Hur använder jag måluppfyllelseväger i kursmoduler?

Med måluppfyllelsevägar kan du anpassa inlärningsupplevelsen för studenter baserat på prestationer. Du kan aktivera en måluppfyllelseväg så att de automatiskt tilldelar kursarbete baserat på poängen som uppnåtts för en tidigare uppgift. Detta ger flera möjligheter att uppvisa och uppnå mål i en kurs.

Måluppfyllelsevägar är baserade på differentierade uppgifter, som gör att riktade inlärningsaktiviteter kan tilldelas olika användare och sektioner. Med måluppfyllelsevägar, differentieras uppgifter till individuella studenter automatiskt och inga extra åtgärder krävs förutom den vanliga bedömningen av studentuppgifter. När den första uppgiften har bedömts (antingen manuellt eller automatiskt) avgör studentens resultat vilka villkorliga objekt de ska tilldelas som inlärningsväg. En inlärningsväg kan till exempel tilldela en uppsättning objekt till studenter med resultat på 70 % eller över, och en annan uppsättning till studenter med resultat på under 70 %. Om student A:s resultat är 70 % eller högre får de åtkomst till sida 1, sida 2, uppgift 1 och uppgift 2. Du kan kräva att student A läser båda sidor och slutför minst en uppgift. Om student B:s resultat är under 70 % får de åtkomst till sida 1, sida 3, sida 4 och uppgift 1. Du kan kräva att student B läser alla tre sidor och slutför uppgiften för att nå måluppfyllelse för ämnet.

När du skapar måluppfyllelsevägar, bör alla källuppgifter och alla differentierade kursobjekt tilldelas som villkorliga objekt innan kursen publiceras.

Viktad bedömning

Om du använder viktad bedömning i kursen, kan extra kursarbete påverka studentens totala omdömen. Dock är omdömesberäkningar baserade på uppgifter som både tilldelats studenten och som studenten slutfört. Studenter straffas inte för uppgifter som inte har tilldelats dem. Om du oroar dig för omdömesvariationer med poängvärden kan det vara en bra idé att granska de villkorliga uppgifterna som tilldelats till varje måluppfyllelseväg och försöka balansera ut totalpoäng för omdömen för varje väg. Du kan även utvärdera studentens framsteg och lägga till individuella studenter till uppgifter som de kan slutföra för att förbättra sitt omdöme, efter behov.

Anteckningar:

  • Den här måluppfyllelseinställningen kan hanteras i din kurs om den har aktiverats av ditt lärosäte.
  • Om ditt lärosäte använder ett SIS-system (Student Information System) och kräver inlämningsdatum för uppgifter, valideras för närvarande inte måluppfyllelseuppgifter som tilldelats till en eller fler studenter. Använd med försiktighet när du synkroniserar till ditt SIS.
  • Om din kurs har ett stort antal studenter och/eller en måluppfyllelseväg har ett stort antal kopplade villkorliga objekt, kan studenter uppleva en försening innan de tilldelas en väg.
  • För närvarande stöder inte måluppfyllelsevägar koppling med lärandemål.
  • Det går inte att använda modulobjekt för filer, externa URL:er och externa verktyg i måluppfyllelsevägar.
  • Om du väljer att inkludera en sida i måluppfyllelsevägar kommer sidan endast att vara åtkomlig inifrån måluppfyllelsevägen och inte på kurssidan Sidor.

Öppna Moduler

Öppna Moduler

I kursnavigeringen, klicka på länken Moduler (Modules).

Lägg till kursmoduler

Lägg till kursmoduler

För närvarande utgår processen för måluppfyllelsevägar endast från kurssidan Moduler. Innan du kan tilldela källuppgifter och villkorliga objekt till en måluppfyllelseväg måste alla kursuppgifter och sidor vara skapade och tillagda i Moduler som modulobjekt. Måluppfyllelsevägar kan skapas från modulstrukturer i befintliga kurser eller nytt kursinnehåll.

Modulobjekt med indrag kan användas för att hjälpa till att organisera modulens struktur och visa vilka objekt som ska vara villkorliga i en måluppfyllelseväg.

Bedömda uppgifter, bedömda diskussioner eller bedömda quiz kan användas som källinnehåll för en måluppfyllelseväg. En students resultat för källinnehåll avgör vilka villkorliga objekt de ska tilldelas.

