Hur lägger jag till eller redigerar information i en uppgift?

När du skapar en uppgift, lägger du till information för uppgiften, till exempel beskrivningen, fil-inlämningstyper, och poängvärde.

Om du skapar ett uppgiftsskal, måste du redigera uppgiften för att lägga till uppgiftsinformation.

Uppgiftsinställningar kommer beständigt att minnas och visa de inställningar som skapats eller redigerats i tidigare uppgift i kursen. Observera att denna funktion endast gäller inställningar; den omfattar inte uppgiftens förfallodatum.

Anteckningar:

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Öppna uppgift

Öppna uppgift

För att öppna en befintlig uppgift klickar du på uppgiftsnamnet [1].

För att skapa en ny uppgift, klicka på knappen Lägg till uppgift (Add Assignment) [2].

Redigera Uppgift

Redigera Uppgift

Klicka Redigera (Edit) knappen.

Redigera uppgiftsinformation

Skriv in inlämningens titel i fältet Uppgiftsnamn (Assignment Name) [1]. Om du skapade din uppgift som ett uppgiftsskal, kommer detta fält att fyllas i åt dig, men du kan ändra det vid behov.

Använd Rich Content Editor (innehållsredigeraren) för att lägga till bilder, text, länkar, ekvationer eller infoga media [2].

Anteckningar:

  • När ett dokument laddas upp till nya innehållsredigeraren från en uppgift sparas filen i mappen Uppladdade mediefiler (Uploaded Media) i Kursfiler (Course Files) och får som standard statusen Dold. Studenter kan se filen när uppgiften görs tillgänglig för dem. Läs mer om filltillgänglighet.
  • Om en uppgift skapas utan beskrivning visas en standardtext som förklarar att ingen ytterligare information lagts till i uppgiften.
Uppgiftspoäng och grupper

Ange poängen för din uppgift i fältet Poäng (Points) [1]. Välj uppgiftsgruppen för uppgiften i rullgardinsmenyn Uppgiftsgrupp (Assignment Group) [2].

Om du skapade din uppgift som ett uppgiftsskal fylls poängfältet och uppgiftsgruppen i åt dig. Du kan redigera dessa om nödvändigt.

Obs! Möjliga poäng måste ställas in som ett tal större än noll för uppgifter med bedömningstyperna procent, poäng, bokstavsomdöme eller GPA.

Ändra möjliga poäng

Ändra möjliga poäng

Om du ändrar hur många poäng som är möjliga för en existerande uppgift med betygsatta inlämningar kommer du att behöva betygsätta uppgiften igen. Detta varningsmeddelande gäller för alla betygstyper med uppgiftsinlämningar, inklusive att ändra poäng från eller till noll.

Välj Betygsättningstyp

Välj Betygsättningstyp

I rullgardinsmenyn Visa omdöme som (Display Grade as), välj den metod du vill använda för betygsättning. Du kan betygsätta din uppgift i procent, komplett/ofullständigt, poäng, bokstavsomdöme, GPA-skala, eller ange som inte betygsatt.

Obs! Betygsättningstypen är hur uppgiftens poäng kommer att visas i Omdömesboken. Till exempel, en uppgift som är värd 10 poäng är inställd för att visas i procentenheter. En student som får 8/10 poäng på uppgiften kommer i detta fall att visa omdömet som 80 i Omdömesboken. Om du använder ett bokstavsomdöme lär du dig hur du skapar ett omdömesschema (grading scheme) och tillämpa ett omdömesschema (apply a grading scheme) för din uppgift.

Välj inlämningstyp

Välj inlämningstyp

I rullgardinsmenyn Inlämningstyp (Submission Type), välj vilken typ av inlämning du vill acceptera för uppgiften. Som standard kommer inlämningstypen att ställas in som online.

