Hur viktar jag slutbetyget baserat på uppgiftsgrupper?

Du kan väga slutbetyg baserat på uppgiftsgrupper. Genom att välja det här alternativet får varje uppgiftsgrupp en vikt, inte själva uppgiften. Inom varje uppgiftsgrupp, beräknas procentsatsen genom att dividera det totala antalet poäng en elev har fått med totalpoängen för alla uppgifter i den gruppen.

Om till exempel en uppgiftsgrupp inkluderar tre uppgifter med totalt 25 poäng, och en student får totalt 15 poäng, skulle studenten få 60% för uppgiftsgruppen (15/25). Den här procentandelen multipliceras sedan med den valda gruppvikten. Varje uppgiftsgruppberäkning läggs samman för att skapa den slutliga omdömet.

Till exempel kan en lärare skapa tre uppgiftsgrupper (A, B, och C) viktade till 20%, 50% och 30%, respektive. Den totala poängen för en kurs med tre uppgiftsgrupper skulle vara (procent A x vikt A) + (procent B x vikt B) + (procent C x vikt C) = slutlig kursprocent. Om en student får 75 procent i grupp A, 98 procent i grupp B och 87 procent i grupp C skulle slutpoängen beräknas som (0,20 x 0,75) + (0,50 x 0,98) + (0,30 x 0,87) = 0,901 (90,1 procent).

Beräkningen av det slutliga resultatet ändras om det inte finns några bedömda objekt i en uppgiftsgrupp. I detta fall kommer alla uppgiftsgrupper med betygsatta objekt delas med deras sammanlagda vikt, och uppgiftsgrupper utan betygsatta objekt tas bort från ekvationen. Om det föregående exemplet justerades så att grupp C inte innehöll omdömessatta diskussioner, uppgifter eller frågor/quizzes skulle beräkningen av slutpoängen bli [(0,20 x 0,75) + (0,50 x 0,98)] ÷ 0,70 = 0,9143 (91,43 procent).

Flera omdömesperioder

Om din kurs innefattar flera omdömesperioder så kan du inte ändra uppgiftsgruppens viktning medan en uppgiftsgrupp har uppgifter inom en sluten omdömesperiod. Viktade omdömesperioder kan även innehålla viktade uppgiftsgrupper i en kurs. Vikten av en uppgiftsgrupp appliceras till omdömesperiodens slutbetyg, och varje omdömesperiods slutbetyg adderas ihop för att beräkna det övergripande omdömet.

Om du väljer att använda dig av viktade uppgiftsgrupper bör du skapa separata uppgiftsgrupper för varje omdömesperiod i din kurs. Om en uppgiftsgrupp innehåller uppgift som ligger inom flera omdömesperioder med olika viktning kan det innebära att elevens slutbetyg inte stämmer.

Obs! Om en uppgiftsgrupp är viktad till noll procent kommer kursobjekt som läggs till gruppen inte att räknas med i det slutliga omdömet.

Öppna Uppgifter

Öppna Uppgifter

Klicka på länken Uppgifter (Assignments) i kursnavigeringen.

Öppna viktinställningarna för uppgiftsgrupper.

Öppna viktinställningarna för uppgiftsgrupper.

Klicka på uppgiftsikonen Alternativ (Options) [1] och välj alternativet Vikter för uppgiftsgrupper [2].

Väg Slutbetyget

Väg Slutbetyget

Klicka på checkboxen Vikta slutbetyget baserat på uppgiftsgrupper (Weight final grade based on assignment groups).

Ställ in vikter

Ställ in vikter

Ange i procenttal vikten av alla de olika Uppdragsgrupper ni har skapat [1]. Procenttalsvikten som specificeras här ligger till grund för hur Canvas beräknar det slutliga omdömet för din kurs. Dessa procenttal kan ändras när som helst och studenter kommer att meddelas när ändringar sker. Vikterna kommer att visas i Betygsboken för både studenter och instruktörer.

Klicka på knappen Save (Spara) [2].

Anteckningar:

  • Viktning för uppgiftsgrupper kan inkludera decimaler.
  • Den totala procentandelen för alla uppgiftsgrupper kan ställas så att den är över eller under 100%.