cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

ฉันจะเริ่มการประชุมได้อย่างไร

ฉันจะเริ่มการประชุมได้อย่างไร

คุณสามารถเริ่มการประชุมที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ: ลิงค์การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) สำหรับเครื่องมือการประชุมทางเว็บของคุณจะแสดงชื่อเครื่องมือการประชุมทางเว็บไว้ ลิงค์อาจแสดงเป็น BigBlueButton, Adobe Connect หรือชื่อของเครื่องมือการประชุมทางเว็บที่สถาบันของคุณใช้

เปิดการประชุม

เปิดการประชุม

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับเครื่องมือประชุมสายทางเว็บของคุณ ชื่อลิงค์ใช้ระบุเครื่องมือการประชุมที่สถาบันของคุณใช้

เริ่มการประชุม

เริ่มการประชุม

ถัดจากการประชุมที่คุณต้องการเริ่มให้คลิกที่ปุ่ม เริ่ม (Start)

Canvas จะนำคุณไปยังห้องประชุมสำหรับการประชุมของคุณ เรียนรู้วิธีใช้อินเทอร์เฟซการประชุม

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback