cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hur lägger jag till noterade kommentarer i studentinlämningar med DocViewer i SpeedGrader?

Hur lägger jag till noterade kommentarer i studentinlämningar med DocViewer i SpeedGrader?

Canvas DocViewer är ett verktyg som gör det möjligt att anteckna på onlineuppgiftsinlämningar i Canvas. Du kan använda DocViewer för att se filer och uppgifter i SpeedGrader. Du kan se när studenter ser noterad feedback i sektionen uppgiftsinformation i sidpanelen.

DocViewer har en 10-timmars gräns per session, som börjar när du öppnar en inlämning. Om du börjar att göra en anteckning, men inte skickar in den innan sessionen löper ut, sparas inte anteckningen. Inkomna anteckningar sparas och påverkas inte av sessionsgränsen. Canvas visar en varning om varaktighet vid 9 timmar 50 minuter följt av en varning på 5 minuter och 1 minut tills 10-timmarsgränsen har uppnåtts. Du kan starta om en Canvas DocViewer-session när som helst genom att uppdatera inlämningssidan.

Om din webbläsare har en inbyggd PDF-läsare, väljer du alternativet för att visa PDF-filen i systemets läsare.

En student kan se dina DocViewer-kommentarer från sidan Uppgiftsinlämningar.

Kompatibla DocViewer-filer

Om en inlämning inkluderar en fil som kan visas i DocViewer, men förhandsgrandkningen av inlämningen ännu inte är slutförd, genererar Canvas ett meddelande som anger att dokumentet fortfarande behandlas.

Anteckningar:

  • Filer över 100 MB och lösenordsskyddade filer kommer inte att omvandlas av DocViewer.
  • Noteringsverktyg är inte tillgängliga för uppgifter med textinmatningar.
  • SpeedGrader kan ta upp till tio minuter efter att en uppgift lämnats in för att visa en fil som stöder DocViewer.
  • På mobilenheter, stöds DocViewer-noteringar endast helt i Canvas lärar-app.
  • Om en uppgift har bedömts anonymt, kan studenter inte se instruktörens noteringar förrän uppgiften har blivit otystad eller uppgiftsomdömen har publicerats.
  • Om studenter har aktiverat avisering för inlämningskommentarer får de aviseringar när du lägger till kommentarer i deras dokument. Om inlämningskommentarer har gjorts anonyma får studenter aviseringar som inte innehåller kommentatorns namn. Om uppgiften har en policy för manuell publicering kan du behöva publicera omdömen och/eller kommentarer för studenter för att få en avisering.

Se DocViewers verktygsfält

DocViewers verktygsfält hjälper dig att hantera inlämningen av uppgiften.

För att ladda ner en PDF-fil av den antecknade inlämningen, klicka på Hämta (Download) knappen [1].

Om det finns flera sidor hjälper ikonerna Sidpilar (Page number) [2] dig att ta dig genom inlämningen för att hitta den sida du vill kommentera. För att gå till en annan sida, ange sidnumret i sidfältet. Du kan också använda pilikonen [3] för att gå vidare med inlämningen.

Du kan rotera den aktuella sidan 90 grader medurs genom att klicka på knappen Rotate (Rotera) [4]. Sidor med kommentarer kan inte roteras.

För att zooma in och ut på inlämningen, använd Förstoringsglas-ikonerna [5].

Du kan visa inlämningen i helskärm genom att klicka på knappen Full Screen (Helskärm) [6].

För att kommentera inlämningen, använd anteckningsverktygen [7].

Lägg till punktkommentar

För att lämna en punktanmärkning markerar du Punkt (Point) anteckningstypen [1].

Markera färgen för punktanteckningen i färgpanelen [2].

Klicka sedan på området för inlämningen [2]. Symbolen för punktanteckning kommer att visas och anger platsen för anteckningen. Om du vill lägga till en kommentar till punktanteckningen, skriv in kommentaren i fältet Kommentar (Comment) [4]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen.

Du kan svara på student DocViewer kommentarer genom att klicka påSvara (Reply) knappen [5].

För att flytta anteckningen, sväva över ikonen för anteckningspunkten i dokumentet. Klicka och dra anteckningen till det nya området.

För att radera en punktkommentar, klickar du på kommentaren och sedan på ikonen Delete (Radera) [6]. DocViewer kommer att bekräfta att du vill ta bort kommentaren. Om du tar bort en anteckning raderas också eventuella associerade kommentarer.

Lägg till markerade anteckningar

För att markera text inom ett dokument väljer du anteckningstypen Markera (Highlight) [1].  

Välj färgen för den markerade anteckning i färgpanelen [2].

Klicka och dra för att markera text inom inlämningen [3].

För att lägga till en kommentar till den markerade kommentaren, klickar du på knappen Comment (Kommentar) [4]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen.

För att radera en markerad kommentar klickar du på det markerade området och sedan på ikonen Delete (Radera) [5]. DocViewer bekräftar att du vill radera markeringen. Om du tar bort en anteckning raderas också eventuella associerade kommentarer.

Lägg till textkommentar

För att lägga till text direkt i inlämningen, väljer du kommentarstypen Free text (Fritext) [1].

Välj färgen för text-anteckningen i färgpanelen [2].

Välj en vit eller transparent bakgrund för text-anteckningen [3] samt teckensnittsstorleken för anteckningen [4].

Klicka i önskat område för inlämningen, och skriv sedan ditt inlägg [5]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter-tangenten.

För att flytta anteckningen, sväva över textrutan i dokumentet. Klicka och dra anteckningen till det nya området.

För att radera textkommentaren klickar du på textrutan och sedan på ikonen Delete (Radera) [6]. DocViewer bekräftar att du vill radera textrutan.

