Hur använder jag ikoner och färger i omdömesboken?

Omdömesboken innehåller flera ikoner och färger som kan visas i uppgiftskolumner, uppgiftsgrupper och kolumnen Totalt.

Ikonerna och färgerna är helt enkelt indikatorer i omdömesboken som hjälper dig att bedöma kurser. Alla publicerade uppgifter inkluderas i en students totala omdöme om de inte är ursäktade uppgifter.

Ikoner Inlämningstyp

Omdömesboken visar ikonen Uppgift [1], oavsett typ av uppgift, för att indikera att en inlämning måste bedömas. En inlämning måste bedömas under följande omständigheter.

 • En inlämning har tagits emot, men ännu inte bedömts.
 • En inlämning bedömdes men omdömet togs bort av instruktören
 • En uppgift eller ett quiz återinlämnades
 • Ett quiz lämnades in i klassiska Quizzes, men är inte fullständigt bedömt (innehåller frågor som måste bedömas manuellt, eller ett automatiskt inlämnat quizresultat har tagits bort och behöver omtilldelas), kan även visas om ett quiz har redigerats och innehåller stora ändringar som påverkar quizresultatet, som t.ex. borttagna frågor eller svar, och kräver att en bedömare löser det.

En uppgift med omdömen som döljs för studenter visas med ikonen Synlighet [2]. Andra omständigheter:

 • Om viktade uppgiftsgrupper inte är aktiverade, inkluderar kolumnen Totalt också en varningsikon som talar om för dig att omdömet som du ser skiljer sig från det omdöme studenter ser, eftersom studentomdömen för en eller flera bedömde uppgifter är dolda.
 • Om det finns en synlighetsikon i uppgiftskolumnen och alla celler är utgråade är uppgiften modererad.

Obs! Ikonen Uppgift (Assignment)

Omdömestyper

Varje omdömestyp visas på olika sätt i omdömesboken. Här kan du se hur varje omdömestyp visas.

 • Tankstreck [1]: Ingen inlämning
 • Siffra [2]: Poängomdöme
 • Kryss-ikon [3]: Färdigt omdöme
 • X-ikon [4]: Inte färdigt omdöme
 • Bokstav [5]: Bokstavsomdöme
 • Procenttal [6]: Procenttals-omdöme
 • GPA [7]: GPA-skala
 • Ursäktad [8]: Ursäktad uppgift

Varningsikoner i kolumner

Varningsikoner

Den Svarta varningsikonen [1] talar om för dig att de slutliga resultaten inte inkluderar en av uppgiftsgrupperna eftersom gruppen har 0 möjliga poäng (varningen talar om vilken uppgiftsgrupp det gäller). Denna ikon visas endast i den totala kolumnen som är relaterad till fel i uppgiftsgrupp. 

Du kan korrigera varningar i uppgiftsgrupp genom att se till att en viktad uppgiftsgrupp har en uppgift som är värd mer än noll poäng, eller, om en uppgift antas ha noll poäng, lägga till ytterligare en uppgift med mer än noll poäng till uppgiftsgruppen.

Den Röda varningsikonen [2] talar om för dig att det angivna omdömet inte stöds i omdömesschemat. I Canvas visas även ett varningsmeddelande om ogiltigt omdöme om ett sådant anges.

Varningsikon för omdömesinformationsfacket

Varningsikon för omdömesinformationsfacket

Varningsikonen för omdömesinformationsfacket visar en varningsikon för uppgifter som inte räknas med i det slutliga omdömet. Den här ikonen visas om alternativet Räkna inte med den här uppgiften i det slutliga omdömet (Do not count this assignment towards the final grade) har valts, eller om uppgiften är i en viktad uppgiftsgrupp utan viktat procentvärde.

Omdömesinformationsfacket indikerar även om uppgiftsomdömen är dolda.

Synlighetsikoner

Om du har tillämpat en manuell publiceringspolicy i en kurs eller i en individuell uppgift, visas etiketten Manuell (Manual) i omdömesboken.

