Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n gweld pob un o fy nghyrsiau Canvas fel addysgwr?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n gweld pob un o fy nghyrsiau Canvas fel addysgwr?

Ar ôl mewngofnodi i Canvas, gallwch weld eich cyrsiau presennol. Efallai y byddwch hefyd yn gallu gweld y cyrsiau blaenorol a’r cyrsiau yn y dyfodol rydych chi wedi ymrestru ar eu cyfer yn Canvas.

Nodyn: Efallai y bydd rhai sefydliadau yn cyfyngu ar yr opsiwn i weld neu gael mynediad at gyrsiau yn y dyfodol cyn y dyddiad dechrau a/neu gael mynediad at gyrsiau sydd wedi dirwyn i ben ar ôl iddyn nhw orffen.

Agor Cyrsiau

Agor Cyrsiau

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) [1], yna cliciwch y ddolen Pob Cwrs (All Courses) [2].

Gweld Cyrsiau

Caiff cyrsiau eu trefnu yn ôl Pob Cwrs (All Courses) [1], Ymrestriadau Blaenorol (Past Enrollments) [2], Ymrestriadau yn y Dyfodol (Future Enrollments) [3] a Grwpiau (Groups) [4].

Mae cyrsiau a grwpiau yn cael eu trefnu yn ôl yr wyddor yn ôl enw’r cwrs neu’r grŵp.

Gweld Pob Cwrs

Mae’r opsiwn Pob Cwrs yn cynnwys y cyrsiau sy’n rhan o’r semester neu’r tymor presennol. Fodd bynnag, yn ddibynnol ar y gosodiadau mynediad ar gyfer cwrs, gall Fy Nghyrsiau hefyd ddangos cyrsiau nad ydynt wedi dechrau eto neu rai sydd heb eu cyhoeddi.

Mae'r cyrsiau sydd ar gael i chi wedi eu rhestru mewn ysgrifen las [1]. Mae'r cyrsiau hyn wedi cael eu cyhoeddi ac yn cynnwys dolen i’r cwrs. I agor cwrs, cliciwch enw’r cwrs. Mae’r cyrsiau sydd o fewn dyddiadau’r tymor presennol, ond sydd ddim ar gael eto, wedi’u rhestru mewn ysgrifen ddu [2]. Dydy'r cyrsiau hyn ddim wedi’u cyhoeddi.

Gallwch hefyd weld unrhyw enwau byr rydych chi wedi’u creu ar gyfer cyrsiau [3].

Os yw cwrs yn cynnwys dyddiad tymor [4], yna mae’r dyddiad tymor yn ymddangos drws nesaf i enw’r cwrs.

Mae pob cwrs yn cynnwys eich statws ymrestru [5]. Mae modd cael statws myfyriwr, athro, cynorthwyydd dysgu, arsyllwr, dylunydd, neu rôl bersonol wedi'i chreu gan eich sefydliad.

Mae statws cyhoeddi pob cwrs i’w weld yn y golofn Wedi Cyhoeddi [6]. Mae gan gyrsiau sydd heb eu cyhoeddi gefndir llwyd [7]. Dydy’r cefndir llwyd ddim yn ymddangos ar gyfer cyrsiau sydd heb eu cyhoeddi mewn ymrestriadau yn y gorffennol na’r dyfodol.

Yn yr adran Pob Cwrs, gallwch addasu eich rhestr cyrsiau a marcio cyrsiau fel ffefrynnau [8]. Mae hoff gyrsiau yn ymddangos ar y Dangosfwrdd Gwedd Cardiau.

Gweld Ymrestriadau Blaenorol

Mae'r cyrsiau o dan y pennawd Ymrestriadau Blaenorol (Past Enrollments) wedi dirwyn i ben ond maen nhw’n dal ar gael fel cyrsiau darllen-yn-unig wedi'u harchifo. Gall defnyddwyr blaenorol weld graddau a deunydd cyrsiau ond ni allant gyflwyno unrhyw aseiniadau.

Nodyn: Efallai na fydd rhai sefydliadau’n gadael i ymrestriadau blaenorol ymddangos ar y dudalen Cyrsiau.

Gweld Ymrestriadau yn y Dyfodol

Ystyr Ymrestriadau yn y Dyfodol yw cyrsiau a fydd ar gael fel rhan o dymor sydd i ddod neu sydd â dyddiad dechrau penodol.

Gall cyrsiau yn y dyfodol fod yn rhai wedi’u cyhoeddi, neu heb eu cyhoeddi. Fodd bynnag, efallai y bydd rhai sefydliadau yn cyfyngu addysgwyr rhag cael mynediad at gyrsiau cyn dechrau'r tymor. Os nad yw cwrs yn y dyfodol yn cynnwys dolen [1], ni fydd modd gweld y cwrs tan ddyddiad dechrau'r tymor.

Os yw cwrs yn y dyfodol yn cynnwys dolen [2], gallwch gael mynediad at y cwrs cyn dyddiad dechrau’r tymor.

Nodyn: Efallai na fydd rhai sefydliadau’n gadael i ymrestriadau yn y dyfodol ymddangos ar y dudalen Cyrsiau (Courses).

Gweld Grwpiau

Os ydych chi wedi ymrestru mewn grwpiau, bydd yr adran Grwpiau (Groups) yn dangos unrhyw grwpiau sy’n rhan o’ch cyrsiau presennol. Mae modd gweld eich holl grwpiau yn eich rhestr grwpiau.

Canfod ID Cwrs

Canfod ID Cwrs

Gallwch chi ddod o hyd i’ch rhif ID Cwrs ar ddiwedd eich URL cwrs (ee, canvas.instructure.com/courses/XXXXXX).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.