คู่มือผู้สอน Canvas (Instructor Guide)

เกริ่นนำ

ข้อมูลวิเคราะห์

ข้อมูลวิเคราะห์ใหม่

ประกาศ

ภารกิจ

ปฏิทิน

การประสานความร่วมมือ

การประชุม

เครื่องมือนำเข้าบทเรียน

การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน

บทเรียนและกลุ่มย่อย

การพูดคุย

ePortfolio

แอพจากภายนอก (LTI)

ไฟล์

ส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง

เกรด

กลุ่ม

กล่องจดหมาย

หน่วยการเรียน

ผลลัพธ์

เพจ

บุคคล

ค่าปรับตั้งโพรไฟล์และผู้ใช้

แบบทดสอบ

แบบทดสอบใหม่

Rich Content Editor

เกณฑ์การให้คะแนน

ค่าปรับตั้ง

SpeedGrader

บริการเว็บ