Hur lägger jag till noterade kommentarer i studentinlämningar med DocViewer i SpeedGrader?

Canvas DocViewer är ett verktyg som gör det möjligt att notera i onlineuppgiftsinlämningar i Canvas. Du kan använda DocViewer för att se filer och uppgifter i SpeedGrader. Du kan se när studenter ser noterad feedback i sektionen uppgiftsinformation i sidpanelen.

DocViewer har en 10-timmars gräns per session, som börjar när du öppnar en inlämning. Om du börjar att göra en notering, men inte skickar in den innan sessionen löper ut, sparas inte noteringen. Inkomna noteringar sparas och påverkas inte av sessionsgränsen. Canvas visar en varning om varaktighet vid 9 timmar 50 minuter följt av en varning på 5 minuter och 1 minut tills 10-timmarsgränsen har uppnåtts. Du kan starta om en Canvas DocViewer-session när som helst genom att uppdatera inlämningssidan.

Om din webbläsare har en inbyggd PDF-läsare, väljer du alternativet för att visa PDF-filen i systemets läsare.

En student kan se dina DocViewer-kommentarer från sidan Uppgiftsinlämningar.

Kompatibla DocViewer-filer

Om en inlämning inkluderar en fil som kan visas i DocViewer, men förhandsgrandkningen av inlämningen ännu inte är slutförd, genererar Canvas ett meddelande som anger att dokumentet fortfarande behandlas.

Anteckningar:

  • Filer över 100 MB och lösenordsskyddade filer kommer inte att omvandlas av DocViewer.
  • Noteringsverktyg är inte tillgängliga för uppgifter med textinmatningar.
  • SpeedGrader kan ta upp till tio minuter efter att en uppgift lämnats in för att visa en fil som stöder DocViewer.
  • På mobilenheter, stöds DocViewer-noteringar endast helt i Canvas lärar-app.
  • DocViewer stöder inte anonyma kommentarer, så DocViewer kan inte användas för kommenterad återkoppling i uppgifter med anonym kamratrespons.
  • Om en uppgift har bedömts anonymt, kan studenter inte se instruktörens noteringar förrän uppgiften har blivit otystad eller uppgiftsomdömen har publicerats.
  • Om studenter har aktiverat avisering för inlämningskommentarer får de aviseringar när du lägger till kommentarer i deras dokument. Om inlämningskommentarer har gjorts anonyma får studenter aviseringar som inte innehåller kommentatorns namn. Om uppgiften har en policy för manuell publicering kan du behöva publicera omdömen och/eller kommentarer för studenter för att få en avisering.

Se DocViewers verktygsfält

DocViewers verktygsfält hjälper dig att hantera inlämningen av uppgiften.

För att ladda ner en PDF-fil av den antecknade inlämningen, klicka på Hämta (Download) knappen [1].

Om det finns flera sidor hjälper ikonerna Sidnummer (Page Number) [2] dig att ta dig genom inlämningen för att hitta den sida du vill kommentera. För att gå till en annan sida, ange sidnumret i sidfältet. Du kan också använda pilikonen [3] för att gå vidare med inlämningen.

Du kan rotera den aktuella sidan 90 grader medurs genom att klicka på knappen Rotate (Rotera) [4]. Sidor med noteringar kan inte roteras.

För att zooma in och ut på inlämningen, använda Förstoringsglas (Zoom)-knapparna [5].

Du kan visa inlämningen i helskärm genom att klicka på knappen Full Screen (Helskärm) [6].

För att kommentera inlämningen, använd noteringsverktygen [7].

Lägg till punktnotering

För att lämna en punktanmärkning markerar du Punkt (Point) anteckningstypen [1].

Markera färgen för punktanteckningen i färgpanelen [2].

Klicka sedan på området för inlämningen [2]. Symbolen för punktnotering kommer att visas och anger platsen för noteringen. Om du vill lägga till en kommentar till punktnoteringen, skriv in kommentaren i fältet Kommentar (Comment)[4]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen.

Du kan svara på student DocViewer kommentarer genom att klicka påSvara (Reply) knappen [5].

För att flytta noteringen, hovra över ikonen för punktnoteringen i dokumentet. Klicka och dra noteringen till det nya området.

För att radera en punktnotering, klickar du på noteringen och sedan på ikonen Delete (Radera) [6]. DocViewer kommer att bekräfta att du vill ta bort noteringen. Om du tar bort en notering raderas också eventuella associerade kommentarer.

Lägg till markerade noteringar

För att markera text inom ett dokument väljer du noteringstypen Markera (Highlight) [1].  

Välj färgen för den markerade noteringen i färgpanelen [2].

Klicka och dra för att markera text inom inlämningen [3].

För att lägga till en kommentar till den markerade noteringen, klickar du på knappen Comment (Kommentar) [4]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen.

För att radera en markerad notering klickar du på det markerade området och sedan på ikonen Delete (Radera) [5]. DocViewer bekräftar att du vill radera markeringen. Om du tar bort en notering raderas också eventuella associerade kommentarer.

Lägg till textnotering

För att lägga till text direkt i inlämningen, väljer du noteringstypen Free text (Fritext) [1].

Välj färg för textnoteringen i färgpanelen [2].

Välj en vit eller transparent bakgrund för textnotering [3] samt teckensnittsstorleken för noteringen [4].

Klicka i önskat område för inlämningen, och skriv sedan ditt inlägg [5]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter-tangenten.

För att flytta noteringen, hovra över textrutan i dokumentet. Klicka och dra noteringen till det nya området.

