cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i'n ychwanegu grŵp apwyntiadau Trefnydd at galendr cwrs?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i'n ychwanegu grŵp apwyntiadau Trefnydd at galendr cwrs?

Os yw’r nodwedd Trefnydd wedi’i galluogi ar gyfer eich sefydliad, gallwch greu grwpiau o apwyntiadau yn y Trefnydd. Mae grwpiau apwyntiadau yn creu bloc amser i fyfyrwyr drefnu cyfarfod â chi. Gall myfyrwyr gofrestru ar gyfer amser apwyntiad yn eu calendrau eu hunain.

Bydd apwyntiadau’n ymddangos yn eich calendr ar ôl i slot amser gael ei neilltuo i fyfyriwr neu grŵp. Bydd manylion apwyntiad yn cael eu cynnwys hefyd wrth i chi allgludo’r calendr gan ddefnyddio ffrwd Calendr.

Nodiadau:

  • Os mai dim ond rhwng dyddiad dechrau a dyddiad gorffen y cwrs y gall defnyddwyr gymryd rhan yn y cwrs, fydd dim modd golygu na dileu digwyddiadau’r Trefnydd ar ôl y dyddiad y daw’r cwrs i ben.
  • Mae’r adnodd Trefnydd yn ddewisol. Os nad yw wedi’i alluogi’n barod ar gyfer eich cyfrif, cysylltwch â’ch gweinyddwr Canvas.
  • Pan fydd addysgwr neu gynorthwyydd dysgu yn creu grŵp apwyntiadau ar gyfer cwrs cyfan, gall holl ddefnyddwyr adran y cwrs weld y grŵp apwyntiadau. Fodd bynnag, os bydd grŵp apwyntiadau yn cael ei greu ar gyfer adran benodol neu’n cael ei ychwanegu gan hyfforddwr neu gynorthwyydd dysgu sydd wedi’i gyfyngu i adran, dim ond defnyddwyr yn yr adran honno fydd yn gallu gweld y grŵp apwyntiadau.

Agor Calendr

Agor Calendr

Yn y ddewislen Crwydro’r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Calendr (Calendar).

Ychwanegu Digwyddiad

Yn y rhestr Calendrau, cliciwch y blwch ticio ar gyfer y calendr rydych chi eisiau ychwanegu’r grŵp apwyntiadau ato [1]. Mae modd ychwanegu grwpiau apwyntiadau at fwy nag un calendr.

Cliciwch unrhyw ddyddiad ar y calendr i ychwanegu digwyddiad [2]. Neu, cliciwch y saethau drws nesaf i enw’r mis i fynd i fis gwahanol [3] a dewis dyddiad.

Os nad ydych chi am ddod o hyd i'r dyddiad eich hun, gallwch glicio’r eicon Ychwanegu [4].

Agor Grŵp Apwyntiadau

Agor Grŵp Apwyntiadau

Cliciwch y tab Grŵp Apwyntiadau (Appointment Group).

Creu Enw a Lleoliad

Creu Enw a Lleoliad

Teipiwch enw’r apwyntiad yn y maes enw [1]. Teipiwch leoliad yr apwyntiad yn y maes lleoliad [2].

Dewiswch Galendrau

Dewiswch Galendrau

Cliciwch y botwm Dewiswch Galendrau (Select Calendars) [1]. I ddewis y cyrsiau neu’r adrannau lle rydych chi eisiau dangos y grŵp apwyntiadau, cliciwch y blwch ticio wrth ymyl enw’r cwr neu enw’r adran [2]. I gau rhestr Calendr, cliciwch y botwm Gorffen (Done) [3].

Os ydych chi eisiau dewis adrannau penodol o’ch cwrs, cliciwch yr eicon saeth [4].

Nodiadau:

  • Does dim modd addasu'r calendr pan fydd y grŵp apwyntiadau wedi’i gadw. Ond, mae modd ychwanegu calendrau ychwanegol at y grŵp apwyntiadau gwreiddiol.
  • Os nad yw’r cwrs neu’r adran rydych chi eisiau eu dewis yn ymddangos yn y rhestr Dewis Calendrau, ewch yn ôl i’r calendr a chliciwch y blwch ticio ar gyfer y cwrs neu adran yn y rhestr Calendrau.

Caniatáu i Fyfyrwyr Gofrestru mewn Grwpiau

Caniatáu i Fyfyrwyr Gofrestru mewn Grwpiau

Os ydych chi wedi creu o leiaf un set grwpiau yn eich cwrs, gall myfyrwyr gofrestru mewn grwpiau drwy glicio’r blwch ticio Gwneud i fyfyrwyr gofrestru fel grwpiau (Have students sign up in groups) [1]. Dewiswch enw’r categori grŵp rydych am ei ddefnyddio i gofrestru fel grŵp [2].

