cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n mewngludo pecyn allgludo cwrs Canvas?

Sut ydw i’n mewngludo pecyn allgludo cwrs Canvas?

Os oes gennych chi becyn allgludo cwrs Canvas gan rywun arall rydych chi am ei ddefnyddio yn Canvas, neu os ydych chi wedi allgludo cwrs o’r blaen, yna gallwch fewngludo’r cwrs fel pecyn allgludo cwrs Canvas. Mae pecyn allgludo yn cael ei fewngludo fel ffeil IMSCC.

Nodiadau:

  • Pan fyddan nhw’n cael eu mewngludo i gwrs, mae gan ffeiliau allgludo cwrs yr un cyfyngiadau â ffeiliau mewngludo cwrs. Am ragor o fanylion, darllenwch am y mewngludo adran gynnwys yng Nghanllaw Nodweddion Sylfaenol Canvas.
  • Wrth fewngludo pecyn allgludo cwrs Canvas, bydd y pecyn yn disodli rhai o osodiadau presennol y cwrs. Er enghraifft, os yw eich cwrs derbyn wedi ei osod â hawlfraint breifat, a’ch bod yn mewngludo pecyn sydd â hawlfraint creative commons (CC), yna bydd trwydded hawlfraint y cwrs derbyn yn newid o Breifat i CC. Adolygwch osodiadau’r cwrs ar ôl i chi fewngludo unrhyw beth i’r cwrs i wneud yn siŵr bod gosodiadau pwysig yn dal yn weithredol.
  • Bydd mewgludo’r un pecyn allgludo cwrs mwy nag unwaith yn disodli unrhyw gynnwys sydd eisoes yn bodoli ar y cwrs. I osgoi hyn, llwythwch y ffeil allgludo i lawr eto i greu ffeil allgludo cwrs newydd cyn ail-fewngludo’r ffeil i mewn i’ch cwrs. Pan fyddwch chi’n mewngludo ffeil newydd, bydd eich cwrs yn cynnwys y cynnwys a fewngludwyd yn wreiddiol a’r cynnwys o’r ffeil allgludo a lwythwyd i lawr eto.
  • Mae cyfyngiad penodol ar faint ffeiliau i’w storio wedi cael ei neilltuo ar gyfer cyrsiau. Rhaid i faint ffeil pecyn allgludo eich cwrs fod yn llai na’r cwota ar gyfer eich cwrs fel sydd i’w weld yn ystadegau’r cwrs. Os nad oes gennych chi ddigon o le storio ar eich cwrs i fewngludo'r pecyn allgludo, yna cysylltwch â'ch gweinyddwr Canvas.
  • Bydd angen i addysgwyr danysgrifio i, neu alluogi hysbysiadau ar gyfer trafodaethau a chyhoeddiadau ar ôl eu mewngludo i gwrs newydd.
  • Os ydych chi'n mewngludo asesiad Cwisiau Newydd ac yna'n ail-fewngludo'r un asesiad, bydd Canvas yn dychwelyd i'r asesiad gwreiddiol. I fewngludo newidiadau i asesiad Cwisiau Newydd, rhaid i chi ddyblygu'r asesiad ac yna ei fewngludo i'ch cwrs.
  • Mae pecynnau allgludo Canvas ar gyfer Cynradd yn cadw thema Canvas ar gyfer Cynradd wrth eu mewngludo.

Agor Gosodiadau

Agor Gosodiadau

Yn y ddewislen Crwydro’r Cwrs, cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings).

Mewngludo Cynnwys i Gwrs

Botwm Mewngludo Cynnwys i’r Cwrs hwn

Cliciwch y ddolen Mewngludo Cynnwys Cwrs (Import Course Content).

Dewis Math o Gynnwys

Dewis Pecyn Allgludo Cwrs Canvas

Yn y gwymplen Math o Gynnwys, dewiswch yr opsiwn Pecyn Allgludo Cwrs Canvas (Canvas Course Export Package).

Dewis Ffeil

Dewis Ffeil

Cliciwch y botwm Dewis Ffeil (Choose File).

Agor Ffeil

Agor Ffeil

Dewiswch y ffeil .imscc rydych chi am ei mewngludo [1]. Cliciwch y botwm Agor (Open) [2].

Dewis Cynnwys Mudo

Dewis Cwrs

I fewngludo’r holl gynnwys o’r cwrs, dewiswch y botwm radio Holl Gynnwys (All Content) [1].

Os ydych chi am ddewis cynnwys penodol, cliciwch y botwm radio Dewis Cynnwys Penodol (Select specific content) [2].

Nodyn: Os byddwch chi'n dewis yr opsiwn cynnwys penodol, bydd gofyn i chi ddewis y cynnwys rydych am ei fewngludo ar ôl i chi adolygu’r opsiynau tudalennau sydd ar ôl. Ar ôl i chi ddechrau mewngludo'r cynnwys, does dim modd canslo’r ffeiliau a ddewiswyd i’w mewngludo.  

Addasu Digwyddiadau a Dyddiadau Erbyn

Dewis Cwrs

Os ydych chi am addasu’r dyddiadau erbyn sy’n gysylltiedig â digwyddiadau ac aseiniadau cwrs, cliciwch y blwch ticio Addasu dyddiadau erbyn a digwyddiadau (Adjust events and due dates).

Gweld Neges Rhybudd Mewngludo Cynnwys

Gweld Neges Rhybudd Mewngludo Cynnwys

Wrth fewngludo cynnwys, mae neges yn ymddangos yn egluro bod mewngludo’r un cynnwys cwrs neu allgludo pecyn mwy nag unwaith yn disodli unrhyw cynnwys syddd eisoes yn bodoli yn y cwrs.

Mewngludo Cwrs

Mewngludo Cwrs

Cliciwch y botwm Mewngludo (Import) [1].

Mae dangosydd cynnydd yn dangos y statws llwytho i fyny yn ôl canran [2].

Gweld Tasgau Presennol

Mae’r adran Tasgau Presennol (Current Jobs) yn dangos statws eich eitemau wedi’u mewngludo. Mae adroddiadau parhaus yn dangos bar cynnydd sy’n nodi’r amser sy'n weddill i orffen mewngludo [1].

Os gwnaethoch chi benderfynu dewis cynnwys penodol yn eich cwrs, bydd y dasg bresennol yn ymddangos fel un Yn Aros am Ddewis (Waiting for Select) [2], sy’n golygu bod rhaid i chi ddewis y cynnwys rydych chi am ei fewngludo.

Hefyd, bydd yr eitem sy’n cael ei mewngludo yn dangos dangosyddion statws eraill fel rhan o’r broses fewngludo. Gallwch ddysgu mwy am statws mewngludo cyrsiau.

Gallwch weld cynnwys unrhyw brosesau mewngludo sydd wedi’u cwblhau drwy fynd i unrhyw ddolen yn y ddewislen Crwydro'r Cwrs.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.