Pa opsiynau alla i eu gosod mewn cwis?

Pan rydych chi’n creu cwis, mae gennych chi amrywiaeth o opsiynau i ddewis ohonynt mewn cwis.

Nodyn: Pan fo’r opsiwn nodwedd Cwisiau Newydd yn Ddiofyn wedi’i alluogi, does dim modd i chi greu Cwisiau Clasurol newydd. Ond, gallwch chi barhau i olygu, mewngludo a mudo Cwisiau Clasurol sy’n bodoli’n barod i Gwisiau Newydd.

Enwi Cwis

Yn y maes Cwis Dienw (Unnamed Quiz), gallwch roi enw i’ch cwis.

Dewis Manylion Cwis

Wrth greu cwis newydd, mae Canvas yn mynd i’r tab Manylion (Details) yn ddiofyn.

 1. Gallwch greu unrhyw gyfarwyddiadau ar gyfer y Cwis yn y Golygydd Cynnwys Cyfoethog.
 2. Dewiswch y math o gwis.
 3. Gosodwch y cwis yn y grŵp Aseiniadau priodol.

Gosod Opsiynau Cwis

Gosod Opsiynau Cwis

Mae gan osodiadau cwisiau nifer o opsiynau.

Cymysgu Atebion (Shuffle Answers) [1]: Gallwch gymysgu (hapdrefnu) atebion. (Hefyd, gallwch gymysgu cwestiynau drwy greu grŵp o gwestiynau.)

Terfyn Amser (Time Limit) [2]: Gallwch benderfynu pennu terfyn amser drwy osod nifer y munudau sydd gan fyfyrwyr i gwblhau’r cwis cyfan. Mae cwisiau wedi’u hamseru yn dechrau unwaith y bydd myfyriwr yn dechrau’r arholiad ac ni fydd yn cael ei rewi (will not be paused) os yw’r myfyriwr yn gadael y cwis. Os nad oes terfyn amser wedi’i osod, yna bydd gan fyfyrwyr faint bynnag o amser i orffen y cwis.

Nodiadau: 

 • Os bydd cwis wedi'i amseru yn cael ei gyflwyno’n awtomatig ar ôl i fyfyriwr golli cysylltiad â’r rhyngrwyd, mae’n bosib na fydd y stamp amser cyflwyno a’r amser i gwblhau’r cwis yn cyfateb â’r terfyn amser sydd wedi’i neilltuo a/neu’r dyddiadau ar gael.
 • Os bydd myfyriwr yn colli cysylltiad â’r rhyngrwyd, bydd Canvas yn ymestyn yr amser o bum munud, gan gadw’r ateb a rhoddwyd cyn i’r amserydd yn dod i ben.

Mwy nag un ym gais (Multiple Attempts) [3]: Gallwch ganiatáu mwy nag un ymgais.

Ymatebion Cwis (Quiz Responses) [4]: Gallwch ddewis gadael i fyfyrwyr weld yr hyn maen nhw wedi ei ateb, unrhyw adborth awtomatig wedi’i greu gan y cwis ar gyfer atebion cywir neu anghywir, a pha gwestiynau y cawson nhw’n anghywir. Mae cwisiau’r defnyddio’r opsiwn hwn yn ddiofyn, felly os nad ydych chi am i fyfyrwyr weld eu hymatebion i gwisiau, dad-ddewiswch y blwch ticio.

Fel rhan o’r opsiwn hwn, gallwch sicrhau mai Dim ond Unwaith ar ôl Pob Ymgais (Only Once After Each Attempt) y gall myfyrwyr weld canlyniadau cwis [5]. Bydd myfyrwyr ddim ond yn cael gweld y canlyniadau yn syth ar ôl iddyn nhw gwblhau'r cwis — bydd y canlyniadau yn cynnwys eu hatebion nhw a’r atebion cywir.

