จะใช้เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญในหน่วยการเรียนของบทเรียนได้อย่างไร

เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนตามผลสัมฤทธิ์ คุณสามารถเปิดใช้งานเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญเพื่อให้จัดสรรงานสำหรับบทเรียนอัตโนมัติตามคะแนนที่ได้สำหรับภารกิจก่อนหน้า ซึ่งจะทำให้มีโอกาสมากมายในการพิสูจน์และพัฒนาความเชี่ยวชาญภายในบทเรียน

เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญจะอ้างอิงกับภารกิจที่ระบุความแตกต่าง,เพื่อให้กิจกรรมการเรียนรู้เป้าหมายสามารถจัดสรรไปยังผู้ใช้และกลุ่มย่อยต่าง ๆ ภายในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญภารกิจจะถูกระบุความแตกต่างตามผู้เรียนแต่ละรายอัตโนมัติ และจะไม่ต้องมีการดำเนินการใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้เกรดภารกิจผู้เรียนไปตามปกติ หลังจากให้เกรดภารกิจเริ่มต้นแล้ว (ทั้งด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติ) คะแนนของผู้เรียนจะเป็นตัวกำหนดรายการตามเงื่อนไขที่มีการจัดสรรในเส้นทางการเรียนรู้ เช่น เส้นทางการเรียนรู้อาจมีการกำหนดรายการไว้หนึ่งชุดสำหรับผู้เรียนที่ทำคะแนนได้เท่ากับหรือมากกว่า 70% และอีกชุดสำหรับผู้เรียนที่ทำคะแนนได้ต่ำกว่า 70% หากผู้เรียน A ทำคะแนนได้ 70% ขึ้นไปก็จะสามารถเข้าไปยังเพจ 1 เพจ 2 ภารกิจ 1 และภารกิจ 2 คุณสามารถกำหนดให้ผู้เรียน A ต้องอ่านรายละเอียดในเพจทั้งสองและทำภารกิจอย่างน้อยหนึ่งรายการ หากผู้เรียน B ทำคะแนนได้น้อยกว่า 70% จะสามารถเข้าไปยังเพจ 1 เพจ 3 เพจ 4 และภารกิจ 1 คุณสามารถกำหนดให้ผู้เรียน B อ่านข้อมูลในเพจทั้งสามเพจและทำภารกิจที่กำหนดเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาดังกล่าว

ขณะจัดทำเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญภารกิจต้นทางและรายการบทเรียนที่ระบุความแตกต่างทั้งหมดควรมีการจัดทำไว้ และรายการระบุความแตกต่างควรมีการกำหนดไว้เป็นรายการตามเงื่อนไขก่อนทำการเผยแพร่บทเรียน

การให้เกรดแบบถ่วงน้ำหนัก

หากคุณใช้การให้เกรดแบบถ่วงน้ำหนักในบทเรียนของคุณ งานเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนอาจมีผลต่อเกรดรวมของผู้เรียน ทั้งนี้การคำนวณเกรดจะพิจารณาจากภารกิจที่มอบหมายให้กับและที่ดำเนินการโดยผู้เรียน ผู้เรียนจะไม่ถูกลงโทษใด ๆ สำหรับภารกิจที่ไม่ได้จัดสรรไว้สำหรับตน หากคุณกังวลเกี่ยวกับการผันแปรของเกรดที่ใช้ค่าคะแนน คุณอาจต้องพิจารณาภารกิจตามเงื่อนไขที่จัดสรรให้กับเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญแต่ละส่วน และพยายามปรับสมดุลยอดรวมการให้เกรดสำหรับแต่ละเส้นทาง นอกจากนี้คุณยังสามารถประเมินความคืบหน้าของผู้เรียนและเพิ่มผู้เรียนเฉพาะรายไปยังภารกิจตามที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปรับปรุงเกรดให้ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ:

  • ค่าเส้นทางความเชี่ยวชาญ (Mastery Paths) สามารถจัดการได้จากบทเรียนของคุณหากค่าปรับตั้งถูกเปิดใช้งานโดยสถาบันของคุณ
  • หากสถาบันของคุณใช้ระบบสารสนเทศสำหรับผู้เรียน (SIS) และกำหนดวันครบกำหนดไว้สำหรับภารกิจ แสดงว่าปัจจุบันภารกิจในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญที่จัดสรรให้กับผู้เรียนไม่มีการตรวจสอบ กรุณาใช้ด้วยความระมัดระวังขณะซิงค์ข้อมูลกับ SIS ของคุณ
  • หากบทเรียนของคุณมีผู้เรียนเป็นจำนวนมากและ/หรือหากเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญมีรายการตามเงื่อนไขที่เชื่อมโยงไว้เป็นจำนวนมาก ผู้เรียนอาจพบความล่าช้าก่อนที่จะถูกกำหนดเส้นทางให้
  • ปัจจุบันเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญไม่รองรับการเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
  • รายการหน่วยการเรียนในส่วนของไฟล์ URL จากภายนอกและเครื่องมือจากภายนอกจะไม่สามารถใช้เป็นรายการภายใต้เงื่อนไขในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ
  • หากคุณเลือกที่จะแทรกเพจในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญเพจดังกล่าวจะสามารถสืบค้นได้จากในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญเท่านั้น และไม่สามารถสืบค้นจากเพจ เพจ (Pages) ของบทเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

