ฉันจะให้ถ่วงน้ำหนักเกรดของบทเรียนสรุปตามกลุ่มภารกิจได้อย่างไร

คุณสามารถถ่วงน้ำหนักเกรดสรุปตามกลุ่มภารกิจ การเลือกตัวเลือกนี้จะกำหนดการถ่วงน้ำหนักให้กับแต่ละกลุ่มภารกิจ ไม่ใช่ตัวภารกิจเอง ภายในกลุ่มภารกิจแต่ละกลุ่ม เปอร์เซ็นต์จะถูกคำนวณโดยการหารคะแนนรวมที่ผู้เรียนได้รับด้วยคะแนนรวมที่เป็นไปได้สำหรับภารกิจทั้งหมดในกลุ่มดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มภารกิจมีสามภารกิจรวม 25 คะแนน และคะแนนของผู้เรียนรวม 15 คะแนน ผู้เรียนจะได้รับ 60% สำหรับกลุ่มภารกิจ (15/25) เปอร์เซ็นต์นี้จะถูกคูณด้วยการถ่วงน้ำหนักกลุ่มที่เลือก การคำนวณกลุ่มภารกิจแต่ละกลุ่มจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อจัดทำเกรดสรุป

ตัวอย่างเช่น ผู้สอนอาจจัดทำกลุ่มภารกิจสามกลุ่ม (A, B และ C) โดยถ่วงน้ำหนักที่ 20%, 50% และ 30% ตามลำดับ สมการคะแนนรวมของบทเรียนที่มีสามกลุ่มภารกิจจะเป็น (เปอร์เซ็นต์ A x น้ำหนักถ่วง A) + (เปอร์เซ็นต์ B x น้ำหนักถ่วง B) + (เปอร์เซ็นต์ C x น้ำหนักถ่วง C) = เปอร์เซ็นต์บทเรียนสรุป หากผู้เรียนทำคะแนนได้ 75% ในกลุ่ม A, 98% ในกลุ่ม B และ 87% ในกลุ่ม C คะแนนสุดท้ายจะคำนวณเป็น (.75 x .20) + (.98 x .50) + (.87 x .30) = .901 หรือ 90.1%

การคำนวณคะแนนสรุปจะเปลี่ยนแปลงหากไม่มีรายการให้เกรดในกลุ่มภารกิจ ในกรณีนี้ กลุ่มภารกิจทั้งหมดที่มีรายการให้เกรดแล้วจะถูกหารด้วยน้ำหนักถ่วงรวม และกลุ่มภารกิจที่ไม่มีรายการให้เกรดจะถูกลบออกจากสมการ หากตัวอย่างก่อนหน้านี้ถูกปรับเพื่อให้กลุ่ม C ไม่รวมการพูดคุยที่มีการให้เกรด ภารกิจหรือแบบทดสอบ การคำนวณคะแนนสรุปจะเป็น [(.75 x .20) + (.98 x .50)] ÷ .70 = .9143 หรือ 91.43%

ระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง

หากบทเรียนของคุณมีระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วง คุณจะไม่สามารถแก้ไขน้ำหนักกลุ่มภารกิจได้เมื่อกลุ่มภารกิจมีภารกิจในระยะเวลาการให้เกรดที่สรุปแล้ว นอกจากนี้ ระยะเวลาการให้เกรดแบบถ่วงน้ำหนักยังสามารถรองรับกลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนักในบทเรียนได้อีกด้วย การถ่วงน้ำหนักของกลุ่มภารกิจจะปรับใช้กับเกรดสุดท้ายของระยะเวลาการให้เกรดและเกรดสรุปของระยะเวลาการให้เกรดแต่ละช่วงจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อคำนวณเกรดโดยรวม

หากคุณเลือกใช้กลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนัก ควรจัดทำกลุ่มภารกิจแยกกันสำหรับแต่ละระยะเวลาการให้เกรดในบทเรียน หากกลุ่มภารกิจมีภารกิจซึ่งอยู่ในระยะเวลาการให้เกรดหลายช่วงโดยมีเปอร์เซ็นต์การถ่วงน้ำหนักต่างกัน เกรดอาจมีผลที่ไม่คาดคิด

หมายเหตุ: หากกลุ่มภารกิจถ่วงน้ำหนักเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ รายการบทเรียนที่เพิ่มในกลุ่มจะไม่นับรวมในเกรดสรุป

เปิดภารกิจ

เปิดภารกิจ

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ภารกิจ (Assignments)

เปิดค่าปรับตั้งน้ำหนักกลุ่มภารกิจ

เปิดค่าปรับตั้งน้ำหนักกลุ่มภารกิจ

คลิกที่ ไอคอนตัวเลือกภาพกิจ [1] แล้วเลือก น้ำหนักกลุ่มภารกิจ (Assignment Groups Weights) [2]

ถ่วงน้ำหนักเกรดสรุป

ถ่วงน้ำหนักเกรดสรุป

คลิกที่ช่องทำเครื่องหมาย ถ่วงน้ำหนักเกรดสรุปตามกลุ่มภารกิจ (Weight final grade based on assignment groups)

ตั้งค่าน้ำหนักถ่วง

ตั้งค่าน้ำหนักถ่วง

กรอกเปอร์เซ็นต์การถ่วงน้ำหนักสำหรับแต่ละกลุ่มภารกิจที่คุณจัดทำ [1] เปอร์เซ็นต์การถ่วงน้ำหนักที่คุณระบุที่นี่จะเป็นตัวกำหนดวิธีที่ Canvas คำนวณเกรดสรุปสำหรับบทเรียนของคุณ เปอร์เซ็นต์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และผู้เรียนจะได้รับแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การถ่วงน้ำหนักจะปรากฏในสมุดบันทึกเกรด (Gradebook) สำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

หมายเหตุ:

  • การถ่วงน้ำหนักกลุ่มภารกิจสามารถมีทศนิยมได้
  • เปอร์เซ็นต์รวมของกลุ่มภารกิจทั้งหมดสามารถตั้งค่าให้สูงหรือต่ำกว่า 100% ได้