  • Ingen Inlämning är när du inte vill att dina studenter lämnar in en uppgift i Canvas. Denna typ av uppgift kan användas för att skapa extra kolumner i Omdömesboken, eller när du vill skapa en uppgift som involverar flera poäng. Inlämningstyp gäller inte för uppgifter som inte betygsatts.
  • Online är när du vill att studenter ska lämna in sina uppgifter via Canvas.
  • På Papper är när du vill att studenterna lämnar in en uppgift till dig, men inte via Canvas. Denna typ av uppgift gäller traditionella ansikte-mot-ansikte-kurser eller hybridkurser när du vill att uppgiften ska lämnas in under en lektion, men du vill ändå skapa en kolumn i Canvas Omdömesbok för betygsättningsändamål.
  • Externt verktyg (External Tool) är när du vill att studenter ska lämna in sina uppgifter med hjälp av en extern app (LTI) som är aktiverad för din kurs. Du måste ange en URL för det externa verktyget.

Uppgiftsinställningar kommer beständigt att minnas och visa de inställningar som skapats eller redigerats i tidigare uppgift i kursen. Baserat på tidigare uppgifter kan en eller fler av dessa alternativ vara förvalda åt dig.

Obs! Uppgifter med Ingen Inlämning och På Papper syns fortfarande på studenternas uppgiftssida. För att undvika förvirring är det bäst att göra en notering i beskrivningen om uppgiften så att studenterna vet om en inlämning kommer att krävas eller inte, och i så fall, hur de bör lämna in den.  

Välj inlämningsförsök

Välj inlämningsförsök

Om du har valt inlämningstypen Online är antalet försök obegränsade som standard. Men du kan begränsa antalet inlämningsförsök för uppgiften.

Skapa Gruppuppgift

Skapa Gruppuppgift

Som en del av en uppgiftsinlämning kan du skapa en uppgift som en gruppuppgift (group assignment). Du kan också välja att betygsätta studenter individuellt även om de deltar i en gruppuppgift.

Kräv kamratrespons

Kräv kamratrespons

Om du vill kräva att studenterna granskar varandras arbete, kan du skapa en kamratresponsuppgift (create a peer review assignment). När du efterfrågar kamratrespons kan du välja om du vill tilldela kamratresponsen manuellt eller tilldela kamratresponsen automatiskt.

Tillåt anonyma och modererade bedömningar

Tillåt Modererad betygsättning

Om du vill skapa en uppgift med ytterligare kamratresponser kan du aktivera modererad och anonym bedömning, eller båda. Modererad bedömning tillåter att flera bedömare bedömer en elevs arbete och gör preliminära bedömningar. Anonym bedömning döljer elevers namn från bedömare när de visar inlämningar av uppgifter i SpeedGrader. Dessa val kan användas tillsammans eller var för sig.

Aktivera anonyma anteckningar för instruktörer

Aktivera anonyma anteckningar för instruktörer

Om du vill bedöma inlämningar med DocViewer och göra instruktörens kommentarer och anteckningar anonyma i inlämningar med DocViewer-stöd ska du markera kryssrutan Anonyma instruktörsanteckningar (Anonymous Instructor Annotations).

Redigera inlämnings- och tillgänglighetsdatum

Redigera inlämnings- och tillgänglighetsdatum

Som standard ställer Canvas in uppgiftsdatum för alla i din kurs [1].

Skapa ett förfallodatum för uppgiften i fältet Förfallodatum (Due Date) [2]. Inlämningsdatumet kommer redan att vara ifylld åt dig om du har skapat ett uppgiftsskal, men du kan ändra den om det behövs. Du har också möjlighet att lägga till tillgängliga datum-fält [3].

För att tilldela uppgiften till en enskild student eller kurssektion, klickar du på knappen Lägg till (Add) [4].

Obs! Om ett datum inte innehåller en tid, får det listade datumet kursens standardinlämningstid.

Spara uppgift

Spara uppgift

Om ni vill underrätta användare om framtida uppgiftsändringar, klicka i kryssrutan Underrätta användare om att detta innehåll har förändrats (Notify users that this content has changed) [1]. Klicka på knappen Spara (Save) [2].

Anteckningar:

  • Om uppgiften inte har publicerats ännu, kommer uppgiften att visa knappen Spara och Publicera (Save & Publish). Spara-knappen skapar ett utkast till din uppgift så att du kan publicera det senare.
  • Om du markerar kryssrutan Avisera användare om att det här innehållet har ändrats (Notify users that this content has changed), aviseras endast studenter som tilldelats uppgiften om ändringarna. Dessutom aviseras endast studenter som har aktiverat aviseringsinställningen Innehållsändringar om ändringar i innehåll.