Vilka alternativ finns att ställa in i en quiz?

När du skapar en quiz har du en mängd alternativ att välja bland i en quiz.

Anteckningar: När funktionsalternativet "Använd New Quizzes som standard" (Default to New Quizzes) är aktiverat kan du inte skapa nya klassiska quiz. Men du kan fortfarande redigera, importera och migrera befintliga klassiska quiz till New Quizzes.

Namnge Quiz

I fältet Ej namngivet Quiz (Unnamed Quiz), kan du lägga till ett namn på ditt quiz.

Välj Quiz-inställningar

När du skapar en ny quiz, kommer Canvas som standard att visa fliken Information.

 1. Skapa instruktioner för Quiz i Rich Content Editor (innehållsredigeraren)
 2. Välj quiz-typ.
 3. Kategorisera quiz till korrekt uppgiftsgrupp.

Ställ in Quiz-alternativ

Ställ in Quiz-alternativ

Quiz-inställningar har flera alternativ.

Blanda svar [1]: Du kan blanda (randomisera) svar. (Du kan också blanda frågor genom att skapa en frågegrupp.)

Tidsgräns [2]: Du kan välja att ställa in en tidsgräns genom att ange det antal minuter studenter har på sig för att avsluta hela quizzen. Tidsinställda quiz börjar när en student börjar tentan och pausas inte om studenten navigerar iväg ifrån quizet. Om ingen tidsgräns ställs in, kommer dina studenter att ha obegränsad tid att slutföra quiz.

Anteckningar: 

 • Om ett tidsinställt quiz automatiskt lämnas in efter att en student förlorar internetanslutningen kanske inte tidsstämpeln för inlämningen och tiden för slutförandet av quizet stämmer överens med den tilldelade tidsgränsen och/eller tillgänglighetsdatumen.
 • Om en student tappar uppkopplingen till internet, förlänger Canvas tiden med 5 minuter och sparar det angivna svaret innan timern löpt ut.

Flera försök [3]: Du kan tillåta flera försök.

Quizsvar (Quiz Responses) [4]. Du kan låta studenter se sina svar, automatisk feedback som quizet genererat för korrekta eller felaktiga svar och vilka frågor de svarade fel på. Detta är quizzes standardalternativ, så om du inte vill att studenterna ska se sina quiz-svar, avmarkera denna kryssruta.

Som en del av detta alternativ, kan du begränsa studenternas vy över quiz-resultatet till Endast en gång efter varje försök (Only Once After Each Attempt) [5]. Studenter kommer endast att kunna se resultaten direkt efter att de har avslutat quiz - resultaten inkluderar både deras svar och rätt svar.

Anteckningar:

 • Studenter ser fortfarande sina quizresultat när de lämnar in ett quiz när det här alternativet är aktiverat. På grund av detta är kanske inte det här alternativet lämpligt för quiz som kräver manuell bedömning, t.ex. uppsatsfrågor där studenter kanske behöver se det uppdaterade quizresultatet flera gånger.
 • När en quiz sparas med alternativet: en gång efter varje försök (Only Once After Each Attempt) kan du använda funktionen Ändra Quiz för att ge studenterna ytterligare synpunkter på sina quiz-resultat.

Korrekta svar (Correct Answers) [6]: Du kan låta studenter se korrekta quizsvar när quizet har slutförts. Dessa inställningar tillhandahåller en grön Korrekt-flik till varje korrekt svar för hela quizzen. Detta är quizzens standardalternativ, så om nduinte vill att studenterna ska se sina quiz-svar, avmarkera denna kryssruta.

Som en del av detta alternativ, kan du även kontrollera när och hur länge studenter kan se de korrekta svaren genom att ställa in datum (och specifika tider om du vill) i fälten Visa och Dölj.

 • För att visa svaren omedelbart efter att en quiz är inlämnad, lämna fälten Visa och Dölj tomma.
 • För att skapa ett datumintervall för att visa svaren, ställ in ett datum i fältet Visa och ett slutdatum i fältet Dölj.
 • För att alltid visa svaren efter ett specifikt datum, ställ in ett datum i fältet Visa.
 • För att dölja svaren efter ett specifikt datum, ställ in ett datum i fältet Dölj.

Anteckningar: Om alternativet Endast en gång efter varje försök har valts, kommer det att åsidosätta alla andra datum eller tidpunkter för visa eller dölj. Om du vill visa eller dölja korrekt svar på ett specifikt datum eller tidpunkt, ska alternativet Endast en gång inte väljas.

