จะปรับใช้นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าในสมุดบันทึกเกรดได้อย่างไร

นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าช่วยให้คุณสามารถหักคะแนนได้อัตโนมัติสำหรับผลงานจัดส่งล่าช้า ผลงานจัดส่งจะถูกกำกับว่า ล่าช้า หากจัดส่งเลยวันครบกำหนด เฉพาะผลงานจัดส่งในสถานะ ล่าช้า (Late) เท่านั้นที่จะไม่รับผลกระทบจากนโยบายผลงานจัดส่งล่าช้า นโยบายล่าช้าจะถูกปรับใช้กับผลงานจัดส่งเมื่อมีการให้เกรด

นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าจะมีผลเฉพาะกับบทเรียนที่ถูกกำหนดไว้ นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าจะมีผลกับภารกิจที่ให้เกรดไว้ก่อนหน้า แต่จะไม่มีผลกับภารกิจที่ระยะเวลาให้เกรดที่สรุปแล้วหรือผลงานจัดส่งสำหรับผู้เรียนที่มีส่วนการลงทะเบียนที่สรุปแล้ว การปิดนโยบายการจัดส่งล่าช้าไม่ได้เป็นการลบค่าปรับล่าช้าจากภารกิจที่ให้เกรดไว้ก่อนหน้านี้

นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าช่วยให้คุณสามารถระบุเปอร์เซ็นต์คะแนนรวมที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจที่จะถูกหักสำหรับผลงานจัดส่งล่าช้า คะแนนสามารถหักได้ต่อวันหรือต่อชั่วโมงที่มีการจัดส่งล่าช้า เช่น หากฟิลด์ หัก (Deduct) กำหนดไว้ที่ 10% ช่วงดังกล่าวจะถูกเลือกไว้สำหรับวัน (Day) หากภารกิจมี 10 คะแนน 1 คะแนนจะถูกหักต่อวัน หากผลงานจัดส่งล่าช้า 2 วัน และผู้เรียนได้รับคะแนนเต็ม เกรดสรุปของภารกิจจะเท่ากับ 8 คะแนน (2 วันล่าช้า x 1 คะแนนที่หักต่อวัน = ปรับล่าช้า 2 คะแนน)

คำนวณค่าปรับล่าช้าโดย Canvas จะปัดเศษวันหรือชั่วโมงเป็นจำนวนเต็มถัดไป เช่น คุณสามารถกำหนดค่าไว้ที่ 10% ต่อวันสำหรับนโยบายผลงานจัดส่งล่าช้า หากผู้เรียนส่งภารกิจแบบ 10 คะแนนล่าช้าไป 1.3 วัน ค่าปรับล่าช้าจะปัดเศษ 1.3 วันเป็น 2 วัน คะแนนของผู้เรียนจะเท่ากับ 20% (2 คะแนน) จากการจัดส่งล่าช้า

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดเกรดต่ำสุดที่เป็นไปได้สำหรับนโยบายล่าช้า เปอร์เซ็นต์เกรดที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้คือคะแนนต่ำสุดที่ผู้เรียนสามารถรับเมื่อมีการหักค่าปรับล่าช้าสำหรับเกรดที่กรอกไว้เหนือเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว เกรดที่ให้ที่เท่ากับหรือต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวจะไม่ถูกปรับล่าช้า

เช่น หากนโยบายผลงานจัดส่งล่าช้ากำหนดให้หัก 10% ต่อวันที่จัดส่งล่าช้า และผู้เรียนจัดส่งล่าช้า 8 วันสำหรับภารกิจ 10 คะแนน เกรดของผู้เรียนจะเท่ากับ 2 คะแนนหากได้รับคะแนนเต็มสำหรับภารกิจ (8 วันล่าช้า x 1 คะแนนที่หักต่อวัน = 8 คะแนนปรับล่าช้า) ทั้งนี้หากเกรดต่ำที่สุดกำหนดไว้ที่ 60% เกรดของผู้เรียนจะถูกปรับไปที่ 6 คะแนน เกรดที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 6 จะไม่ถูกปรับล่าช้า

หมายเหตุ:

  • การกำหนดนโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าจะมีผลกับภารกิจทั้งหมดในบทเรียน รวมทั้งภารกิจที่มีวันครบกำหนดในอดีต แยกภารกิจใดโดยเฉพาะโดยกำกับผลงานจัดส่งเป็นสถานะอื่นที่ไม่ใช่ล่าช้า (Late) ในถาดรายละเอียดเกรด (Grade Detail Tray)
  • ในการคำนวณโทษปรับล่าช้า จำนวนวันที่ล่าช้าจะถูกปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มถัดไป เช่น หากผู้เรียนจัดส่งล่าช้า 1.3 วัน ค่าปรับล่าช้าจะถูกคำนวณกับผู้เรียนเป็น 2 วัน กระบวนการนี้คำนวณสำหรับหน่วยเวลาเป็นชั่วโมงด้วยเช่นกัน
  • การคำนวณค่าปรับผลงานจัดส่งล่าช้าจะมีผลอัตโนมัติกับผลงานจัดส่งที่ให้เกรดไว้แล้วก่อนหน้า ดังนั้นนโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าควรมีการกำหนดค่าไว้หากบทเรียนถูกจัดทำก่อนการจัดทำภารกิจ
  • นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าจะไม่มีผลต่อผลงานจัดส่งในระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้วหรือผลงานจัดส่งสำหรับการลงทะเบียนที่สรุปแล้ว
  • นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าจะไม่ถูกปรับใช้อัตโนมัติสำหรับภารกิจที่ไม่มีผลงานจัดส่งหรือภารกิจประเภทเอกสาร อย่างไรก็ตาม สามารถเพิ่มฉลากกำกับ ล่าช้า (Late) ไปยังถาดรายละเอียดเกรด (Grade Detail) ได้
  • นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าจะไม่มีผลกับผลงานจัดส่งสำหรับภารกิจแบบสถานะเสร็จสิ้น/ไม่เสร็จสิ้น
  • นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้าอาจทำงานไม่ถูกต้องหากปรับใช้กับแบบทดสอบที่จัดทำโดยใช้เครื่องมือ แบบทดสอบแบบคลาสสิค (Classic Quizzes) และขณะใช้นโยบายสถานะไม่มีผลงานจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคำนวณค่าปรับล่าช้าถูกต้องสำหรับแบบทดสอบเหล่านี้ คุณจะต้องกำหนดวันที่ ถึง (Until) และเวลาที่จะพิจารณาหลังวันครบกำหนด (Due date) หากคุณไม่ได้กำหนดวันที่ ถึง (Until) สำหรับแบบทดสอบไว้ คุณจะสามารถกำหนดจุดแทรกสำหรับแบบทดสอบเป็น 0 ใน SpeedGrader ขณะให้เกรดแบบทดสอบ
  • ไม่รองรับนโยบายการจัดส่งล่าช้าขณะอนุญาตให้ดำเนินการหลายครั้งในแบบทดสอบใหม่