Lägg till Strikeout textanteckningen

För att ange att texten ska raderas, markera kommentarstypen Strikeout (Stryk) anteckningstypen [1].

Välj färgen för strikeout linjen i färgpanelen [2].

Klicka och dra för att slå ut i inlämningen. En rad visas som tyder på att texten har slagits ut [3].

Om du vill lägga till en kommentar till strykningsanteckningen, klicka på Kommentar (Comment) knappen [4]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen.

Om du vill radera en utstrykningsanteckning klickar du på området som ska raderas och klickar sedan på ikonen Delete (Radera) [5]. DocViewer bekräftar att du vill radera strikeout linjen. Om du tar bort en anteckning raderas också eventuella associerade kommentarer.

Lägg till dra anteckning

Om du vill göra frihandsteckningar och kommentarer väljer du kommentarstypen Free Draw (Fri ritning) [1].

Välj färg för den tecknade anteckningen i färgpanelen [2].

Välj din anteckningslinjebredd från linjebreddspanelen [3].

Klicka och dra för att starta en ritning. Fri-formade linjer kommer att visas som visar ritningsområdet [4]. Du kan lägga till flera slag i en ritad anteckning.

För att lägga till en kommentar till din ritade kommentar, klickar du på knappen Comment (Kommentar) [5]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen. 

För att acceptera den ritade kommentaren, klickar du på ikonen Check (Kontrollera) [6].

För att flytta en ritning, sväva över konturerna av ritningen, dra och släpp sedan ritningen till det nya området i dokumentet.

Om du vill radera en ritning klickar du på ritningen och klickar sedan på ikonen Delete (Radera) [7]. DocViewer bekräftar att du vill radera ritningen. Om du tar bort en anteckning raderas också eventuella associerade kommentarer.

Obs! Att rita anteckningar kan endast ha en radbredd per anteckning. Individuella anteckningar måste sparas innan du skapar en ny rad med en annan bredd.

Lägg till områdesanteckning

Om du vill lämna en områdesanteckning, markera Området (Area) anteckningstypen [1].

Markera färgen för områdesanteckningen i färgpanelen [2].

Klicka och dra rektangeln runt ett område av inlämningen [3]. En ruta visas som anger området för anteckningen.

Om du vill lägga till en kommentar till områdesanteckningen, skriv in kommentaren i fältet Kommentar (Comment) [4]. För att starta en ny rad i din kommentar, klicka på Shift+Enter/Retur-tangenten. För att skicka in din kommentar, klicka på Enter/Retur-knappen.

Du kan svara på student DocViewer kommentarer genom att klicka påSvara (Reply) knappen [5].

Flytta anteckningen genom att sväva över gränsen. Klicka och dra anteckningen till det nya området i dokumentet.

Om du vill radera en områdeskommentar klickar du på kommentaren och sedan på ikonen Delete (Radera) [6]. DocViewer bekräftar att du vill radera kommentaren. Om du tar bort en anteckning raderas också eventuella associerade kommentarer.

Hantera kommentarer

Se Kommentarer

Individuella kommentarer inkluderar en ikon som visar typ och färg på anteckningen [1]. Antecknings-ikonen visas bredvid kommentarens namn och visas endast i den primära kommentaren för en anteckning. Svar på en kommentar inkluderar inte ikonen.

Kommentarer blir kvar på sidan där annoteringen gjordes. Om det är för många kommentarer att visa på en enskild sida, blir kommentarsavsnittet skrollbart och vissa kommentarer är dolda. En indikator visar hur många kommentarer som har dolts [2].

När en annoterad kommentar innehåller fler än fem innehållsrader visas i innehållsrutan en ellipslänk [3]. Om du vill expandera en kommentar klickar du på länken ellipser. Om en kommentar innehåller flera svar expanderas alla svaren.

Kommentarer med svar staplas [4]. När du klickar på en kommentar visas alla svaren i gruppen. Antalet staplade svar visas nedanför den första kommentaren.

Om det behövs kan du radera användarkommentarer genom att klicka på ikonen Radera [5]. När en kommentar raderas, raderas kommentaren från din vy. Men ägaren kan fortfarande se den raderade kommentaren tillsammans med en indikation om att kommentaren har raderats. Ägaren kan granska den raderade kommentaren och välja om du ska ta bort den raderade kommentaren permanent eller inte.

Hantera anonyma instruktörnoteringar

Hantera anonyma instruktörnoteringar

Om du aktiverar valet Anonyma instruktlrnoteringar för en uppgift, kommer studenter inte att se instruktörens eller betygsättarens namn på noteringar och kommentarer i DocViewer.

Anteckningar:

  • Anonyma instruktörnoteringar tillämpas endast på kommentarer som gjorts efter att valet aktiverats.
  • Anonyma instruktörsnoteringar tillämpas för närvarande inte för kommentarer eller noteringar som görs när man använder en mobilenhet.

Hantera andra användarnoteringar

Visa andra användare-anteckningar

När en annan användare lägger till en anteckning inom ett dokument kan du se författaren till anteckningen genom att klicka på anteckningen [1]. Du kan också lämna en kommentar till vilken anteckning som helst som skapats av andra användare [2].

Om det behövs kan du radera användarnoteringar i dokumentet genom att klicka noteringen och klicka på ikonen Radera [3]. När en notering raderas, raderas noteringen från din vy. Men ägaren kan fortfarande se den raderade noteringen tillsammans med en indikation om att noteringen har raderats. Ägaren kan granska den raderade noteringen och välja om du ska ta bort den raderade noteringen permanent eller inte.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback