Hur lägger jag till en mötesgrupp i Schemaläggaren i en kurskalender?

Om Schemaläggaren (Scheduler) är aktiverad för din institution kan du skapa mötesgrupper i Schemaläggaren. Mötesgrupper skapar ett block av tid där studenterna kan träffas med dig. Studenter kan anmäla sig till mötestider i sina egna kalendrar.

Visningar av möten i din kalender efter att en student eller grupp har bokat en tidslucka. Information om mötet inkluderas också när du exporterar kalendern med Kalender-inmatningen.

Anteckningar:

  • Om användardeltagandet är begränsat till datum mellan kurs start- och slutdatum, Kan schemalagda händelser inte redigeras eller raderas efter det att kursen slutar.
  • Schemaläggaren är ett valfritt verktyg. Om det inte redan är aktiverat i ert konto, var vänlig kontakta er Canvas-administratör.
  • När en lärare eller lärarassistent skapar en mötesgrupp för en hel kurs, kan alla användare av kurssektionen se mötesgruppen. Men om en mötesgrupp skapas för en specifik sektion eller läggs till av en sektionsbegränsad lärare eller lärarassistent, kan endast användare i den sektionen se mötesgruppen.

Öppna kalender

Öppna kalender

Klicka på länken Kalender (Calendar) i Global navigering.

Lägg till händelse

Markera kryssrutan i kalenderlistan för den kalender du vill lägga till i mötesgruppen [1]. Du kan lägga till mötesgrupper i flera kalendrar.

Klicka på vilket datum som helst i kalendern för att lägga till en händelse [2]. Eller klicka på pilarna bredvid månadens namn för att navigera till en annan månad [3] och välj ett datum.

Om du inte vill hitta datumet manuellt, kan du klicka på ikonen Lägg till [4].

Öppna mötesgrupp

Öppna mötesgrupp

Klicka på fliken Mötesgrupp (Appointment Group).

Skapa Namn och Plats

Skapa Namn och Plats

Skriv in namnet på händelsen i namnfältet [1]. Skriv in platsen för mötet platsfältet [2].

Välj kalender

Välj kalender

Klicka på knappen Kalender (Calender) [1]. För att välja kurser eller sektioner där du vill visa mötesgruppen markerar du kryssrutan bredvid kursens eller sektionens namn [2]. För att stänga kalenderlistan, klicka på knappen Klar (Done) [3].

Om du vill välja vissa sektioner från din kurs klickar du på pilikonen [4].

Anteckningar:

  • Kalendern kan inte ändras i efterhand när mötesgruppen har sparats. Men ytterligare kalendrar kan läggas till den ursprungliga mötesgruppen.
  • Om kursen eller sektionen du vill välja inte visas i listan Välj kalender (Select Calendars) går du tillbaka till kalendern och markerar kryssrutan för kursen eller sektionen i kalenderlistan.

Tillåt gruppregistrering

Tillåt gruppregistrering

OM du har skapat minst en grupp uppsättning i kursen, kan du få studenterna att registrera sig i grupper genom att klicka på Låt studenter registrera sig i grupper (Have students sign up in groups) kryssrutan [1]. Välj sedan namnet på den gruppkategori som du vill använda för gruppregistreringen [2].

Obs! Gruppalternativet är endast tillgängligt om du har valt kalendern för hela kursen. Du kan inte välja en kalender för en särskild sektion eftersom Canvas för närvarande inte stöder sektioner i grupper.

Tillåt att observatörer registrerar sig

Tillåt gruppregistrering

För att tillåta observatörer att registrera sig för möten, markera kryssrutan Tillåt att observatörer registrerar sig (Allow observers to sign up).

Ställ in tidintervallen för mötet

Ställ in tidintervallen för mötet

Ange datum för mötet datum i datumfältet [1]. Du kan också välja ett datum genom att klicka på ikonen Kalender.

Ställ in tidsintervall för mötet genom att skriva i tidsintervall-fältet [2]. Du måste inkludera åtminstone en tidslucka.

Man kan dela upp tidsintervallet till multipla tidsluckor genom att ange uppdelningstiden i tidsfältet [3]. Till exempel, om du vill skapa 15-minuterstider möte från 14:00 tills 17:00, ange numret 15.

För att skapa tidsluckor klickar du på knappen Kör (Go) [4].

Modifiera mötestider

Modifiera mötestider

Du kan manuellt ändra en mötestid som skapats av divisionen. Om du vill ta bort en mötestid, klicka på ikonen Ta bort.

Anteckningar:

  • Mötesdatumet, tidsintervall, och mötesluckor kan inte ändras efter att mötesgruppen har sparats. Dock kan ytterligare datum, tidsintervall, och mötesluckor läggas till den ursprungliga mötesgruppen.
  • Du måste skapa minst en tidslucka för varje mötesgrupp.

Ställ in mötesalternativ

Ställ in mötesalternativ

Ni kan begränsa hur många användare som kan skriva upp sig för en tidslucka genom att klicka på checkboxen Begränsa varje tidslucka (Limit each time slot) och skriva tidsluckornas nummer i begränsningsfältet [1]. Om du har valt alternativet att låta studenterna anmäla sig i grupper, läser detta fält det som begränsa varje tidslucka för x grupper.

För att göra mötesluckor offentliga för studenter i kursen, klicka på kryssrutan Tillåt studenter att se vem som har registrerat sig för tidsluckor som fortfarande är tillgängliga [2]. Om du väljer det här alternativet kommer eleverna också att se kommentarer som andra elever lägger till på sina möten.

Om ni vill begränsa antalet möten, klicka på kryssrutan Begränsa Deltagare till [nummer] möten (Limit Participants to [number] appointment(s) [3].

Obs! När ni använder alternativet som låter studenter skriva upp sig som grupp, behöver endast en gruppmedlem skriva upp gruppen för en tidslucka. Varje medlem i gruppen kommer då att se mötet i sin gruppkalender.

Lägg Till mötesdetaljer

Lägg Till mötesdetaljer

Om du vill lägga till detaljer om mötesgruppen, skriver du in dem i uppgiftsfältet.

Publicera mötesgrupp

Publicera mötesgrupp

Klicka på knappen Publicera (Publish).

Visa kalender

Visa mötesdatum och tidpunkter i din kurskalender. Studenter kan boka tider. Även observatörer kan (om de tillåts) boka tider. Tider som har bokats av användare visas som med en färg.

Obs! Om du har lagt till en mötesgrupp till fler än en kurs, visas mötestider endast i kalendern för första kursen som visas i mötesgruppen.