Hur använder jag Omdömesboken?

Omdömesboken hjälper instruktörer att enkelt visa och skriva in omdömen för studenter. Beroende på visningstyp kan omdömen för varje uppgift ses som poäng, procent, färdig eller ofullständig, GPA-skala eller bokstavsomdöme.

Endast bedömda uppgifter, diskussioner, quiz och enkäter som publicerats visas i Omdömesboken. Uppgifter som inte bedömts inkluderas inte.

Standardvyn i omdömesboken visar alla studenter samtidigt, men du kan även se studenter individuellt genom att använda Individuell vy. Men individuell vy har för närvarande inte stöd för alla inställningar och alternativ från omdömesboken.

Följande tangentbordskommandon stöds i omdömesboken:

  • S: Sortera rutnätet för den valda kolumnen. Kolumnerna Studentnamn och Anteckningar sorteras alfabetiskt. Övriga kolumner sorteras efter omdöme (lågt till högt).
  • M: Öppnar menyn för den valda kolumnen.
  • Esc: Stänger menyn för den valda kolumnen.
  • G: Öppnar sidan för uppgiftsinformation för den valda kolumnen.
  • C: Öppnar omdömesinformationsfacket för den valda uppgiften.

Läs mer om Omdömesboken.

Anteckningar: När du har öppnat omdömesboken och din kurs inkluderar flera bedömare, sparas alla data i din webbläsare tills sidan uppdateras. Betyg uppdateras inte dynamiskt med ändringar som görs av andra betygsättare i antingen Omdömesboken eller i SpeedGrader.

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Se Betygsboken

I omdömesboken finns globala sorteringsalternativ och inställningar du kan använda för att ordna din bedömningsöversikt [1], studentdata [2] och uppgiftsdata [3].

Omdömesboken stöder tangentbordsgenvägar. För att visa tangentbordskommandomenyn klickar du på ikonen Tangentbord (Keyboard) eller på tangenterna Skift+? samtidigt.

Visa omdömesboksmenyn

Visa omdömesboksmenyn

Huvudomdömesboken visar alla studenter, uppgifter och omdömen. I omdömesboksmenyn kan du välja mellan flera alternativ:

Lärandemål (Learning Mastery) [1] visar Studentöversikt för lärandemål (Learning Mastery Gradebook), som bedömer lärandemålsstandarder som används i Canvas-kurser. Den här bedömningsöversikten är ett funktionsalternativ på kursnivå.

Individuell vy (Individual View) [2] ger dig möjlighet att bedöma en student och en uppgift samtidigt och skärmläsare har full åtkomst. Den individuella vyn har för närvarande inte stöd för inställningar och alternativ från omdömesboken.

Historik för omdömesbok (Gradebook History) [3] visar sidan Historik för omdömesbok (Gradebook History), som innehåller loggar för nya omdömesändringar i kursen per student, bedömare, uppgift och datum.

Du kan växla mellan omdömesböcker när som helst.

Se visningsalternativ för omdömesboken

Se visningsalternativ för omdömesboken

I menyn Vy kan du filtrera och sortera omdömesboken med flera olika visningsalternativ.

Anteckningar: Om alternativen Visa ej bedömda som 0 och Dela studentnamn inte visas i din omdömesbok har de här alternativen inte aktiverats av din institution.

Visa åtgärdsmenyn

Visa åtgärdsmenyn

I åtgärdsmenyn kan du synkronisera omdömen till din institutions SIS-system, om tillämpligt [1].

Om du vill masshantera studentomdömen i omdömesboken kan du även importera omdömen [2] och exportera omdömen [3].

Anteckningar: CSV-exportfilen från omdömesboken innehåller alla data från omdömesboken oavsett alternativ för filtrering och sortering.

 

Sök studenter

Som standard visar omdömesboken alla aktiva studenter. För att söka efter studenter med namn eller SIS-ID, ange din sökfråga i fältet Sök studenter (Search Students). Omdömesboken filtrerar resultaten automatiskt när du skriver.

I fältet Sök studenter (Search Students) kan flera studentnamn filtreras samtidigt.

Sökfältet har även alternativ för slutförda och inaktiva registreringar. När du väljer filteralternativen Slutförd eller inaktiv registrering visas inga slutförda eller inaktiva registreringar i omdömesboken.

Anteckningar: Sökresultat på studentnamn visar sekundär information om fler än en student har samma namn i kursen.

Sök uppgifter (Search Assignments)

Som standard visar omdömesboken alla uppgifter. För att söka efter uppgifter anger du uppgiftsnamnet i fältet Sök uppgifter (Search Assignments). Omdömesboken filtrerar resultaten automatiskt när du skriver.

I fältet Sök uppgifter (Search Assignments) kan flera uppgifter filtreras samtidigt.

När du väljer en uppgift visas den i en kolumn närmast studentens namn. Om du väljer flera uppgifter visas uppgiftskolumnerna i omvänd ordning.

Visa omdömesboksinställningar

I omdömesboksinställningarna kan du tillämpa förseningspolicyer eller en åsidosättning av slutligt omdöme i din kurs.

Visa förseningspolicyer

Visa förseningspolicyer

På fliken Förseningspolicyer (Late Policies) kan du tillämpa förseningspolicyer i din kurs.