Etiketten Manuell (Manual) [1] visar att en manuell publiceringspolicy har tillämpats och framtida omdömen är dolda från studentvyn, eller att en manuell publiceringspolicy tidigare tillämpats för att dölja omdömen i en uppgift. Om du har valt en manuell publiceringspolicy för en kurs, visar alla uppgifter med dolda omdömen ikonen Synlighet.

Ikonen Synlighet [2] indikerar att det finns omdömen i uppgiften som måste publiceras innan de kan visas för studenter.

När omdömen döljs från studentvyn visar även kolumnen Totalt ikonen Synlighet [3] för att indikera att det totala omdömet i omdömesboken skiljer sig från det totala omdömet som studenten kan se.

Färger

Färger

I omdömesboken finns en standarduppsättning av färger som representerar olika statusar för uppgifter:

 • Blå [1]: Sen inlämning
 • Röd (Red) [2]: Saknar inlämning
 • Grön (Green) [3]: Återinlämnad uppgift eller quiz
 • Orange (Orange) [4]: Sänkt omdöme
 • Gul (Yellow) [5]: Ursäktad uppgift

Statusfärgerna i din omdömesbok kan variera och du kan ändra statusfärger för varje status. Men du kan inte ändra statusnamnen.

Raderna i omdömesboken är gråa och vita, så vissa färger kan se mörkare ut om de visas i gråa rader.

Anteckningar:

 • Beroende på ditt lärosäte kan du tillämpa statusar för anpassade omdömesböcker.
 • Färgen på den återinlämnade uppgiften gäller inte för återinlämnade diskussioner.

Differentierade uppgifter

Differentierade uppgifter

När du använder differentierade uppgifter visas uppgiften som en kolumn för alla studenter, men betygsceller är gråtonade för studenter som inte ingår i uppdraget och inte innehåller ett streck. Betyg kan inte tilldelas studenter som inte är del av uppdraget; dessa uppdrag vägs inte in i det totala betyget.

På studentens omdömessida kan studenter endast se uppgifter som tilldelats dem.

Differentierade uppgifter används även i Måluppfyllelsevägar (MasteryPaths)

Stängda omdömesperioder

Stängda omdömesperioder

Om din kurs använder flera omdömesperioder, blir inlämningscellerna för hela uppgiften i en omdömesperiod utgråade i omdömesboken. Uppgifter som befinner sig i en stängd omdömesperiod kan inte ändras.

Inaktiverade kolumner

Vissa kolumner är helt inaktiverade tills statusen för uppgiften ändras. Inaktiverade kolumner innehåller inte streck i bedömingsöversiktens celler, vilket indikerar att omdömen inte kan anges och visar en grå bakgrund.

Inaktiverade kolumner märks för opublicerade uppgifter [1] och anonyma uppgifter [2]. Det går inte att ange omdömen för opublicerade uppgifter förrän den har publicerats. I anonyma uppgifter visar inte omdömescellerna något innehåll, detta gäller även ikonerna Behöver bedömning (Needs Grading), förrän uppgiftens omdömen inte längre döljs.

Obs! Uppgifter som är både anonyma och modererade visas som anonyma, men omdömesinformationsfacket visar uppgiften som dold. Modererade dolda uppgifter kan uppdateras i omdömesboken, men angivna omdömen kommer att skrivas över när de slutliga omdömena publiceras.

Turnitin-ikoner

Turnitin-ikoner

Om du skapar en Turnitin-uppgift visar omdömesboken en Turnitin-resultatikon. För att se information om poängen, klicka på ikonen och se mer information i SpeedGrader:

 • Grå ikon [1]: En likhetsrapport har ännu inte genererats
 • Färgikon [2]: Resultatet från likhetsrapporten; färgen baseras på procenttal för likkhet.
 • En klockikon visar att likhetsrapporten fortfarande genereras
 • En ikon med ett utropstecken visar att ett fel inträffade när likhetsrapporten genererades

Läs mer om Turnitin-likhetsrapporter.