เปิดหน่วยการเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์โมดูล (Modules)

เพิ่มหน่วยการเรียนสำหรับบทเรียน

เพิ่มหน่วยการเรียนสำหรับบทเรียน

กระบวนการของเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญปัจจุบันจะมาจากเพจ หน่วยการเรียน (Modules) ของบทเรียน ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดภารกิจต้นทางและรายการภายใต้เงื่อนไขให้กับเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ ภารกิจทั้งหมดสำหรับบทเรียนและเพจต่าง ๆ ควรมีการจัดทำไว้และเพิ่มไปยังหน่วยการเรียน (Modules) เป็นรายการในหน่วยการเรียน สามารถจัดทำเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญได้จากโครงสร้างหน่วยการเรียนในบทเรียนปัจจุบันหรือในเนื้อหาบทเรียนใหม่

สามารถใช้การเยื้องรายการหน่วยการเรียนเพื่อช่วยในการกำหนดโครงสร้างหน่วยการเรียนและเพื่อนำเสนอรายการให้ทราบว่ารายการใดมีเงื่อนไขภายในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ภารกิจแบบให้เกรด การพูดคุยแบบให้เกรด หรือแบบทดสอบแบบให้เกรดสามารถใช้เป็นเนื้อหาต้นทางสำหรับเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ คะแนนเนื้อหาต้นทางของผู้เรียนจะเป็นตัวกำหนดว่ารายการภายใต้เงื่อนไขรายการใดที่จะได้รับการจัดสรร

รายการบทเรียน ยกเว้นสำหรับแบบทดสอบฝึกหัดและแบบสอบถามแบบไม่ให้เกรดอาจถูกกำหนดเป็นรายการภายใต้เงื่อนไขในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ:

  • จากเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญเงื่อนไขเบื้องต้นและเงื่อนไขของหน่วยการเรียนจะไม่ใช้รายการภาคบังคับ แต่แนะนำให้ใช้เพื่อเป็นแนวทางโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนและสำหรับเส้นทางภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
  • รายการหน่วยการเรียนในส่วนของไฟล์ URL จากภายนอกและเครื่องมือจากภายนอกจะไม่สามารถใช้เป็นรายการภายใต้เงื่อนไขในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

อนุญาตเนื้อหาในเพจ

อนุญาตเนื้อหาในเพจ

เนื่องจากเนื้อหาในเพจไม่กำหนดให้ต้องมีการให้เกรด เพจเนื้อหาจึงไม่สามารถใช้เป็นเนื้อหาต้นทางและสามารถเพิ่มไปยังเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญเป็นเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขเท่านั้น อย่างไรก็ตามจะต้องให้อนุญาตเพจไว้สำหรับเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ ก่อนสามารถเพิ่มเป็นรายการภายใต้เงื่อนไข

เพิ่มรายการภายใต้เงื่อนไข

เพิ่มรายการภายใต้เงื่อนไข

เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญจะมาจากภารกิจที่มอบหมายให้กับทุกคน เช่น การทดสอบเบื้องต้นหรือภารกิจเตรียมความพร้อม  

เพจกำหนดค่าเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายการเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขไปยังรายการเนื้อหาต้นทาง รายการเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขจะถูกเลือกจากรายการภายในหน่วยการเรียนที่คุณเพิ่มไปยังหน่วยการเรียนแล้ว จากนั้นรายการเหล่านี้จะถูกจัดสรรไปยังผู้เรียนเฉพาะรายผ่านกฎภายใต้เงื่อนไขในช่วงการให้คะแนนสามช่วง หลังจากให้เกรดภารกิจสำหรับเนื้อหาต้นทางแล้ว (ทั้งด้วยตัวเองหรืออัตโนมัติ) คะแนนของผู้เรียนจะเป็นตัวกำหนดรายการตามเงื่อนไขที่มีการจัดสรรในเส้นทางการเรียนรู้

