioner, ladda upp filer, eller delta i någon annan handlingsbaserad uppgift inom en kurs. Om du anger datum för kursdeltagande kan studenter acceptera kursinbjudan, få tillgång till kursen och titta på innehåll, men de kan inte delta fullt ut förrän kursens första dag. När kursen avslutas placeras kursen i ett skrivskyddat tillstånd.

Att tänka på i Översikten

Datumen för deltagande kan även påverka kurser som har markerats som favoriter och visas i översikten. Om en kurs innehåller kursdeltagandedatum kan inte studenter delta i kursen efter slutdatumet och kursen tas bort från översikten.

Dessutom om terminsdatumen används som kursdeltagandedatum, tas inte kursen bort från översikten förrän kursen avslutas via termindatumen.

Begränsa kursåtkomst

Om du inte vill att studenter ska kunna visa innehåll i kursen före startdatumet kan du alltid hindra studenterna från att komma åt innehållet i kursinställningarna. Du kan också välja att begränsa all åtkomst till kurs efter att kursen slutförts.

Anteckningar:

  • Om du inte kan ändra vad som visas i rullgardinsmenyn Deltagande (Participation), har ditt lärosäte begränsat lärare från att ändra kursens tillgänglighetsdatum.
  • Du kan bara ändra kursens slutdatum när din registrering är aktiv. Kursdatum kan inte ändras när din registrering har slutförts för kursen.

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

I kursnavigationen, klicka på länken Inställningar (Settings).

Öppna Kursinformation

Öppna Kursinformation

Klicka på kursinnehålls (Course Details)-fliken.

Visa deltagandedatum för terminen

Kurser kan också tilldelas till Standardterminen eller en specifik termin [1]. Som standard är kurser konfigurerade att följa lärosätets start- och slutdatum för terminen [2].

Om du väljer alternativet Termin (Term) i rullgardinsmenyn Deltagande (Participation), kan du visa start- och slutdatum för terminen [3]. Termindatum kan endast ändras av en Canvas-administratör. Om inga datum har skapats för terminen (t.ex. om standardtermin används), visas fälten Start (Start) och Slut (End) som tomma.

Anteckningar:

  • Om kursen tilldelats standardtermin och deltagandedatum konfigurerats att följa terminsdatum, kan studenter delta i kursen i oändlighet.
  • Kurslärare som konfigurerar start- och slutdatum för en kurs kan visa lokala- och kurstidszoner för kursen [4] och användarens lokala tid [5].

Konfigurera kursdeltagandedatum

Konfigurera kursdeltagandedatum

Om du vill konfigurera olika start- och slutdatum för deltagande i din kurs klickar du på rullgardinsmenyn Deltagande (Participation) [1] och väljer alternativet Kurs (Course) [2].

Om du inte kan ändra vad som visas i rullgardinsmenyn Deltagande (Participation), har ditt lärosäte begränsat lärare från att ändra kursens tillgänglighetsdatum [3].

Obs! Kursdatum rensas bort när deltagandedatum konfigureras som terminsdatum.

Ställ in startdatum

Ställ in startdatum

Du väljer startdatum genom att klicka på kalenderikonen Start [1]. Välj sedan ett nytt startdatum för kursen [2].

Ställ in slutdatum

Ställ in slutdatum

Du väljer slutdatum genom att klicka på kalenderikonen Slut (End) [1]. Välj sedan ett nytt slutdatum för kursen [2].

Ställ in slutdatum

Om ditt slutdatum har konfigurerats till midnatt, visas ett varningsmeddelande om att datumet före det inställda slutdatumet blir sista deltagandedagen för kursen. T.ex. om kursen har ställts in på att 13 januari är sista deltagandedagen för kursen den 12 januari.

Anteckningar:

  • Studenter kan endast delta i kursen mellan kursdatumen och kursen kommer att vara i ett skrivskyddad läge utanför kursdatumen.
  • Kursdeltagandedatum påverkar endast student- och observatörsroller. För alla andra roller gäller terminsdatumen.
  • Slutdatum inträffar exakt vid den tidpunkt de är inställda på. Om t.e.x. sluttiden för en kurs är inställd på 23.59 kommer kursen att avslutas 23.59.00.
  • Studenter får inte aviseringar för kursmeddelanden före kursens startdatum.

Begränsa kursåtkomst

Begränsa kursåtkomst

Du kan även ha möjlighet att ändra studentåtkomstinställningar för att tillåta eller begränsa att studenter visar kursen före start- eller slutdatum. När denna har valts går det inte att komma åt kursen utanför kursdatumen. Om kursdatumen är tomma kan studenter delta i kursen i oändlighet.

Obs! Om du inte kan hantera inställningarna som begränsar studenter från att se kursinnehåll, har ditt lärosätet inte aktiverat den här funktionen.

Uppdatera Kursinformation

Uppdatera Kursinformation

Klicka på knappen Uppdatera kursinformation (Update Course Details).