Sut ydw i’n gweld Dadansoddiadau Cwrs?

Bydd dadansoddiadau o gyrsiau yn rhoi gwybodaeth i chi am weithgarwch, gwaith a gyflwynir ar gyfer aseiniadau, graddau a myfyrwyr. Gallwch weld dadansoddiadau mewn cyrsiau gweithredol a chyrsiau sydd wedi dirwyn i ben. Gallwch chi hefyd weld ystadegau’r cwis sydd wedi’u cyhoeddi. 

Nodiadau:

 • Bydd y nodweddion Dadansoddi sydd i’w gweld yn y wers hon yn cael eu tynnu yn y dyfodol a byddant yn cael eu disodli gan Ddadansoddiadau Newydd. Gweld rhagor o wybodaeth am ddefnyddio Dulliau Dadansoddi Newydd.
 • Mae gweld dadansoddiadau yn un o hawliau cwrs. Os na allwch chi weld dadansoddiadau, mae’ch sefydliad wedi rhwystro’r nodwedd hon.
 • Dydy’r botwm Dadansoddi ddim yn ymddangos nes bydd myfyrwyr wedi ymrestru ac wedi dechrau cymryd rhan yn y cwrs.

Agor Cwrs

Agor Cwrs

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) [1], yna cliciwch enw’r cwrs [2].

Agor Dadansoddiadau Cwrs

Agor Dadansoddiadau Cwrs

Cliciwch y botwm Gweld Dadansoddiadau Cwrs (View Course Analytics).

Gweld Graffiau Dadansoddiadau

Gweld Graffiau Dadansoddiadau

Yn ddiofyn, bydd dadansoddiadau yn ymddangos mewn fformat graff. Mae tri math o graff: Gweithgarwch yn ôl Dyddiad, Cyflwyniadau a Graddau.

Gweld Gweithgarwch yn ôl Dyddiad

Mae’r graff Gweithgarwch yn ôl Dyddiad yn dangos holl weithgarwch y cwrs ar gyfer pob defnyddiwr yn y cwrs. Mae echelin x yn cynrychioli dyddiadau’r cwrs, ac echelin y yn cynrychioli nifer y tudalennau a welwyd. Mae barrau glas tywyll yn cynrychioli’r achosion o gymryd rhan yn y cwrs. Os yw dyddiad ond yn dangos y tudalennau a welwyd, dim ond bar glas golau fydd yn ymddangos.

Bydd y graff yn newid y bar sy’n ymddangos yn unol ag amser. Os yw gweithgarwch wedi digwydd o fewn y chwe mis diwethaf, barrau gweithgarwch dyddiol fydd yn ymddangos. Gyda gweithgarwch sydd dros chwe mis yn ôl, barrau gweithgarwch wythnosol fydd yn ymddangos, a barrau gweithgarwch misol fydd yn ymddangos ar gyfer gweithgarwch tua blwyddyn yn ôl. Gall maint ffenestr y porwr, lefel nesáu a phellhau, a chydraniad y sgrin newid sut mae'r barrau'n ymddangos.

I weld manylion y graff bar, dylech hofran dros y bar penodol rydych chi am ei weld. Mae’r wedd wythnosol yn dangos dyddiad cyntaf ac olaf yr wythnos; mae’r wedd fisol yn dangos y mis a’r flwyddyn.

Bydd y gweithredoedd canlynol gan ddefnyddiwr yn achos o gymryd rhan ar gyfer dadansoddiadau cwrs:

 • Cyhoeddiadau: postio cyhoeddiad (addysgwr)
 • Cyhoeddiadau: postio sylw newydd ar gyhoeddiad
 • Aseiniadau: diweddaru disgrifiad o aseiniad neu ei osodiadau (addysgwr)
 • Aseiniadau: cyflwyno aseiniad (myfyriwr)
 • Calendr: diweddaru disgrifiad o ddigwyddiad calendr neu ei osodiadau (addysgwr)
 • Cydweithrediadau: llwytho cydweithrediad i weld/golygu dogfen
 • Cynadleddau: ymuno â gwe-gynhadledd
 • Trafodaethau: postio sylw newydd ar drafodaeth
 • Tudalennau: creu tudalen wiki
 • Cwisiau: cyflwyno cwis (myfyriwr)
 • Cwisiau: dechrau gwneud cwis (myfyriwr)

Gweld Cyflwyniadau

Mae’r Graff Cyflwyniadau yn dangos statws pob aseiniad yn y cwrs. Mae echelin x yn cynrychioli’r aseiniadau, ac echelin y yn cynrychioli canran y cyflwyniadau ar gyfer yr holl fyfyrwyr ar y cwrs.