จัดสรรรายการไปยังเส้นทางความเชี่ยวชาญ (Mastery Paths)

จัดสรรรายการไปยังเส้นทางความเชี่ยวชาญ (Mastery Paths)

ตามค่าเริ่มต้น ภารกิจใน Canvas จะถูกจัดสรรให้กับทุกคน ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนทั้งหมดจะสามารถดูภารกิจในเพจหน่วยการเรียน (Modules) ของตน หลังจากรายการเนื้อหาภายใต้เงื่อนไขถูกเพิ่มไปยังเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ แล้ว จะต้องกำหนดภารกิจภายใต้เงื่อนไขไปยังเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ ภารกิจในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญจะกำหนดภารกิจสำหรับการเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไขเท่านั้น และภารกิจจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่คะแนนเนื้อหาต้นทางของตนอยู่ในช่วงที่เป็นการเผยแพร่ภารกิจภายใต้เงื่อนไขสำหรับตน

เผยแพร่รายการภายใต้เงื่อนไข

เผยแพร่รายการภายใต้เงื่อนไข

เมื่อคุณจัดทำเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญสำหรับบทเรียนของคุณ ผู้เรียนจะเห็นเนื้อหาที่เพิ่มไปยังเพจหน่วยการเรียน (Modules) ของตนขณะสืบค้นเนื้อหาบทเรียน เมื่อบทเรียนเริ่มต้น ผู้เรียนจะสามารถเห็นรายการที่ถูกเผยแพร่และกำหนดไว้สำหรับทุกคนหรือที่กำหนดไว้สำหรับตนเองโดยเฉพาะ ในทางกลับกัน บทเรียนที่ไม่ได้ใช้เส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญจะแสดงเนื้อหาทั้งหมดในหน่วยการเรียน แม้ว่าเนื้อหาจะถูกล็อคไว้

หลังจากให้เกรดภารกิจต้นทางของเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญแล้ว (ทั้งแบบอัตโนมัติผ่าน Canvas หรือด้วยตัวเองผ่าน SpeedGrader) รายการภายใต้เงื่อนไขจะแสดงอัตโนมัติในเพจ หน่วยการเรียน (Modules) ของผู้เรียนตามช่วงการให้คะแนนสำหรับรายการต้นทางดังกล่าว

หากช่วงการให้คะแนนภารกิจต้นทางของเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญมีตัวเลือก หรือ (Or) ผู้เรียนจะต้องเลือกรายการภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการเข้าร่วมก่อนดำเนินการต่อ

หมายเหตุ:

  • หากคุณกำหนดเงื่อนไขว่ารายการหน่วยการเรียนจะต้องดำเนินการตามลำดับ เมื่อผู้เรียนผ่านเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ ที่กำหนดว่าต้องให้เกรดเอง รายการหน่วยการเรียนที่ตามมาทั้งหมดจะถูกล็อคสำหรับผู้เรียนจนกว่าจะมีการให้เกรดเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ
  • หากคุณปรับเกรดภารกิจต้นทางหลังจากผู้เรียนเลือกตัวเลือกเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญแล้ว การปรับเกรดดังกล่าวจะทให้ผู้เรียนอยู่ในช่วงรายการภายใต้เงื่อนไขอื่น และจะต้องทำรายการตามเงื่อนไขดังกล่าวในเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญที่มีการจัดสรรใหม่ก่อนเข้าสู่หน่วยการเรียน

ดูภารกิจในเส้นทางสำหรับผู้เรียน

ดูภารกิจในเส้นทางสำหรับผู้เรียน

เมื่อผู้เรียนได้รับการจัดสรรหรือเลือกรายการภายใต้เงื่อนไข ภารกิจภายใต้เงื่อนไขจะเพิ่มชื่อผู้เรียนอัตโนมัติไปยังภารกิจเป็นการระบุความแตกต่างสำหรับผู้เรียนดังกล่าว

ดูรายการแยกย่อยเส้นทางความเชี่ยวชาญ (Mastery Path)

ดูรายการแยกย่อยของเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ

หลังจากผู้เรียนเข้าร่วมในรายการเนื้อหาต้นทางสำหรับเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญ คุณสามารถดูรายการแยกย่อยสำหรับเส้นทางพัฒนาความเชี่ยวชาญได้ ช่วงการให้คะแนนแต่ละช่วงจะมีลิงค์แสดงจำนวนผู้เรียนในแต่ละช่วง คุณสามารถคลิกที่ชื่อผู้เรียนในช่วงดังกล่าว ดูผลงานจัดส่งเนื้อหาต้นทางและคะแนนของผู้เรียน และส่งข้อความไปยังผู้เรียน