Alla kursobjekt förutom övningsquiz och ej bedömda undersökningar kan tilldelas som villkorliga objekt i en måluppfyllelseväg.

Anteckningar:

  • I måluppfyllelsevägar ställs inte krav på förutsättningar, men användning av dessa som en guide för kursplaneringen och villkorliga vägar uppmuntras.
  • Det går inte att använda modulobjekt för filer, externa URL:er och externa verktyg i måluppfyllelsevägar.

Tillåt sidinnehåll

Tillåt sidinnehåll

Eftersom innehållssidor inte kräver bedömning, kan de inte användas som källinnehåll och kan endast läggas till i en måluppfyllelseväg som villkorat innehåll. Men en sida måste först tillåtas för måluppfyllelsevägar innan den kan läggas till som ett villkorligt objekt.

Lägg till villkorliga objekt

Lägg till villkorliga objekt

En måluppfyllelseväg utgår från en uppgift som tilldelats alla, t.ex. en förprov eller en inledande uppgift.  

På konfigurationssidan för måluppfyllelsevägar kan du lägga till villkorliga innehållsobjekt till källinnehållsobjektet. Villkorliga innehållsobjekt väljs från en lista av modulobjekt som du redan har lagt till i modulen. Dessa objekt tilldelas sedan specifika studenter med hjälp av villkorliga regler i tre poängintervaller. När den uppgiften med källinnehållet har bedömts (antingen manuellt eller automatiskt) avgör studentens resultat vilka villkorliga objekt de ska tilldelas som inlärningsväg.

Tilldela objekt till måluppfyllelsevägar

Tilldela objekt till måluppfyllelsevägar

Som standard tilldelas uppgifter i Canvas till alla. Detta innebär att alla studenter kan se uppgiften på deras sida Moduler. När villkorliga innehållsobjekt har lagts till i en måluppfyllelseväg måste de villkorliga uppgifterna tilldelas måluppfyllelsevägar. Uppgifter med måluppfyllelseväg gör uppgiften villkorlig, och uppgiften visas endast för studenter som uppnår ett resultat från källinnehållet som faller inom den förinställda intervall som ger dem åtkomst till den villkorliga uppgiften.

Anvisa villkorliga objekt

Anvisa villkorliga objekt

När du skapar måluppfyllelsevägar för din kurs, kan studenter se innehåll som läggs till på deras sida Moduler under kursens gång. När kursen börjar kan de endast se objekt som har publicerats och tilldelats till Alla eller som tilldelats dem specifikt. Kurser som inte använder måluppfyllelsevägar visar däremot allt innehåll i modulen, även om innehållet är låst.

När en källuppgift med måluppfyllelsevägar har bedömts (antingen automatiskt av Canvas eller manuellt i SpeedGrader) visas de villkorliga objekten automatiskt på studentens sida Moduler baserat på källobjektets resultatintervall.

Om resultatintervallen för en källuppgift innehåller alternativet Eller måste studenterna välja vilka villkorliga objekt de vill slutföra innan de fortsätter.

Anteckningar:

  • Om du kräver att modulobjekten måste slutföras i en viss ordning för att studenten ska kunna slutföra en måluppfyllelseväg som kräver manuell bedömning, kommer alla efterföljande modulobjekt att vara låsta för studenten till måluppfyllelsevägen har bedömts.
  • Om du bedömer om en källuppgift efter att en student valt ett måluppfyllelsealternativ, och studentens resultat efter ombedömningen hamnar i en annan resultatintervall för villkorliga objekt, måste de slutföra de villkorliga objekten i den omtilldelade måluppfyllelsevägen innan de kan fortsätta i modulen.

Visa tilldelning av studentväg

Visa tilldelning av studentväg

När en student tilldelas eller väljer ett villkorligt objekt lägger den villkorliga uppgiften automatiskt till studentens namn i uppgiften som differentierad till studenten.

Se uppdelning av måluppfyllelsevägar

Se uppdelning av måluppfyllelsevägar

När studenter har slutfört ett källinnehållsobjekt för en måluppfyllelseväg kan du visa måluppfyllelsevägens uppdelning. Varje resultatintervall innehåller en länk som visar antalet studenter i varje intervall. Du kan klicka på en students namn i intervallet, visa studentens inlämning och resultat för källinnehållet och skicka ett meddelande till studenten.