Nodyn: Er mwyn i’r opsiwn grwpiau fod ar gael, mae gofyn eich bod chi wedi dewis y calendr ar gyfer y cwrs cyfan. Does dim modd i chi ddewis calendr ar gyfer adran benodol gan nad yw Canvas yn gallu delio ag adrannau mewn grwpiau ar hyn o bryd.

Gosod Ystod Amser Apwyntiad

Gosod Ystod Amser Apwyntiad

Yn y maes dyddiad [1], rhowch ddyddiad yr apwyntiad. Gallwch chi hefyd ddewis dyddiad drwy glicio’r eicon Calendr.

Gosodwch ystod amser yr apwyntiad drwy deipio yn y maes ystod amser [2]. Rhaid i chi gynnwys o leiaf un slot amser.

Gallwch rannu’r ystod amser yn sawl slot, drwy roi’r amser rhannu yn y maes amser [3]. Er enghraifft, os ydych chi am greu cyfarfodydd o chwarter awr rhwng 2:00pm a 5:00pm, rhowch y rhif 15.

I greu’r slotiau amser, cliciwch y botwm Mynd (Go) [4].

Addasu Amseroedd Apwyntiad

Addasu Amseroedd Apwyntiad

Gallwch chi fynd ati i newid amser unrhyw apwyntiad sydd wedi’i greu gan y broses o rannu slotiau amser. Os ydych chi am dynnu amser apwyntiad, cliciwch yr eicon Tynnu.

Nodiadau:

  • Does dim modd addasu dyddiad yr apwyntiad, ystod amser na slotiau apwyntiadau ar ôl i’r grŵp apwyntiadau gael ei gadw. Fodd bynnag, mae modd ychwanegu dyddiadau ychwanegol, ystod amser a slotiau apwyntiadau at y grŵp apwyntiadau gwreiddiol.
  • Rhaid i chi greu o leiaf un slot amser ar gyfer pob grŵp apwyntiadau.

Gosod Opsiynau Apwyntiad

Gosod Opsiynau Apwyntiad

Fe allwch chi gyfyngu faint o ddefnyddwyr sy’n gallu cofrestru ar gyfer slot amser drwy glicio’r blwch ticio Cyfyngu pob slot amser (Limit each time slot), a theipio nifer y slotiau amser yn y maes cyfyngiad (limit) [1]. Os ydych chi wedi dewis yr opsiwn i fyfyrwyr gofrestru mewn grwpiau, bydd Cyfyngu pob slot amser i x grŵp (Limit each time slot for x groups) yn ymddangos yn y maes hwn.

Er mwyn i fyfyrwyr y cwrs allu gweld y slotiau apwyntiadau, cliciwch y blwch ticio Gadael i fyfyrwyr weld pwy sydd wedi cofrestru ar gyfer slotiau amser sy’n dal ar gael (Allow students to see who has signed up for time slots that are still available) [2]. Wrth ddewis yr opsiwn hwn, bydd myfyrwyr hefyd yn gallu gweld y sylwadau y bydd myfyrwyr eraill yn eu hychwanegu at eu hapwyntiadau.

Os ydych chi am gyfyngu nifer yr apwyntiadau sydd ar gael, cliciwch y blwch ticio Rhwystro rhag mynd i fwy na [rhif] apwyntiad (Limit participants to attend [number] appointment(s)) [3].

Nodyn: Wrth ddefnyddio’r opsiwn cofrestru fel grŵp, dim ond un aelod o’r grŵp fydd angen cofrestru ar gyfer slot amser ar ran gweddill y grŵp. Bydd pob aelod o’r grŵp yn gweld yr apwyntiad ar eu calendr grŵp eu hunain.

Ychwanegu Manylion Apwyntiad

Ychwanegu Manylion Apwyntiad

Os ydych chi am ychwanegu manylion am y grŵp apwyntiadau, dylech eu teipio yn y maes manylion.

Cyhoeddi Grŵp Apwyntiadau

Cyhoeddi Grŵp Apwyntiadau

Cliciwch y botwm Cyhoeddi (Publish).

Gweld Calendr

Gallwch weld amseroedd a dyddiadau apwyntiadau yng nghalendr y cwrs. Bydd slotiau amser sydd wedi’u neilltuo i fyfyrwyr yn ymddangos mewn lliw solet.

Nodyn: Os ydych chi wedi ychwanegu grŵp apwyntiadau at fwy nag un cwrs, fydd slotiau apwyntiadau ond yn ymddangos yn y calendr ar gyfer y cwrs cyntaf sydd i’w weld yn y grŵp apwyntiadau.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.