I policyn Saknar inlämning (Missing Submission) kan du automatiskt tillämpa ett omdöme för inlämningar som märkts som Saknas [1]. En inlämnings märks som Saknas när inlämningsdatumet har passerats och uppgiften inte har lämnats in.

I förseningspolicyn (Late Submission policy) kan du automatiskt definiera straff för inlämningar med statusen Försenad [2]. En inlämning märks som Försenad när den lämnas in efter inlämningsdatumet. Du kan även definiera ett tröskelvärde för om en student ska bedömas, oavsett hur sent inlämningen görs.

Visa policy för omdömespublicering

Visa policy för omdömespublicering

På fliken Policy för omdömespublicering (Grade Posting Policy) kan du ändra omdömespubliceringspolicyer för din kurs.

För att automatiskt publicera omdömen och visa dem för studenter så snart de har publicerats, välj alternativet Publicera omdömen automatiskt (Automatically Post Grades) [1]. Publiceringspolicyn är som standard inställd på automatiskt publicering.

För att dölja omdömen som standard och manuellt välja när omdömen ska publiceras och göra dem synliga för studenter, välj alternativet Publicera omdömen manuellt (Manually Post Grades) [2].

Anteckningar: Omdömen för anonyma eller modererade uppgifter måste publiceras manuellt. Omdömen för modererade uppgifter kan inte döljas förrän de slutliga omdömena har publicerats.

Visa avancerade inställningar

Visa avancerade inställningar

På fliken Avancerat (Advanced) kan du tillämpa en Åsidosättning för slutligt omdöme (Final Grade Override) i din kurs [1]. Om inställningen är aktiverad kan du åsidosätta ett omdöme för en student som skiljer sig från det av Canvas automatiskt valda omdömet [2].

Visa kolumnen Studentnamn (Student Name)

Visa kolumnen Studentnamn (Student Name)

Kolumnen Studentnamn visar studenters namn och kan även innehålla studenters sekundära ID, om aktiverat. Du kan hoovra över kolumnrubriken och visa menyn för Studentnamn [1], som ger dig följande alternativ:

För att visa en students omdömessida, klicka på studentens namn [2].

Se teststudent

Se teststudent

Om du har aktiverat Studentvy (Student View) i kursinställningarna visas Teststudenten (Test Student) längst bak i omdömesboken och läggs till automatiskt till alla sektioner i din kurs. Teststudentinformationen vägs inte in i kursanalysen.

Om du vill ta bort teststudenten helt måste du ta bort den från din sektionsregistrering i kursinställningarna.

Visa uppgiftskolumnen

Se Uppdrag

Varje kolumn i omdömesboken representerar en publicerad uppgift på sidan Uppgifter (Assignments). Varje kolumn visar uppgiftens titel, totala poäng, och varje students betyg.

För att se uppgiften, klicka på uppgiftens namn [1].

Du kan hoovra över kolumnrubriken för varje uppgift och visa menyn Uppgifter [2], som ger dig följande alternativ:

Ikoner och färger representerar statusar för uppgifter och inlämningar i Canvas, däribland differentierade uppgifter, omdömesperioder och måluppfyllelsevägar.

Lägg till kolumner

Uppdragskolumner läggs automatiskt till varje gång ni skapar och publicerar uppdrag, betygsatta diskussioner, och betygsatta tentor och undersökningar. En kolumn är även automatiskt tillagd för närvaroverktyget.

Du kan manuellt lägga till en kolumn för import av omdömen till omdömesboken. Men uppgifter som importeras till CSV-filen publiceras automatiskt.

Du kan även skapa uppgifter som inte ska skickas in eller skrivas ut på papper för att lägga till i omdömesboken för manuell bedömning.

Ange omdömen

När du anger omdömen visar omdömesboken markeringar för raden och kolumnen för tydlighet.

För att ange omdömen, skriv in omdömet i enlighet med uppgiftstypen direkt i cellen i omdömesboken [1].

Du kan även ange omdömen och ändra inlämningsstatus genom att klicka på ikonen omdömesinformationsfacket (Grade Detail Tray) [2].

 

Visa omdömesinformationsfacket

Visa omdömesinformationsfacket

I omdömesinformationsfacket (Grade Detail Tray) kan du ange eller redigera omdömen [1], ändra statusen för en inlämning [2] och lämna kommentarer till studenten [3].

Visa tilldelningsgrupper och kolumnen Totalt (Total)

Tilldelningsgruppen visas i omdömesboken matchar tilldelningsgrupperna som skapats på sidan Uppgifter (Assignments) [1].

Om dina tilldelningsgrupper är viktade visas det viktade omdömet nedan för grupptiteln [2]. Uppgiftsgruppens vikter återspeglas i det totala omdömet. Omdömet som studenten tilldelats för uppgiften multipliceras med tilldelningsgruppens vikt.

Det totala omdömet från tilldelningsgrupper beräknas i kolumnen Totalt i omdömesboken [3]. Du kan hoovra över kolumnrubriken för att visa menyn för kolumnen Totalt [4], som gör att du kan sortera efter omdöme och flytta kolumnen Totalt till omdömesbokens framsida. Om dina tilldelningsgrupper inte är viktade kan du visa totalt resultat som ett poängvärde istället för procent.