Hur lägger jag till en matris till en uppgift?

Du kan lägga till matriser till en uppgift för att hjälpa eleverna förstå kraven för uppgiften och hur du tänker poängsätta deras inlämningar. Ibland läggs matriser till uppgiften när du har ett resultat i matrisen som du vill använda för resultatjusterings-ändamål. Utöver uppgifter kan matriser också användas för betygsatta diskussioner och quizz.

Matriser kan läggas till för att hitta en existerande matris i en av dina kurser eller genom att skapa en ny matris.

Obs! När du lägger till en matris till en modererad uppgift visas kopplade lärandemålsresultat i Studentöverblick för Måluppfyllelse endast efter att slutliga omdömen har publicerats.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Öppna uppgift

Öppna uppgift genom att klicka på uppgiftens namn.

Lägg till matris (Add Rubric)

Lägg till matris (Add Rubric)

Klicka på knappen Lägg till matris (Add Rubric).

Hitta en matris

Hitta en matris

För att hitta en existerande matris, klicka på länken Hitta en matris (Find a Rubric).

Du kan hitta matriser som skapades i tidigare uppdrag och andra kurser där du haft en lärarroll.

Välj matris

Välj matris

I första kolumnen, välj kursen eller kontot [1]. I den andra kolumnen hitta och klicka på matrisens namn [2]. Du kan se kriterierna och poängen för varje matris. För att välja en matris för upgiften skrolla ner till botten av matrisen och klicka på knappen Använd den här matrisen (Use This Rubric) [3]

Ändra matris

Ändra matris

Om du vill redigera en oanvänd matris eller välja matrisinställningar klickar du på ikonen Redigera (Edit) .

Obs! När du redigerar en matris kan du ta bort kriterier för kopplade lärandemål. Kriterier för lärandemål kan dock endast redigeras från sidan Lärandemål.

Skapa ny matris

Skapa ny matris

Om du inte kan hitta en befintlig matris att använda för uppgiften kan du skapa en ny matris. Nya matriser sparas i din kurs för framtida bruk.

Välj matrisinställningar

Välj matrisinställningar

När du lagt till en matris så kan du välja flera alternativ för matrisen.

Om du vill skriva kommentarer i fri form till eleverna i SpeedGrader, kryssrutan Jag ska skriva fritt formulerade kommentarer ... [1]. Om det här alternativet är valt, används inga omdömen för att bedöma studenten och kriterium-värdena är tilldelade manuellt.

Om du vill ta bort poäng från matrisen, välj kryssrutan Ta bort poäng från matrisen (Remove points from rubric) [2]. Om detta alternativ valts, förknippas inga poäng med matrisen, men elever kan fortfarande bedömas med matriskriteriet.

Om du har Studentöversikten för lärandemål aktiverad men inte vill att lärandemålsresultaten ska läggas ut i Studentöversikten för lärandemål , markerar du kryssrutan Publicera inte lärandemålsresultat till Studentöversikten för lärandemål (Don't post Outcomes results to Learning Mastery Gradebook) [3]. Om detta alternativ valts, kommer studenter att kunna se matris- och bedömningsresultat på sidorna Omdömen och Inlämningsinformatio men resultaten kommer inte att publiceras till Studentöversikten för lärandemål.

Om du vill använda matrisen för bedömning i SpeedGrader, välj kryssrutan Använd denna matris för uppgiftsbedömning (Use this rubric for assignment grading) [4].

Om du inte vill att eleverna ska se totalpoängen för matrisen, markerar du kryssrutan Dölj totalpoäng för bedömningsresultat (Hide score total for assessment results) [5]. Studenterna kan fortfarande se poängvärden för varje kriterium, men den totala poängsumman kommer inte att visas längst ned i matrisen. Det här alternativet är endast tillgängligt om matrisen inte används för bedömning.

Spara matris

Spara matris

Klicka på knappen Uppdatera matris (Update Rubric).

Obs! Om du skapade en ny matris, visar uppgiften Skapa matris (Create Rubric) knappen.

Justera poäng

Justera poäng

Om du väljer att använda matrisen för bedömning kommer Canvas att jämföra matrispoängen med poängen för uppgiften.

Om antalet poäng i matrisen inte är samma som poängen i uppgiften kommer Canvas att generera ett varningsmeddelande om att poängvärdena inte är lika.

Om du vill uppdatera antalet poäng i uppgiften klickar du på knappen Ändra (Change) [1]. Klicka i annat fall på knappen Lämna olika (Leave different) [2].

Visa matrisen (View Rubric)

Visa matrisen (View Rubric)

Se matrisen för uppdraget.

För att redigera matrisen, klicka på ikonen Redigera (Edit) [1]. För att ersätta matrisen med en existerande matris, klicka på ikonen Sök [2].

För att ta bort matrisen från uppgiften, klicka på ikonen Radera [3]. Om matrisen skapades från uppgiften och inte är länkad till annat kursinnehåll, kan matrisen tas bort från kursen när den raderas.

Kopiera matris

Kopiera matris

Om du vill ändra en matris som har använts i fler än en uppgift (uppgifter, bedömnda diskussioner eller quiz), genererar Canvas ett varningsmeddelande om att matrisen inte kan ändras. Det här meddelandet betyder att matrisen inte kan ändras direkt, men du kan göra en kopia av matrisen.

För att skapa en kopia av matrisen, klicka på knappen OK. Canvas kommer då att skapa en kopia av matrisen. Den ändrade versionen kommer automatiskt att byta ut matrisen för uppgiften. Om du använder matrisen för bedömning, kommer matrisen att updateras för alla studenter i SpeedGrader. Du kan behöva granska inlämningar som kan ha bedömts med den ursprungliga matrisen.

Den kopierade matrisen kommer att sparas i kursens lista över matriser för framtida användning.

Obs! En matris som länkas till flera uppgifter kommer inte att kopieras om den enda ändringen är att använda matrisen för att bedöma uppdraget.