En fråga åt gången (One Question at a Time) [7]: Du kan visa en fråga i taget och låsa frågor efter att du har svarat.

Anteckningar:

 • Frågor kommer att vara låsta även om en student klickar på knappen Nästa (Next) utan att svara på frågan.
 • Om din Canvas-administratör har begränsat studenter från att se quiz-inlämningar efter kursens slut, kommer alternativ 4 och 6 inte att vara tillgängliga efter att kursens slutdatum har passerat.

Se Expanderade alternativ

Se Expanderade alternativ

Några av inställningarna har expanderade menyalternativ:

Tillåt Flera försök

 • Senaste Quiz-poäng [1]—Du kan välja om du vill behålla den högsta poängen, den senaste poängen, eller den genomsnittliga poängen från alla försök. Som standard kommer Canvas att behålla de högsta poängen om denna inställning inte ändras.
 • Tillåtna försök [2]—Du kan tillåta flera försök och begränsa antal försök. Standardinställningen är att tillåta obegränsade försök.

 

Om du behåller Quizzes standardalternativ för att studenterna kan se sina svar:

 • Om du tillåter mer än ett försök på quiz, kommer området Låt Student se sina Quiz-svar att visa en kryssruta med Endast efter deras senaste försök [3]. Om du väljer det här alternativet innebär det att studenterna endast kan se sina korrekta svar efter det senaste quiz-försöket.
 • Om du tillåter mer än ett försök på quiz, var medveten om att alla studenter inte kan slutföra alla försök och därför aldrig får se sina quiz-svar. Till exempel, om en student har tre försök men uppnår sina önskade poäng i sitt andra försök, kommer denna student antagligen inte att avsluta sitt tredje (och sista) försök. Detta betyder att deras quiz-svar och korrekta svar inte kommer att visas på grund av att det sista försöket aldrig avslutades. För att dessa studenter ska kunna se sina svar måste du manuellt ändra quiz-inställningarna vid en senare tidpunkt.

 

Om du behåller Quizzes standardalternativ för att studenterna ska kunna se korrekta svar:

 • Om du tillåter minst ett försök på quiz, Låt studenterna se området för Korrekta svar (Correct Answers) visas endast efter deras sista försök [4]. Att välja detta alternativ betyder att studenter endast kan se det korrekta quiz-svaren efter sitt sista försök. Detta alternativ kommer att följa de nuvarande quiz-funktionerna som finns vid flera försök. Om en student aldrig gör sitt sista försök, kommer inställningen korrekta svar inte att tillämpas. För att studenten ska kunna se de korrekta svaren kan du manuellt ändra alternativen för quiz vid en senare tidpunkt.  

 

Visa En fråga i taget

 • Lås frågor [5]—Du kan välja att låsa frågor efter att du svarat dem. Detta alternativ betyder att studenter inte kan återvända till tidigare frågor när de väl har besvarats.

Ställ in Quiz-begränsningar

Ställ in Quiz-begränsningar

Du kan begränsa quiz så att den endast kan tas i speciella situationer. Som standard, är dessa alternativ aldrig valda.

 1. Du kan kräva att studenter anger en åtkomstkod för att ta quizzen.
 2. Du kan filtrera IP-adresser och kräva att studenter tar en quiz ifrån ett specifikt datorlabb.

 

Anteckningar:

 • Om din instutition har aktiverat plugin för Respondus LockDown-webbläsaren, kommer du också att kunna välja att använda den webbläsaren här. Respondus LockDown tillåter inte andra fönster att öppnas under quiz och hjälper till att förhindra fusk.
 • Om din institution använder Respondus LockDown-webbläsaren LTI, visas Respondus-alternativet under quiz-begränsningar och inställningarna för Respondus LockDown kan hanteras från Respondus LockDowns kontrollpanel i Kursnavigering.

Se Expanderade begränsningar

Se Expanderade begränsningar

För att kräva en åtkomstkod, skriv in åtkomstkoden i textfältet åtkomstkod [1].

För att filtrera IP-adresser, skriv in IP-adressen i IP-adresstextfältet [2]. Anteckningar: Quiz IP-filter är ett sätt att begränsa tillgång till quizzes till datorer i ett specifikt IP-intervall. Filter kan vara separerade med ett komma för adressen eller en adress följd av en mask (t.ex. 192.168.217.1 eller 192.168.217.1/255.255.255.0). För mer information om dessa masker, se IP-filtrering i Canvas-resursdokument.

Tilldela quiz och datum

Tilldela quiz och datum

I fältet Tilldela [1] kan du tilldela quiz till alla utom ett kursavsnitt eller en individuell student.

