Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur skapar jag ett lärandemål för en kurs?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur skapar jag ett lärandemål för en kurs?

Om du inte kan hitta ett lärandemål att använda i din kurs, kan du skapa ett nytt lärandemål.

Lärandemål kan inkluderas i uppgiftsmatriser som en uppsatsmetod för att bedöma uppfyllelse av lärandemål. När du skapar ett lärandemål, ska du också definiera ett kriterium som kan användas när du skapar uppgiftsmatriser. Definiera så många matriskolumner som du behöver och ange en poängtröskel som ska användas för att definiera uppfyllelse av detta lärandemål.

Se en video om lärandemål eller läs mer om lärandemål.

Den här lektionen visar hur du skapar lärandemål i den klassiska sidvyn på sidan Lärandemål. Om sidan Lärandemål i din kurs visas annorlunda än bilderna i den här lektionen kan du läsa om hur du skapar ett lärandemål i en kurs inom ett konto som har aktiverat funktionsalternativet Förbättrad lärandemålshantering.

Öppna lärandemål

Öppna lärandemål

I kursnavigeringen, klicka på Lärandemål (Outcomes) länken.

Lägg till Lärandemål

Lägg till Lärandemål

Klicka på knappen Nytt lärandemål (New Outcome).

Skapa Lärandemål

Skapa Lärandemål

Ange ett namn på lärandemålet i fältet Namnge detta lärandemål [1]. Detta är det officiella namnet på lärandemålet som också kommer att visas i omdömesboken Måluppfyllelse.

Om du låter studenter se måluppfyllelsepoäng på omdömessidan, kommer de att se namnet på lärandemålet. Men du vill kanske skapa ett anpassat eget namn. För att skapa ett eget namn på studentvy, ange ett namn i fältet Eget namn (Friendly name) (valfritt) [2].  

Du kan också ange en beskrivning i fältet Innehållsredigerare [3].

Lägg till betygskriterium

Lägg till betygskriterium

Klicka på ikonen Redigera [1] för att redigera betygskriterium. DU kan ändra befintligt namn (om så önskas) för kriteriet i fältet Namn på kriterium [2]. Ställ in poängvärde för kriterium genom att skriva i Poängfältet [3].

För att spara kriteriet, klicka på knappen Ok [4]. För att ta bort kriteriet, klicka på knappen Radera [5].

För att lägga till ytterligare betygskriterier, klicka på länken Infoga [6].

Anteckningar: Om du inte kan redigera kriterier för dina resultat har din institution aktiverat måluppfyllelseskalor i hela kursen.

Ställ in Uppfyllelse och beräkningsmetod

Ställ in Uppfyllelse och beräkningsmetod

Ställ in poängvärde för uppfyllelse i fältet Uppfyllelse (Mastery at) [1]. Detta fält indikerar antalet poäng som måste uppnås för uppfyllelse enligt betygskriterierna.

I rullgardinsmenyn Beräkningsmetod (Calculation Method) [2], välj beräkningsmetod för lärandemålet. Som standard ställs nya lärandemål in till beräkningsmetod sönderfallande genomsnitt i Canvas-gränssnittet.

Klicka på knappen Spara (Save) [3].

Välj beräkningsmetod

Du kan ställa in en av fyra beräkningsmetoder. Fallande medelvärde, n antal gånger, senaste poäng och högsta poäng.

Sönderfallande genomsnitt: Välj detta alternativ för att beräkna genomsnittlig bedömningsobjektpoäng med en större vikt för det senast redigerade bedömningsobjektet. Beräkningen av sönderfallande genomsnitt delar upp det totala procenttalet mellan det senast redigerade bedömningsobjektet och ett genomsnitt av alla tidigare bedömningsobjekt. Du kan till exempel ställa in den senast redigerade inlämningen att viktas vid 40 % av totalt och tidigare objekt att viktas vid 60 % av totalt.

Ange ett procenttal mellan 1 % och 99 % för den senaste objektsvikten. Återstående summa används för att vikta tidigare poäng. Procentuppdelningen är inställd till 65/35 som standard. Genomsnittet avrundas till närmaste två decimaler. Om det bara är ett resultat, kommer den enda poängtalet att visas.

n Antal gånger: Välj detta alternativ för att ställa in ett antal gånger som en student måste uppnå eller överträffa uppfyllelse på en fastställd mängd justerade objekt. Poäng som inte uppnår uppfyllelse används inte i beräkningen. Du kan specificera mellan 1 och 10 objekt som krävs för uppfyllelse.

Senaste poäng: Välj detta alternativ för att alltid välja den senaste poängen för alla bedömningsobjekt.

Högsta poäng Välj detta alternativ för att alltid välja den högsta poängen för alla bedömningsobjekt.

Anteckningar: Om du inte kan redigera beräkningsmetoder för dina resultat har din institution aktiverat måluppfyllelseskalor i hela kursen.

Visa Lärandemål

Visa det skapade lärandemålet

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.