Nodiadau:

 • Bydd myfyrwyr yn dal i weld eu sgôr cwis ar ôl cyflwyno cwis pan fydd yr opsiwn hwn wedi’i alluogi. Oherwydd hynny, mae’n bosib nad yw’r opsiwn hwn yn addas ar gyfer cwis sydd ddim yn cael eu graddio’n awtomatig, fel cwestiynau traethawd, lle bydd angen i fyfyrwyr gyrchu canlyniadau’r cwis fwy nag unwaith er mwyn gweld sgôr cwis sydd wedi’i ddiweddaru.
 • Pan fydd cwis yn cael ei gadw gan ddefnyddio’r opsiwn Dim ond Unwaith ar ôl pob Ymgais (Only Once After Each Attempt), gallwch ddefnyddio'r nodwedd Safoni Cwis i adael i fyfyrwyr weld eu canlyniadau cwis eto.

Atebion Cywir (Correct Answers) [6]: Gallwch adael i fyfyrwyr weld atebion cywir cwis ar ôl cwblhau'r cwis. Mae’r gosodiad hwn yn galluogi tab Cywir gwyrdd ar bob ateb cywir yn yr holl gwis. Mae cwisiau yn defnyddio’r opsiwn hwn yn ddiofyn, felly os nad ydych chi am i fyfyrwyr weld yr atebion cywir, dad-ddewiswch y blwch ticio.

Fel rhan o'r opsiwn hwn, gallwch hefyd reoli pryd ac am ba mor hir y gall myfyrwyr weld yr atebion cywir drwy osod dyddiadau (ac amseroedd penodol os hoffech chi) yn y meysydd Dangos a Chuddio (Show and Hide).

 • I ddangos atebion yn syth ar ôl i gwis gael ei gyflwyno, gadewch y meysydd Dangos a Chuddio (Show and Hide) yn wag.
 • Er mwyn creu ystod o ddyddiadau i ddangos yr atebion, rhowch ddyddiad dechrau yn y maes Dangos (Show) a dyddiad gorffen yn y maes Cuddio (Hide).
 • I ddangos atebion drwy’r adeg ar ôl dyddiad penodol, rhowch ddyddiad yn y maes Dangos (Show).
 • I guddio atebion ar ôl dyddiad penodol, rhowch ddyddiad yn y maes Cuddio (Hide).

Nodyn: Os yw’r opsiwn Dim ond Unwaith ar ôl pob Ymgais (Only Once After Each Attempt) wedi’i ddewis, bydd hyn yn disodli unrhyw ddyddiadau neu amseroedd dangos neu guddio Os ydych chi am ddangos neu guddio atebion cywir ar unrhyw ddyddiad neu amser penodol, ni ddylid dewis yr opsiwn Dim ond Unwaith (Only Once) fod wedi cael ei ddewis.

Un cwestiwn ar y tro (One Question at a Time) [7]: Gallwch ddangos un cwestiwn ar y tro a chloi cwestiynau ar ôl cael ateb.

Nodiadau:

 • Bydd cwestiynau’n cael eu cloi hyd yn oed os bydd myfyriwr yn clicio’r botwm nesaf heb ateb y cwestiwn.
 • Os yw eich gweinyddwr Canvas wedi cyfyngu ar allu myfyrwyr i weld cwisiau a gyflwynwyd ar ôl i’r cwrs orffen, ni fydd opsiynau 4 a 6 ar gael ar ôl dyddiad gorffen y cwrs.

Gweld Opsiynau wedi’u Hehangu

Gweld Opsiynau wedi’u Hehangu

Mae rhai o’r gosodiadau’n cynnwys opsiynau dewislen wedi’u hehangu:

Caniatáu mwy nag un ymgais (Allow Multiple Attempts)

 • Sgôr Cwis Diweddar [1] - Gallwch ddewis naill ai i gadw'r sgôr uchaf, y sgôr ddiweddaraf, neu’r sgôr gyfartalog ar sail pob ymgais. Yn ddiofyn, bydd Canvas yn cadw’r sgôr uchaf oni bai fod y gosodiad hwn yn cael ei newid.
 • Ymgeisiau a ganiateir [2]—Gallwch ganiatáu mwy nag un ymgais a chyfyngu ar nifer yr ymgeisiau. Mae’r dashys diofyn yn cynrychioli nifer diderfyn o ymgeisiau.

 

Os ydych chi’n cadw opsiwn diofyn y Cwisiau o ran gadael i fyfyrwyr weld eu hymatebion i gwis:

 • Os ydych chi’n caniatáu o leiaf un ymgais ar y cwis (allow at least one attempt for the quiz), yna bydd yr adran Gadael i Fyfyrwyr weld eu Hatebion eu hunain i’r Cwis yn dangos y blwch ticio Dim ond ar ôl eu hymgais olaf [3]. Mae dewis yr opsiwn hwn yn golygu mai dim ond ar ôl eu hymgais olaf ar y cwis y gall myfyrwyr weld eu hatebion cywir.
 • Os ydych chi’n caniatáu mwy nag un ymgais ar y cwis (allow more than one attempt for the quiz), byddwch yn na fydd rhai myfyrwyr yn cwblhau pob ymgais o bosib ac efallai na fyddan nhw byth yn gweld eu hymatebion i’r cwis. Er enghraifft, os oes gan fyfyriwr dair ymgais ond ei fod yn cael y sgôr y mae’n dymuno ei chael ar yr ail ymgais, mae’n debygol na fydd y myfyriwr yn cwblhau’r drydydd ymgais (a’r olaf). Mae hyn yn golygu na fydd ei ymatebion i’r cwis na’i atebion cywir yn ymddangos am na chafodd yr ymgais olaf ei chwblhau. I adael i’r myfyrwyr hyn weld eu hymatebion, byddai’n rhaid i chi newid gosodiadau’r cwis eich hun rywbryd eto.

 

Os ydych chi’n cadw opsiwn diofyn y Cwisiau o ran gadael i fyfyrwyr weld yr atebion cywir:

 • Os ydych chi’n caniatáu o leiaf un ymgais ar y cwis (allow at least one attempt for the quiz), yna bydd yr adran Gadael i Fyfyrwyr weld yr Atebion Cywir yn dangos y blwch ticio Dim ond ar ôl eu hymgais ddiwethaf [4]. Mae dewis yr opsiwn hwn yn golygu mai dim ond ar ôl eu hymgais olaf ar y cwis y gall myfyrwyr weld yr atebion cywir. Bydd yr opsiwn hwn yn dilyn swyddogaeth y cwis presennol o ran mwy nag un ymgais. Os nad yw myfyriwr yn cyrraedd yr ymgais olaf, ni fydd y gosodiad ateb cywir yn berthnasol. I adael i’r myfyrwyr weld yr atebion cywir, gallwch chi newid opsiynau’r cwis eich hun rywbryd eto.  

 

Dangos un cwestiwn ar y tro (Show One Question at a Time)

 • Cloi Cwestiynau [5]—Gallwch ddewis cloi cwestiynau ar ôl cael ateb. Mae’r opsiwn hwn yn golygu na all myfyrwyr ddychwelyd at y cwestiwn blaenorol ar ôl iddo gael ei ateb.

Gosod Cyfyngiadau ar Gwis

Gosod Cyfyngiadau ar Gwis

Gallwch gyfyngu ar gwis fel mai dim ond mewn amgylchiadau penodol y gellir ei wneud. Dydy’r opsiynau hyn byth yn cael eu dewis fel mater o drefn.

 1. Gallwch ofyn i fyfyrwyr roi cod mynediad i wneud y cwis.
 2. Gallwch hidlo cyfeiriadau IP a mynnu bod myfyrwyr yn gwneud y cwis o ystafell gyfrifiaduron benodol.

 

Nodiadau:

 • Os yw’r ategyn Porwr Lockdown - Respondus wedi’i alluogi gan eich sefydliad, bydd defnyddio’r porwr hwnnw yn ymddangos fel opsiwn yma hefyd. Dydy Porwr Lockdown - Respondus ddim yn gadael i ffenestri eraill gael eu hagor yn ystod y cwis, ac mae’n helpu i atal twyllo.
 • Os yw eich sefydliad yn defnyddio LTI y Porwr Lockdown - Respondus yna ni fydd yr opsiwn Respondus yn ymddangos o dan Gyfyngiadau’r Cwis, a bydd modd rheoli gosodiadau Lockdown - Respondus o Ddangosfwrdd y Porwr Lockdown yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs.