Du kan ställa in Förfallodatum [1], Tillgängligt från-datum [2], och tillgängligt till-datum [3] för quiz. Dessa fält är valfria och kan ställas in beroende på hur du vill hantera quizzen:

 • Inlämningsdatum: datum och tidpunkt för Quiz
 • Tillgängligt från: det datum och den tidpunkt som quiz blir tillgänglig för studenter
 • Till: Datum och tidpunkt då studenterna inte längre kan genomföra quiz

Lär dig mer om slut- och tillgänglighetsdatum.

Anteckningar:

 • Om du ändrar den som quizet är tilldelat till efter att quizet gjorts tillgängligt till studenter kan resultera i att inlämningar inte blir tillgängliga.
 • Om du har konfigurerat åsidosättningsdatum i din kurs kanske du måste välja en kurssektion och ange förfallo- och tillgänglighetsdatum som infaller inom sektionens åsidosättningsdatum.
 • Om du ändrar inlämningsdatumet för ett quiz som studenten redan har startat, men ännu inte lämnat in, kommer deras quizinlämningar att skickas in automatiskt på det ursprungliga inlämningsdatumet.
 • Tidstämpeln för automatiskt inlämnade quiz visar en övergångsperiod på 5 minuter som startar när datum och tid för quizet har passerats, och stämmer kanske inte med den tilldelande förfallodatumet och -tiden.

Skapa Quiz-frågor

När du har valt inställningarna för din quiz, klicka på fliken Frågor (Questions) för att skapa quiz-frågorna och poängen. Ni kan skapa individuella quiz-frågor, frågor med en frågebank, frågor med en frågegrupp, och frågor med en frågebank inom en frågegrupp.

Spara quiz

Spara quiz

Klicka på knappen Spara (Save) för att spara ditt arbete på din quiz.

Anteckningar: Du bör inte publicera er quiz förrän den är din slutliga produkt. Om du är redo att publicera din quiz och göra den tillgänglig för studenter, klicka på knappen Spara och Publicera (Save & Publish).

Opublicerade Quiz-alternativ

Opublicerade Quiz-alternativ

När ni väl har sparat er quiz har ni flera alternativ.

För att publicera quiz, klicka knappen Publicera (Publish) [1]. Att publicera en quiz betyder att studenter kommer att kunna se quiz i kursen.

Innan du publicerar din quiz, om du vill se studentvyn och försäkra dig om att den visas korrekt, klicka på knappen Förhandsvisning (Preview) [2]. För att redigera quiz, klicka knappen Redigera (Edit) [3].

Du kan också visa fler alternativ i alternativ-menyn [4]:

 • Visa matrisen för en quiz för att utvärdera studentsvar, som t.ex. För uppsatsfrågor (läs hur du lägger till en matris) [5].
 • Lås denna quiz nu så att studenter inte kan få tillgång till quizzen när den publicerats. Quiz-titeln kommer fortfarande att vara synlig för studenter men de kommer inte att kunna öppna quizzen [6]. Det här alternativet gäller endast quizzes som är tilldelade till alla.
 • Radera denna quiz [7].

Anteckningar: Om du vill dölja quiz från studentvy, publicera då inte quiz. När quiz är avpublicerad, är den endast synlig för instruktören.

Lås upp Quiz

Lås upp Quiz

För att låsa upp en quiz, klicka på ikonen Alternativ [1] och klicka på länken Låt studenter ta denna Quiz nu [2].

Lås upp Quiz-begränsning

För att låsa upp ett quiz på obestämd tid, klicka på radioknappen Ingen tidsbegränsning (No time limit) [1]. Om du föredrar att låsa upp en quiz till ett specifikt datum och tidpunkt, klicka på radioknappen Fram till (Until) [2] och använd kalenderikonen [3] för att välja datumet och tidpunkten. Klicka på knappen Lås upp (Unlock) [4] när du är klar.

Publicerade Quiz-alternativ

När du publicerar din quiz, kan du se ytterligare alternativ.

Utöver alternativen som är tillgängliga för avpublicerade quizzes, kan du i menyn Alternativ [1]:

 • Förhandsgranska quizzen [2]
 • Visa studentquiz-resultat från studenter som har tagit quizzen [3]
 • Skicka meddelanden till studenter som har tagit quizzen redan eller som inte har tagit quizzen [4]

 

I sidofältet, kan du också få tillgång till relaterade quiz-funktioner:  

 

Ni kan även dölja omdömen ifrån studenter genom att använda publiceringspolicyer i bedömningsöversikten.