ฉันจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric) เพื่อให้เกรดผลงานจัดส่งใน SpeedGrader อย่างไร

หากคุณเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนใดในภารกิจใดแล้ว คุณจะสามารถประเมินเกณฑ์การให้คะแนนนั้นใน SpeedGrader ได้

ใช้เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการให้เกรด

หากคุณต้องการใช้เกณฑ์การให้คะแนนในการคำนวณเกรด คุณจะต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้เกณฑ์การให้คะแนนนี้สำหรับให้เกรดภารกิจ (Use this rubric for assignment grading) ขณะเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนไปยังภารกิจ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มให้เกรดผลงานจัดส่ง

หากคุณไม่ได้เลือกเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการให้เกรดใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินภารกิจได้ แต่คะแนนจะไม่อัพเดตโดยอัตโนมัติ

คะแนนพิเศษสำหรับผลลัพธ์

หากเกณฑ์การให้คะแนนของคุณมีผลลัพธ์้ด้วย คุณสามารถกำหนดคะแนนเพิเศษสำหรับเกณฑ์ประเมินผลได้ หากมีการเปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้ให้กับบทเรียนของคุณ ศึกษาวิธีการจัดการตัวเลือกต่าง ๆ ของคุณสมบัติการใช้งานได้ใน บทเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานต่าง ๆ ในบทเรียน

หมายเหตุ:

เปิด SpeedGrader

เปิด SpeedGrader

เปิด SpeedGrader จากภารกิจ การพูดคุยที่มีการให้เกรดหรือแบบทดสอบ

เปิดผลงานจัดส่งของผู้เรียน

เปิดผลงานจัดส่งของผู้เรียน

ใช้ รายชื่อผู้เรียน เพื่อระบุผลงานจัดส่งของผู้เรียน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม ดูเกณฑ์การให้คะแนน (View Rubric)

ปรับขนาดเกณฑ์การให้คะแนน

ปรับขนาดเกณฑ์การให้คะแนน

หากต้องการดูหน้าต่างเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด คุณอาจต้องเลื่อนดูทั้งในแนวตั้งและแนวนอน หากต้องการปรับขนาดหน้าต่างเกณฑ์การให้คะแนน ให้คลิกและลากแกนปรับขนาดในแนวนอน

กรอกเกณฑ์การให้คะแนน

กรอกเกณฑ์การให้คะแนน

สำหรับเกณฑ์พิจารณาแต่ละข้อ ให้คลิกคะแนนประเมินที่จะใช้สำหรับผลงานจัดส่งของผู้เรียน [1] คะแนนที่เลือกจะแสดงค่าคะแนนในฟิลด์ คะแนน (Points) [2] หากเกณฑ์พิจารณาใดแบ่งเป็นช่วง การคลิกคะแนนประเมินจะเป็นการเลือกทั้งช่วงและค่าเริ่มต้นจะเป็นค่าสูงสุดในช่วงดังกล่าว [3]

หากต้องการเลือกค่าอื่นภายในช่วง ให้พิมพ์ค่าลงในฟิลด์ คะแนน (Pts) [4] คุณสามารถกรอกคะแนนที่เกินค่าคะแนนสูงสุดของเกณฑ์พิจารณาเองได้ ค่าของเกณฑ์พิจารณาแต่ละข้อจะเพิ่มเข้าไปในคะแนนรวมของผู้เรียน [5]

ยกเลิกการเลือกคะแนนประเมินและย้อนกลับไปใช้ค่าคะแนนที่กำหนดโดยคลิกที่คะแนนประเมินที่จัดสรร [6]

ผลลัพธ์สามารถรองรับคะแนนเพิ่มเติม แต่หากคะแนนเพิ่มเติมในผลลัพธ์ไม่ค้างอยู่ลังจากที่บันทึกเกณฑ์การให้คะแนน แสดงว่ายังไม่ได้มีการเปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้งานนี้ให้กับบทเรียนของคุณ

นอกจากนี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มความเห็นสำหรับเกณฑ์พิจารณาในการให้คะแนนแต่ละข้อได้โดยคลิกที่ไอคอนความเห็น [7]

บันทึกเกณฑ์การให้คะแนน

บันทึกเกณฑ์การให้คะแนน

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save)

ดูคะแนน

ดูคะแนน

หากคุณกำหนดให้ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของคุณสำหรับให้เกรด คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนจะถูกกรอกในฟิลด์เกรดอัตโนมัติ ไม่หรือสามารถกรอกเกรดจากเกณฑ์การให้คะแนนนั้นด้วยตนเอง