För att radera textnoteringen klickar du på textrutan och sedan på ikonen Delete (Radera) [6]. DocViewer bekräftar att du vill radera textrutan.

Lägg till notering med textöverstrykning

För att ange att texten ska raderas, markera noteringstypen Överstrykning (Strikeout) [1].

Välj färgen för överstrykningslinjen i färgpanelen [2].

Klicka och dra för att strycka över inom inlämningen. En rad visas som tyder på att texten har strukits över [3].

Om du vill lägga till en kommentar till överstrykningsnoteringen, klicka på Kommentar (Comment) knappen [4]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen.

Om du vill radera en överstrykningsnotering klickar du på området som ska raderas och klickar sedan på ikonen Delete (Radera) [5]. DocViewer bekräftar att du vill radera strikeout linjen. Om du tar bort en notering raderas också eventuella associerade kommentarer.

Lägg till Rit-notering

Om du vill göra frihandsteckningar och noteringar väljer du noteringstypen Frihandsritning (Free Draw) [1].

Välj färg för den ritade noteringen i färgpanelen [2].

Välj linjebredd för din notering från linjebreddspanelen [3].

Klicka och dra för att starta en ritning. Fri-formade linjer kommer att visas som visar ritningsområdet [4]. Du kan lägga till flera slag i en ritad notering.

För att lägga till en kommentar i din ritade notering, klickar du på knappen Kommentar (Comment) [5]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen. 

För att acceptera den ritade noteringen, klickar du på ikonen Kontrollera (Check) [6].

För att flytta en ritning, sväva över konturerna av ritningen, dra och släpp sedan ritningen till det nya området i dokumentet.

Om du vill radera en ritning klickar du på ritningen och klickar sedan på ikonen Delete (Radera) [7]. DocViewer bekräftar att du vill radera ritningen. Om du tar bort en notering raderas också eventuella associerade kommentarer.

Obs! Ritade noteringar kan endast ha en radbredd per notering. Individuella noteringar måste sparas innan du skapar en ny rad med en annan bredd.

Lägg till områdesnotering

Om du vill lämna en områdesanteckning, markera Området (Area) anteckningstypen [1].

Markera färgen för områdesnoteringen i färgpanelen [2].

Klicka och dra rektangeln runt ett område av inlämningen [3]. En ruta visas som anger området för noteringen.

Om du vill lägga till en kommentar till områdesnoteringen, skriv in kommentaren i fältet Kommentar (Comment) [4]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen.

Du kan svara på student DocViewer kommentarer genom att klicka påSvara (Reply) knappen [5].

Flytta noteringen genom att hovra över gränsen. Klicka och dra noteringen till det nya området i dokumentet.

Om du vill radera en områdesnotering klickar du på noteringen och sedan på ikonen Delete (Radera) [6]. DocViewer bekräftar att du vill radera kommentaren. Om du tar bort en notering raderas också eventuella associerade kommentarer.

Hantera kommentarer

Se kommentarer

Individuella kommentarer inkluderar en ikon som visar typ och färg på noteringen [1]. Noteringsikonen visas bredvid kommentarens namn och visas endast i den primära kommentaren för en notering. Svar på en kommentar inkluderar inte ikonen.

Kommentarer blir kvar på sidan där noteringen gjordes. Om det är för många kommentarer att visa på en enskild sida, blir kommentarsavsnittet skrollbart och vissa kommentarer är dolda. En indikator visar hur många kommentarer som har dolts [2].

När en annoterad kommentar innehåller fler än fem innehållsrader visas i innehållsrutan en ellipslänk [3]. Om du vill expandera en kommentar klickar du på länken ellipser. Om en kommentar innehåller flera svar expanderas alla svaren.

Kommentarer med svar staplas [4]. När du klickar på en kommentar visas alla svaren i gruppen. Antalet staplade svar visas nedanför den första kommentaren.

Om det behövs kan du radera användarkommentarer genom att klicka på ikonen Radera [5]. När en kommentar raderas, raderas kommentaren från din vy. Men ägaren kan fortfarande se den raderade kommentaren tillsammans med en indikation om att kommentaren har raderats. Ägaren kan granska den raderade kommentaren och välja om du ska ta bort den raderade kommentaren permanent eller inte.

Hantera anonyma instruktörnoteringar

Hantera anonyma instruktörnoteringar

Om du aktiverar valet Anonyma instruktlrnoteringar för en uppgift, kommer studenter inte att se instruktörens eller betygsättarens namn på noteringar och kommentarer i DocViewer.

Obs!

  • Anonyma instruktörnoteringar tillämpas endast på kommentarer som gjorts efter att valet aktiverats.
  • Anonyma instruktörsnoteringar tillämpas för närvarande inte för kommentarer eller noteringar som görs när man använder en mobilenhet.

Hantera andra användarnoteringar

Visa andra användarnoteringar

När en annan användare lägger till en notering inom ett dokument kan du se författaren till noteringen genom att klicka på den [1]. Du kan också lämna en kommentar till vilken notering som helst som skapats av andra användare [2].

Om det behövs kan du radera användarnoteringar i dokumentet genom att klicka noteringen och klicka på ikonen Radera [3]. När en notering raderas, raderas noteringen från din vy. Men ägaren kan fortfarande se den raderade noteringen tillsammans med en indikation om att noteringen har raderats. Ägaren kan granska den raderade noteringen och välja om du ska ta bort den raderade noteringen permanent eller inte.