ฉันจะจัดทำการพูดคุยของกลุ่มในบทเรียนได้อย่างไร

กลุ่มเป็นส่วนย่อยของบทเรียนที่มีองค์ประกอบเหมือนบทเรียนรวมถึงมีปฏิทิน (Calendar) กระดานการพูดคุย (Discussion board) และเครื่องมือความร่วมมือ (Collaboration) เป็นของตัวเอง เฉพาะผู้เรียนที่เพิ่มในกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดูและใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่ม

ภารกิจการพูดคุยของกลุ่มเป็นการจัดทำหัวข้อการพูดคุยที่เหมือนกันในแต่ละหมวดหมู่ของกลุ่ม เมื่อผู้เรียนตอบกลับหัวข้อการพูดคุย จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในโครงสร้างของกลุ่มของตนเองซึ่งเชื่อมโยงกับบทเรียนที่จัดทำภารกิจไว้

หากคุณต้องการจัดทำการพูดคุยของกลุ่มสำหรับให้เกรด ให้เรียนรู้วิธีการจัดทำการพูดคุยของกลุ่มที่มีการให้เกรด

หมายเหตุ: คุณจะต้องจัดทำชุดกลุ่มและกลุ่มก่อนการตั้งค่าภารกิจการพูดคุยของกลุ่ม

เปิดการพูดคุย

เปิดการพูดคุย

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ให้คลิกที่ลิงค์ การพูดคุย (Discussions)

เพิ่มการพูดคุย

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มการพูดคุย (Add Discussion)

จัดทำการพูดคุยของกลุ่ม

จัดทำการพูดคุยของกลุ่ม

กรอกชื่อการพูดคุยในฟิลด์ ชื่อหัวข้อ (Topic Title) [1]

เพิ่มเนื้อหาการพูดคุยโดยใช้ Rich Content Editor [2]

จากตัวเลือกการพูดคุย เลือกช่องทำเครื่องหมาย นี่คือการพูดคุยของกลุ่ม (This is a Group Discussion) [3]

เลือกชุดกลุ่ม

เลือกชุดกลุ่ม

เลือกชุดกลุ่มในปัจจุบันโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ ชุดกลุ่ม (Group Set) [1] จัดทำหมวดหมู่กลุ่มใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม หมวดหมู่ใหม่ของกลุ่ม (New Group Category) [2]

จัดทำชุดกลุ่ม

เดสก์ทอป

หากคุณเลือกจัดทำหมวดหมู่กลุ่มใหม่ ให้กรอกชุดกลุ่มและข้อมูลของกลุ่มใน จัดทำชุดกลุ่ม (Create Group Set)

พิมพ์ชื่อสำหรับชุดกลุ่มในฟิลด์ ชื่อชุดกลุ่ม (Group Set Name) [1]

หากต้องการอนุญาตให้สมัครกลุ่มได้ด้วยตัวเองในชุดกลุ่ม ให้ทำเครื่องหมายในช่อง อนุญาตให้สมัครด้วยตัวเอง (Allow self sign-up) [2]

เลือกตัวเลือกโครงสร้างกลุ่มในหัวข้อ โครงสร้างกลุ่ม (Group Structure) [3] คุณสามารถเลือกแยกผู้เรียนเป็นชุดกลุ่มต่าง ๆ [4] แยกผู้เรียนเป็นกลุ่มตามจำนวนนักเรียนต่อกลุ่มที่กำหนด [5] หรือจัดทำกลุ่มในภายหลังที่เพจ บุคลากร (People) [6]

หลังจากเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) เพื่อจัดทำชุดกลุ่มและกลุ่มต่าง ๆ [7]

คุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับกลุ่มของเราเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ และ การแก้ไขชุดกลุ่ม และ การจัดทำกลุ่ม

กำหนดวันที่พร้อมใช้งาน

กำหนดวันที่พร้อมใช้งาน

เพื่อให้การพูดคุยของคุณพร้อมใช้งานในวันที่ระบุหรือในช่วงวันที่ที่ระบุ ให้กรอกวันที่ในฟิลด์ ใช้งานได้ตั้งแต่ (Available From) และ จนถึง (Until) [7] หรือคลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่ วันที่เหล่านี้มีผลกับผู้ใช้ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้น ฟิลด์เหล่านี้จะเว้นว่างไว้และสามารถดูการพูดคุยได้ตลอดทั้งบทเรียน

หมายเหตุ: ฟิลด์เหล่านี้ปรับใช้สำหรับการพูดคุยที่ไม่มีการให้เกรดเท่านั้น หากคุณจัดทำการพูดคุยของกลุ่มที่มีการให้เกรด ฟิลด์วันที่เหล่านี้จะไม่มีผลใช้บังคับ

บันทึกและเผยแพร่

บันทึกและเผยแพร่

หากคุณพร้อมเผยแพร่การพูดคุยของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save & Publish) [1] หากคุณต้องการจัดทำร่างส่วนการพูดคุยของคุณเพื่อเผยแพร่ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

เผยแพร่บทเรียน

เมื่อบันทึกการพูดคุยของคุณไว้ในสถานะร่าง คุณจะสามารถกลับไปที่เพจและเผยแพร่ได้ทุกเมื่อโดยคลิกที่ปุ่มเผยแพร่ (Publish)

ดูการพูดคุย

ดูการพูดคุย

ดูการพูดคุย ผู้สอนและผู้ช่วยสอนจะเห็นลิงค์ในแต่ละกลุ่ม คลิกชื่อกลุ่มเพื่อเปิดการพูดคุยของกลุ่มและดูการตอบกลับหัวข้อ

ดูการพูดคุยจากการปรับรูปแบบการพูดคุย

หากบทเรียนเปิดใช้การปรับรูปแบบการพูดคุยไว้ คุณจะสามารถดูการพูดคุยได้จาก การปรับรูปแบบการพูดคุย เปิดการพูดคุยของกลุ่มโดยคลิกที่ไอคอนกลุ่ม [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อกลุ่มที่คุณต้องการเปิด [2]

มุมมองการพูดคุยของผู้เรียน

เมื่อผู้เรียนเปิดการพูดคุย พวกเขาจะถูกนำไปที่เพจการพูดคุย (Discussions) ภายในกลุ่มโปรเจคต์ที่ระบุเพื่อทำภารกิจให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ไม่สามารถโพสต์ในการพูดคุยได้โดยไม่ระบุชื่อ