Gweld Cyfyngiadau Estynedig

Gweld Cyfyngiadau Estynedig

Er mwyn gofyn am god mynediad, rhowch y cod mynediad yn y maes testun cod mynediad [1].

I hidlo cyfeiriadau IP, rhowch y cyfeiriad IP yn y maes testun cyfeiriad IP [2]. Nodyn: Mae hidlyddion IP cwis yn ffordd o gyfyngu mynediad at gwisiau ar gyfrifiaduron mewn ystod benodol o IPs. Mae hidlyddion yn gallu bod yn rhestr o gyfeiriadau wedi’u gwahanu gydag atalnodau, neu’n gyfeiriad a ddilynir gan fasg (ee 192.168.217.1/24 neu 192.168.217.1/255.255.255.0). Am ragor o wybodaeth am y masgiau hyn, edrychwch ar y ddogfen adnoddau Hidlo IP yn Canvas.

Neilltuo Cwis a Dyddiadau

Neilltuo Cwis a Dyddiadau

Yn y maes Neilltuo (Assign) [1], gallwch neilltuo’r cwis i bawb, adran o gwrs, neu fyfyriwr unigol.

Gallwch osod y Dyddiad Erbyn [2], y dyddiad Ar Gael O [3], a’r dyddiad Ar Gael Tan [4] ar gyfer y cwis. Mae’r meysydd hyn yn ddewisol a gellir eu gosod yn dibynnu ar sut rydych chi am reoli’r cwis:

 • Dyddiad Erbyn: Erbyn pa ddyddiad ac amser y mae’n rhaid cyflwyno’r cwrs hwn
 • Ar gael o: y dyddiad a’r amser pan fydd y Cwis ar gael i fyfyrwyr ei wneud.
 • Tan: y dyddiad a’r amser pan na fydd myfyrwyr yn gallu gwneud y cwis mwyach

Gallwch ddysgu mwy am ddyddiadau erbyn a dyddiadau ar gael.

Nodiadau:

 • Gall newid pwy y mae’r cwis wedi’i neilltu iddynt ar ôl i’r cwis gael ei ddarparu i fyfyrwyr olygu na fydd cyflwyniadau ar gael.
 • Os ydych chi wedi gosod dyddiadau diystyru manylion adran yn eich cwrs, mae'n bosib y bydd angen i chi ddewis adran cwrs a gosod dyddiadau erbyn a dyddiadau ar gael sy'n syrthio o fewn y dyddiadau diystyru manylion adran.
 • Os yw myfyrwyr wedi dechrau gweithio ar gwis yn barod ond heb ei gyflwyno, a’ch bod chi’n newid y dyddiad ar gyfer cwblhau’r cwis, bydd yr wybodaeth maen nhw wedi’i chyflwyno ar gyfer y cwis yn cael ei chyflwyno’n awtomatig, ar sail dyddiad ac amser y dyddiad cwblhau gwreiddiol.
 • Ar gyfer cwisiau sy’n cael eu cyflwyno’n awtomatig, bydd y stamp amser cyflwyno’n adlewyrchu cyfnod gras o bum munud, sy’n dechrau ar y dyddiad a’r amser cwblhau ac mae’n bosibl na fydd yn gydnaws â’r dyddiad a’r amser a neilltuwyd.

Creu Cwestiynau Cwis

Ar ôl i chi osod y gosodiadau ar gyfer eich cwis, cliciwch y tab Cwestiynau (Questions) i greu cwestiynau a phwyntiau’r cwis. Gallwch greu cwestiynau cwis unigol, cwestiynau gyda banc cwestiynau,, cwestiynau gyda grŵp cwestiynau, a chwestiynau gyda banc cwestiynau mewn grŵp cwestiynau.

Cadw Cwis

Cadw Cwis

Cliciwch y botwm Cadw (Save) i gadw eich gwaith ar y cwis.

Nodyn: Ni ddylech gyhoeddi eich cwis nes eich bod wedi’i gwblhau’n derfynol. Os ydych chi’n barod i gyhoeddi eich cwis a’i ddarparu i fyfyrwyr, cliciwch y botwm Cadw a Chyhoeddi (Save & Publish).

Opsiynau Cwis heb ei Gyhoeddi

Opsiynau Cwis heb ei Gyhoeddi

Ar ôl i chi gadw eich cwis, bydd gennych chi sawl opsiwn.

I gyhoeddi’r cwis, cliciwch y botwm Cyhoeddi (Publish) [1]. Mae cyhoeddi cwis yn golygu y bydd myfyrwyr yn gallu gweld y cwis yn y cwrs.

Cyn cyhoeddi'r cwis, os ydych chi am weld gwedd y myfyrwyr a gwneud yn siŵr ei fod yn edrych yn iawn, cliciwch y botwm Rhagolwg (Preview) [2]. I olygu’r cwis, cliciwch y botwm Golygu (Edit) [3].

Hefyd, gallwch weld mwy o opsiynau yn y ddewislen Opsiynau (Options) [4]:

 • Dangos y cyfarwyddyd sgorio (Show the rubric) ar gyfer cwis i werthuso atebion myfyriwr, er enghraifft atebion i gwestiynau traethawd (gallwch ddysgu sut i ychwanegu cyfarwyddyd sgorio) [5].
 • Cloi’r cwis hwn nawr (Lock this quiz now) er mwyn sicrhau nad yw myfyrwyr yn gallu cael mynediad at y cwis ar ôl iddo gael ei gyhoedd [6]. Bydd myfyrwyr yn dal yn gallu gweld teitl y cwis ond fyddan nhw ddim yn gallu ei agor. Dim ond i gwisiau sydd wedi’u neilltuo i bawb y mae’r cwis hwn yn berthnasol.
 • Dileu'r (Delete) cwis hwn [7].

Nodyn: Os ydych chi am guddio’r cwis rhag myfyrwyr, peidiwch â chyhoeddi'r cwis. Pan nad ydy’r cwis wedi’i gyhoeddi, dim ond yr addysgwr all ei weld.

Datgloi Cwis

Datgloi Cwis

I ddatgloi cwis, cliciwch yr eicon Opsiynau [1] a chlicio’r ddolen Gadael i Fyfyrwyr Wneud y Cwis Hwn Nawr [2].

Datgloi Cyfyngiad Cwis

I ddatgloi cwis am gyfnod amhenodol, cliciwch y botwm radio Dim cyfyngiad amser (No time limit) [1]. Os oes well gennych chi ddatgloi cwis hyd at ddyddiad ac amser penodol, cliciwch y botwm radio Tan (Until) [2] a defnyddiwch yr eicon calendr [3] i ddewis y dyddiad a'r amser. Cliciwch y botwm Datgloi (Unlock) [4] ar ôl i chi orffen.

Opsiynau Cwis wedi’i Gyhoeddi

Ar ôl i chi gyhoeddi cwis, gallwch weld opsiynau ychwanegol.

Ynghyd â’r opsiynau sydd ar gael ar gyfer cwisiau sydd heb eu cyhoeddi, yn y ddewislen Opsiynau [1], gallwch wneud y canlynol:

 • Gweld rhagolwg (Preview) o’r cwis [2]
 • Dangos canlyniadau cwis myfyrwyr (Show student quiz results) sydd wedi gwneud y cwis [3]
 • Anfon neges at fyfyrwyr sydd wedi gwneud y cwis yn barod neu sydd heb wneud y cwis eto [4]

 

Yn y bar ochr, byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar nodweddion cysylltiedig â chwis:  

 

Hefyd, gallwch guddio graddau rhag myfyrwyr drwy ddefnyddio polisïau postio yn y llyfr graddau.