Mae’r bar gwyrdd siâp crwn ar ran isaf y bar yn dangos faint o fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno’r aseiniad yn brydlon [1]. Mae’r bar melyn ag ymylon syth yn dangos faint o fyfyrwyr sydd wedi cyflwyno’r aseiniad yn hwyr/ar ôl y dyddiad erbyn [2]. Mae’r bar coch siâp crwn ar ran uchaf y bar yn dangos faint o fyfyrwyr sydd heb gyflwyno’r aseiniad [3].

I weld manylion y graff bar, dylech hofran dros y bar penodol rydych chi am ei weld. Mae’r manylion yn cynnwys teitl yr aseiniad, y dyddiad erbyn (os oes un), a chanran y gwaith a gyflwynwyd yn hwyr, yn brydlon, ac sydd ar goll.

Nodyn: Dim ond hyd at ymylon y dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs y bydd y barrau’n ymestyn, hyd yn oed os oes aseiniad neu gwis sy’n ymestyn y tu hwnt i ddyddiadau dechrau a gorffen y cwrs. Bydd y graff yn cynnwys nodyn yn egluro bod rhai aseiniadau y tu allan i ddyddiadau’r cwrs.

Gweld Graddau

Mae’r graff Graddau yn dangos y sgorau cymedrig, uchel ac isel ar gyfer aseiniad. Mae echelin x yn cynrychioli pob aseiniad, ac echelin y yn cynrychioli nifer y pwyntiau ar gyfer aseiniad. Mae’r llinell las fertigol yn ymestyn o’r sgôr isaf i’r sgôr uchaf [1]. Mae’r blwch glas yn ymestyn o’r ganradd 25 i 75 [2]. Mae’r llinell ddu lorweddol yn dangos y sgôr gymedrig ar gyfer yr aseiniad [3]. Mae llinellau llwyd yn dangos aseiniadau wedi’u cuddio [4].

I weld manylion y graff bar, dylech hofran dros y bar penodol rydych chi am ei weld.

Gweld Tablau Dadansoddiadau

Gweld Tablau Dadansoddiadau

I weld dadansoddiadau heb hofran dros golofnau graffiau, gallwch weld yr holl ddata mewn fformat tabl. I newid i’r fformat tabl, cliciwch yr eicon Dadansoddi. Bydd yr eicon yn symud o’r ochr chwith i’r ochr dde, gan ddangos y wedd dadansoddi bresennol.

Gweld Data Tabl

Bydd tablau ar gyfer pob graff ar y dudalen berthnasol, a bydd pob colofn yn diffinio’r data yn y graff perthnasol. Mae data’r graff yn cael ei ddangos fesul colofn.

Ym mhob tabl, bydd 30 cofnod yn ymddangos ar bob tudalen. Mae modd gweld tudalennau ychwanegol drwy symud ymlaen i’r dudalen nesaf.

Gweld Dadansoddiadau Myfyrwyr

Mae Dadansoddiadau Myfyrwyr bob amser yn ymddangos mewn fformat tabl, ac yn rhoi golwg gyffredinol ar y ffordd mae myfyriwr wedi cymryd rhan yn y cwrs.

Gallwch weld enw’r myfyriwr [1], y tudalennau a welwyd [2], achosion o gymryd rhan [3], a chyflwyniadau [4].

Mae’r golofn cyflwyniadau’n dangos faint o aseiniadau wedi’u cyhoeddi ac wedi’u graddio y mae pob myfyriwr wedi'u cyflwyno ar y cwrs. Mae cyflwyniadau’n cael eu dadansoddi yn ôl faint o gyflwyniadau oedd yn brydlon [5], yn hwyr [6], ac sydd ar goll [7]. Cofiwch, er mwyn ystyried bod aseiniad ar goll, mae’n rhaid bod y dyddiad erbyn wedi mynd heibio ac nad yw wedi cael ei gyflwyno.

Gallwch hefyd weld canran sgôr bresennol myfyriwr [8], sef ei sgôr gyflawn yn y cwrs.

Mae’r tabl dadansoddiadau wedi’i dudalennu, felly gallwch weld mwy o fyfyrwyr wrth sgrolio i lawr y dudalen.

Trefnu Dadansoddiadau Myfyrwyr

Gallwch drefnu dadansoddiadau myfyrwyr yn ôl enw myfyrwyr, tudalennau a welwyd, achosion o gymryd rhan a sgôr bresennol – mewn trefn o’r dechrau i’r diwedd, neu o’r diwedd i’r dechrau. Bydd yr hidlyddion hyn yn gadael i chi werthuso perfformiad myfyriwr fel rydych chi’n dymuno.

Gweld Dadansoddiadau Myfyrwyr

I weld dadansoddiadau ar gyfer myfyriwr penodol, cliciwch enw’r myfyriwr.