จะส่งออกเกรดในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ได้อย่างไร

คุณสามารถส่งออกคะแนนจากสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) และดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์เป็นไฟล์ CSV คอลัมน์ภารกิจ CSV สมุดบันทึกเกรดจะแสดงในลำดับเดียวกับที่แสดงในสมุดบันทึกเกรดสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

หมายเหตุเกี่ยวกับไฟล์ CSV:

 • คอลัมน์บางส่วนที่ปรากฏในไฟล์ CSV จะเป็นคอลัมน์แบบอ่านอย่างเดียวที่คำนวณตามกฎเกณฑ์หรือเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ใน Canvas การเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับคอลัมน์เหล่านี้จะถูกละเว้นขณะที่คุณอัพโหลดไฟล์ใหม่ไปยังบทเรียนของคุณ
 • ขณะปรับใช้ตัวกรองระยะเวลาการให้เกรดในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) การส่งออกจะแสดงผลของระยะเวลาการให้เกรดที่คัดกรองไว้ อย่างไรก็ตาม คอลัมน์ทั้งหมดของกลุ่มภารกิจจะปรากฏขึ้นในระยะเวลาการให้เกรดทั้งหมด
 • สำหรับคอลัมน์กลุ่มภารกิจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคะแนนภารกิจจะถูกพิจารณาอัตโนมัติในการคำนวณกลุ่มภารกิจในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook)
 • คอลัมน์ รวม (Total) ในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) จะแสดงยอดรวมของภารกิจที่มีการให้เกรดทั้งหมดในบทเรียน รวมทั้งภารกิจที่มีเกรดที่ซ่อนไว้ ข้อมูลดาวน์โหลด CSV ครอบคลุมคอลัมน์อ่านอย่างเดียวสำหรับคะแนนปัจจุบันและคะแนนสรุป คะแนนปัจจุบันจะครอบคลุมผลรวมโดยละเว้นภารกิจที่ไม่ได้จัดส่ง และคะแนนสรุปจะพิจารณาภารกิจที่ไม่ได้จัดส่งเป็นศูนย์ ภารกิจที่มีคะแนนซ่อนไว้จะถือเป็นเกรดที่ไม่ได้แจ้งและแสดงในคอลัมน์แยกต่างหากสำหรับคะแนนปัจจุบันที่ไม่ได้แจ้ง และคะแนนสรุปที่ไม่ได้แจ้งตามลำดับ
 • หากผู้เรียนส่งภารกิจหลายครั้ง ไฟล์ CSV จะพิจารณาเฉพาะผลงานจัดส่งล่าสุด
 • การลงทะเบียนที่สรุปแล้วหรือไม่ได้ใช้งานจะไม่รวมอยู่ในไฟล์ CSV เว้นแต่ตัวเลือก แสดงการลงทะเบียนที่สรุปแล้ว (Show Concluded Enrollments) หรือ แสดงการลงทะเบียนที่ไม่ใช้งาน (Show Ina..., จะถูกเปิดใช้งานในเมนูค่าปรับตั้งสมุดบันทึกเกรด (Gradebook Settings)
 • ภารกิจที่สมบูรณ์/ไม่สมบูรณ์จะแสดงแบบครบหรือไม่มีหน่วยกิต (เช่น สำหรับภารกิจแบบ 10 คะแนน อาจแสดงเป็น 10 หรือ 0)
 • หากคุณมีเปิดใช้ตัวเลือก การบอกล้างเกรดสรุป (Final Grade Override) ไว้ในบทเรียนของคุณ การส่งออกสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) จะครอบคลุมเกรดบอกล้างด้วย การเปลี่ยนแปลงในการบอกล้างเกรดสรุป (Final Grade Override) จะปรากฏขึ้นในเพจยืนยันการนำเข้า
 • ไฟล์ส่งออกสมุดบันทึกเกรดจะบันทึกอัตโนมัติไปยังไฟล์ข้อมูลผู้ใช้ของคุณในโฟลเดอร์ Unfiled
 • หากคุณกำหนดนโยบายการแจ้งเกรดไว้แบบแมนวลสำหรับภารกิจบางตัว ภารกิจเหล่านี้จะแสดงนโยบายการโพสต์ไว้ในไฟล์ CSV อย่างไรก็ตาม นโยบายการแจ้งเกรดจะไม่สามารถแก้ไขได้ผ่านไฟล์ CSV

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

ส่งออกคะแนน

ส่งออกคะแนน

คลิกที่เมนู ส่งออก (Export) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ส่งออกมุมมองสมุดบันทึกเกรดในปัจจุบัน (Export Current Gradebook View) [2]

หากคุณใช้ระยะเวลาการให้เกรดและต้องการให้ระยะเวลาการให้เกรดทั้งหมดถูกรวมไว้ในไฟล์ CSV ของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ ส่งออกสมุดบันทึกเกรดทั้งหมด (Export Entire Gradebook) [3]

เมื่อทำการส่งออกเสร็จสิ้น Canvas จะดาวน์โหลดไฟล์ CSV อัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดูคะแนนที่ส่งออก

ส่งออกคะแนนในปัจจุบัน

หากคุณออกจากเพจนี้ระหว่างการส่งออก ไฟล์ CSV จะแสดงเป็นข้อมูลดาวน์โหลดก่อนหน้าในเมนู ส่งออก (Export) เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดได้ใหม่ สมุดบันทึกเกรด (Gradebook) ช่วยให้คุณสามารถดูผลงานส่งออกก่อนหน้าได้

หากคุณทำการแก้ไขสมุดบันทึกเกรดหลังจากส่งออกไฟล์และต้องการส่งออกไฟล์ใหม่ ให้คลิกที่ลิงค์ ส่งออก (Export) อีกครั้ง

หมายเหตุ:

 • ไฟล์ส่งออกสมุดบันทึกเกรดจะมีวันที่และเวลาของข้อมูลดาวน์โหลดเพื่อระบุข้อแตกต่างระหว่างข้อมูลส่งออกแต่ละรายการ ชื่อไฟล์ข้อมูลส่งออกจะเป็นแบบ YYYY-MM-DDTHHMM ตามด้วยชื่อบทเรียน
 • ไฟล์ส่งออกสมุดบันทึกเกรดจะบันทึกอัตโนมัติไปยังไฟล์ข้อมูลผู้ใช้ของคุณในโฟลเดอร์ Unfiled

แก้ไขคะแนน

แก้ไขคะแนน

แก้ไขคะแนนใน Microsoft Excel อย่าลืมบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ CSV

หลังจากทำการแก้ไขแล้ว คุณสามารถอัพโหลดไปยังบทเรียนของคุณได้

ดูคอลัมน์อ่านอย่างเดียว

ข้อมูลดาวน์โหลด CSV ครอบคลุมคอลัมน์อ่านอย่างเดียวที่แสดงคะแนนปัจจุบันและคะแนนสรุป คอลัมน์เหล่านี้จะแสดงในกลุ่มภารกิจแต่ละส่วนในบทเรียนและสำหรับเกรดสรุปของบทเรียน

 • คะแนนปัจจุบัน (Current Points) [1]: แสดงคะแนนสำหรับภารกิจแบบให้เกรด
 • คะแนนสรุป (Final Points) [2]: แสดงคะแนนสำหรับภารกิจทั้งหมด
 • คะแนนปัจจุบัน (Current Score) [3]: แสดงคะแนนสำหรับภารกิจแบบให้เกรดที่แจ้งแล้ว
 • คะแนนในปัจจุบันที่ไม่ได้แจ้ง (Unposted Current Score) [4]: แสดงคะแนนสำหรับภารกิจแบบให้เกรดและครอบคลุมภารกิจที่ซ่อนไว้
 • คะแนนสรุป (Final Score) [5]: แสดงคะแนนทั้งหมด รวมทั้งภารกิจที่ไม่ได้จัดส่งเป็นศูนย์ และจะไม่รวมภารกิจที่ซ่อนไว้
 • คะแนนสรุปที่ไม่ได้แจ้ง (Unposted Final Score) [6]: แสดงคะแนนรวม รวมทั้งภารกิจที่ไม่ได้จัดส่งเป็นศูนย์และภารกิจที่ซ่อนไว้
 • เกรดในปัจจุบัน (Current Grade) [7]: แสดงเกรดบทเรียนตามภารกิจที่ให้เกรดและแจ้งไว้แล้ว
 • เกรดในปัจจุบันที่ไม่ได้แจ้ง (Unposted Current Grade) [8]: แสดงเกรดบทเรียนตามภารกิจที่ให้เกรดแล้ว รวมทั้งภารกิจที่ซ่อนไว้ แต่ไม่รวมภารกิจที่ไม่ได้จัดส่ง
 • เกรดสรุป (Final Grad) [9]: แสดงเกรดรวมของบทเรียน รวมทั้งภารกิจที่ไม่ได้จัดส่งเป็นศูนย์ และจะไม่รวมภารกิจที่ซ่อนไว้
 • เกรดสรุปที่ไม่ได้แจ้ง (Unposted Final Grade) [10]: แสดงเกรดรวมของบทเรียน รวมทั้งภารกิจที่ไม่ได้จัดส่งเป็นศูนย์และภารกิจที่ซ่อนไว้