Hur ser jag Analyser för en kurs?

Kursanalyser kommer att visa er aktivitet, inlämnade uppdrag, betyg och elever. Du kan visa analys i både aktiva och avslutade kurser. Du kan även visa publicerad quizstatistik

Anteckningar:

 • Funktionen Analytics som visas i den här lektionen kommer att tas bort i framtiden och ersättas med New Analytics. Visa mer information om att använda New Analytics.
 • För att kunna se Analyser krävs behörighet. Om du inte kan se Analyser har din institution begränsat denna funktion.
 • Knappen för analyser visas först när studenterna har skrivits in och studenterna har börjat delta i kursen.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1] och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna Kursanalyser

Öppna Kursanalyser

Klicka knappen Se kursanalyser (View Course Analytics).

Se analysdiagram

Se analysdiagram

Som standard visas analyserna i diagramformat. Det finns tre typer av grafer: Aktivitet efter datum, inlämningar och betyg.

Visa aktivitet efter datum

Grafen för aktivitet per datum visar all kursaktivitet för kursanvändare. X-axeln representerar kurstillfällen, medan y-axeln representerar antalet sidvisningar. De mörkblå staplarna representerar deltagande i kursen. Om ett datum innehåller bara sidvisningar, visas stapeln i ljusblått.

Diagrammet ändrar stapelvisningen efter tidslängd. Aktiviteter som är mindre än sex månader visar staplar som daglig aktivitet, efter sex månader visas staplarna som veckovis aktivitet, och efter ett år visas staplarna som månatlig aktivitet. Storlek på webbläsarfönster, zoomnivå och skärmupplösning kan också ändra hur staplar visas.

För att se information om stapeldiagrammet, håll muspekaren över den specifika stapeln du vill se. Den veckovisa vyn visar den första och sista dagen för veckan; månadsvyn visar månad och år.

Följande användaråtgärder kommer att generera deltagande i analysen:

 • Meddelanden: publicera ett meddelande (instruktör)
 • Meddelanden: publicera en ny kommentar till en meddelande
 • Uppgifter: uppdatera en uppgifts inställningar eller beskrivning (instruktör)
 • Uppgifter: lämna in en uppgift (student)
 • Kalender: uppdatera ett kalenderinläggs inställningar eller beskrivning (instruktör)
 • Kollaborationer: öppna en kollaboration för att visa/redigera ett dokument
 • Konferenser: delta i en webbkonferens
 • Diskussioner: publicera en kommentar till en diskussion
 • Sidor: skapa en wikisida
 • Quiz: lämna in ett quiz (student)
 • Quiz: starta ett quiz (student)

Se inlämningar

Inlämningsdiagrammet visar status för varje uppdrag i kursen. X-axeln representerar uppdragen, medan y-axeln representerar procentuella inlämningar för alla studenter för kursen.

Den gröna rundade formen på botten av stapeln visar hur många elever som lämnat in uppdraget i tid [1]. Den gula med rak kant anger hur många elever lämnat uppdraget sent/efter förfallodatum [2]. Den röda rundade formen på toppen av stapeln visar hur många elever som inte har lämnat in uppdraget [3].

För att se information om stapeldiagrammet, håll muspekaren över den specifika stapeln du vill se. Detaljerna inkluderar uppdragets titel, förfallodagen (i förekommande fall), och andelen av sent inlämnade-, i tid inlämnade- och ej inlämnade uppdrag.

Obs! Staplarna sträcker sig endast till de tillgängliga datumen för kursen, även om det finns ett uppdrag eller prov som sträcker sig utanför kursens start- och slutdatum. Diagrammet innehåller en anteckning som förklarar att det finns uppdrag utanför kursdatumen.

Se Omdömen

Betygsdiagrammet visar medianen samt höga och låga värden för ett uppdrag. X-axeln representerar varje uppdrag, medan y-axeln representerar antalet poäng för ett uppdrag. Den vertikala blå linjen sträcker sig från den lägsta poängen till den högsta poängen [1]. Den blå rutan sträcker sig från 25: e till 75: e percentilen [2]. Den horisontella svarta linjen visar medianpoäng för uppdraget [3]. De grå linjerna indikerar dolda uppgifter [4].

För att se information om stapeldiagrammet, håll muspekaren över den specifika stapeln du vill se.

Se analystabell

Se analystabell

Du kan se analysernas data i tabellform utan att hålla muspekaren över grafstaplarna. För att växla till tabellform, klicka på ikonen Analys. Ikonen växlar från vänster till höger, för att visa den aktuella analysvyn.

Se tabelldata

Tabellerna gäller för varje diagram på sin respektive sida, och varje kolumn definierar data inom sitt respektive diagram. Diagramdata visas som kolumner.

Varje tabell har sidnumrering med 30 poster per sida; ytterligare sidor kan ses genom att bläddra till nästa sida.

Se studentanalys

Studentanalysen visas alltid i en tabellform och visar en översikt över studenternas medverkan i kursen.

Du kan visa namnet på eleven [1], sidvisningar [2], deltagande [3], och inlämningar [4].

Kolumnen Inlämningar (Submissions) visar hur många publicerade och bedömda uppgifter varje student har lämnat in i kursen. Inlämningar delas upp efter hur många inlämningar som gjordes i tid [5], sent [6], och som saknas [7]. Observera att en uppgift endast räknas som saknad om slutförandedatum har passerat och den inte har lämnats in.

Du kan även se en elevs nuvarande procentuella poäng [8], vilket är den totala poängen i kursen.

Analystabellen har sidnumrering så att du kan se fler elever om du fortsätter att rulla ner på sidan.

Sortera studentanalys

Du kan sortera elevanalyserna i stigande eller fallande ordning efter elevnamn, sidvisningar, närvaro och nuvarande poäng. Dessa filter låter dig utvärdera elevernas prestationer enligt dina önskemål.

Se studentanalys

För att visa analyser för en specifik student, klicka på namnet för en student.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No