Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur genererar jag en parkopplingskod för en observatör som instruktör?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur genererar jag en parkopplingskod för en observatör som instruktör?

Om du har de rätta behörigheterna från din administratör, kan du kanske generera en parkopplingskod som en observatör kan använda för att länka till en student. För mer information om parkopplingskoder, se resursdokumentet Parkopplingskoder – vanliga frågor.

En observatör kan ange denna parkopplingskod i deras filk Användarinställningar. Länkade observatörer kan se och delta i vissa delar av studentens Canvas-kurser.

Beroende på tillstånd, kan du kanske också länka en student till en observatör från sidan Personer. Länkning från sidan Personer låter endast observatör se information från kursen där de var länkade.

Anteckningar: Parkopplingskoder kan endast genereras från webbversionen av Canvas. Parkopplingskoder kan inte genereras från Canvas-mobilappar.

Öppna Personer

Öppna Personer

Klicka på länken Personer (People) i kursnavigationen

Öppna Användarinformation

Klicka på ikonen studentens ikon Alternativ [1], och väll sedan länken Användarinformation [2].

Parkoppla med observatör

Klicka på länken Parkoppla med observatör.

Anteckningar: Om du inte kan se parkopplingen med observatörlänken, har tillståndet att generera parkoppplingskoder inte aktiverats för din roll eller självinskrivning har inte aktiverats för din kurs.

Kopiera parkopplingskod

Kopiera parkopplingskod

Bekräfta studentens namn [1].

Kopiera den sexsiffriga alfanumeriska parkopplingskoden [2]. Du måste dela denna kod med observatören som kommer att länka till studentens konto. Parkopplingskoden löper ut efter sju dagar eller första gången den används.

För att stänga fönstret, klicka på knappen Ok [3].

Anteckningar: Parkopplingskoder är skiftlägeskänsliga.

Exportera parningskoder

Exportera parningskoder

Du kan exportera en lista med nya parningskoder för alla studenter i din kurs. Klicka på ikonen Options (Alternativ) [1] och välj sedan länken Export Pairing Codes (Exportera parningskoder) [2]. Canvas exporterar en CSV-fil men en parningskod för varje student i din kurs.

Visa parningskoder

Visa parningskoder

Lokalisera och öppna CSV-filen med parningskoderna på din dator. CSV-filen visar för- och efternamn på varje student, studentens parningskod och datum och tid då parningskoden går ut.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.