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

เปิดค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด

คลิกที่ไอคอน ค่าปรับตั้ง

ดูนโยบายล่าช้า

ดูนโยบายล่าช้า

จากค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด ให้ดูรายละเอียดจากแท็บ นโยบายล่าช้า (Late Policies)

ปรับใช้นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้า

ปรับใช้นโยบายผลงานจัดส่งล่าช้า

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย หักลบอัตโนมัติเมื่อจัดส่งล่าช้า (Automatically apply deduction to late submissions)

หมายเหตุ: การเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้จะเป็นการปรับใช้การปรับลดตามที่คุณกำหนดไว้สำหรับผลงานจัดส่งล่าช้าในบทเรียนที่ให้เกรดไว้ก่อนหน้านี้ รวมทั้งมีผลกับผลงานจัดส่งล่าช้าในอนาคตที่คุณเป็นผู้ให้เกรด

กำหนดการปรับลด

กำหนดการปรับลด

กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการปรับลดสำหรับผลงานจัดส่งล่าช้าโดยกำหนดเปอร์เซ็นต์ในฟิลด์ การหักลบผลงานจัดส่งล่าช้า (Late Submission Deduction) [1] จากนั้นกำหนดช่วงที่คุณต้องการให้ Canvas ปรับลดคะแนนในเมนูแสดงรายการ ช่วงการหักลบ (Deduction Interval) [2] ตัวเลือกช่วงที่เลือกได้ได้แก่ วัน (Day) และชั่วโมง (Hour)

กำหนดเกรดต่ำสุดที่เป็นไปได้

กำหนดเกรดต่ำสุดที่เป็นไปได้

จัดการเกรดต่ำสุดที่เป็นไปได้สำหรับนโยบายล่าช้าโดยกรอกเปอร์เซ็นต์ในฟิลด์ เกรดต่ำสุดที่เป็นไปได้ (Lowest possible grade) เปอร์เซ็นต์เกรดที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้คือคะแนนต่ำสุดที่ผู้เรียนสามารถรับเมื่อมีการหักค่าปรับล่าช้าสำหรับเกรดที่กรอกไว้เหนือเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว เกรดที่ให้ที่เท่ากับหรือต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวจะไม่ถูกปรับล่าช้า

ปรับใช้ค่าปรับตั้ง

ปรับใช้ค่าปรับตั้ง

คลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ค่าปรับตั้ง (Apply Settings)

ดูเกรด

ดูเกรด

ดูเกรดที่ได้รับผลกระทบในสมุดบันทึกเกรด

ดูถาดรายละเอียดเกรด

ดูถาดรายละเอียดเกรด

จากถาดรายละเอียดเกรด (Grade Detail Tray) คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเกรดของผู้เรียนและปรับค่าปรับตั้งสำหรับผลงานจัดส่งแต่ละรายการของผู้เรียน

จากหัวข้อ ข้อมูลเกรด (Grade info) [1] คุณสามารถดูหรือแก้ไขเกรดที่คุณให้กับผู้เรียนสำหรับผลงานจัดส่ง รวมทั้งในส่วนของค่าปรับล่าช้าและเกรดสรุปของผู้เรียนในภารกิจ

จากหัวข้อ สถานะ (Status) [2] คุณสามารถดูจำนวนวันล่าช้าที่ผู้เรียนจัดส่งภารกิจ และปรับจำนวนวันล่าช้าได้ในฟิลด์ช่วงเวลา หรือสามารถแก้ไขผลงานจัดส่งด้วยตัวเองเป็นสถานะอื่นที่ไม่ใช่ ล่าช้า (Late) แต่การปรับสถานะจะเป็นการลบโทษปรับล่าช้าที่ถูกปรับใช้อัตโนมัติกับผลงานจัดส่งของผู้เรียน

ดูการแจ้งเตือนนโยบายล่าช้า

หากคุณกำหนดนโยบายล่าช้าไว้ แล้วปรับพารามิเตอร์ต่าง ๆ Canvas จะแสดงการแจ้งเตือนให้คุณทราบว่าการปรับนโยบายล่าช้าจะมีผลต่อผลงานจัดส่งที่ให้เกรดไว้ก่อนหน้านี้ แยกผลงานจัดส่งใด ๆ จากโทษปรับล่าช้าโดยจะต้องปรับสถานะผลงานจัดส่งด้วยตัวเองเป็นสถานะอื่นที่ไม่ใช่ล่าช้าในถาดรายละเอียดเกรด (Grade Detail Tray)