จะให้หน่วยกิตพิเศษในบทเรียนได้อย่างไร

หน่วยกิตเพิ่มเติมปัจจุบันไม่ใช่ตัวเลือกเริ่มต้นใน Canvas อย่างไรก็ตาม คุณสามารถให้หน่วยกิตพิเศษแก่ผู้เรียนได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ

หมายเหตุ:

  • หากคุณต้องการถ่วงน้ำหนักกลุ่มภารกิจของคุณ กรุณาพิจารณาให้ดีว่ากลุ่มที่ถ่วงน้ำหนักจะมีผลต่อสมุดบันทึกเกรดอย่างไรหากภารกิจมีคะแนนเป็นศุนย์
  • หากคุณมีกฎในการดรอปกำหนดไว้ในกลุ่มภารกิจ การเพิ่มคะแนนพิเศษอาจมีผลต่อคะแนนผู้เรียนของคุณ

จัดทำภารกิจใหม่ที่มีค่าคะแนนเป็นศูนย์

จัดทำภารกิจใหม่ที่ไม่มีผลงานจัดส่ง

จัดทำภารกิจใหม่ที่มีคะแนนเป็นศูนย์ได้ [1] แล้วเลือกประเภทการจัดส่ง [2] ภารกิจที่กำหนดเป็นแบบไม่มีผลงานจัดส่งจะใช้ได้ดีสำหรับกิจกรรมในชั้นเรียน เช่น การพูดคุยในชั้นเรียนหรือผลงานนำเสนอในชั้นเรียน

หลังจากผู้เรียนจัดส่งผลงานออนไลน์หรือทำกิจกรรมและจัดส่งงานแบบออฟไลน์แล้ว คุณสามารถเพิ่มและปรับคะแนนได้ในสมุดบันทึกเกรด

หมายเหตุ: สำหรับภารกิจที่มีคะแนนเป็นศูนย์ที่จะถูกพิจารณาในเกรดของผู้เรียน คุณจะต้องเพิ่มค่าคะแนนเป็นบวกสำหรับภารกิจเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่งรายการในกลุ่มภารกิจ

เพิ่มคะแนนพิเศษในภารกิจในปัจจุบัน

เพิ่มคะแนนพิเศษในภารกิจในปัจจุบัน

เพิ่มคะแนนพิเศษไปยังภารกิจที่คุณจัดทำไว้แล้ว กรอกคะแนนพิเศษด้วยตัวเองในสมุดบันทึกเกรด

เช่น ภารกิจนี้มีค่า 40 คะแนน การเพิ่มคะแนนพิเศษ 5 คะแนนจะทำให้มียอดรวมภารกิจสำหรับผู้เรียนรายนี้ที่ 45 คะแนน คะแนนที่เพิ่มเข้ามาจะเพิ่มคะแนนรวมที่คำนวณไว้ในเกรดสรุปสำหรับสมุดบันทึกเกริด

เพิ่มจุดแทรกสำหรับแบบทดสอบ

คุณสามารถใช้จุดแทรก (Fudge points) ภายใน SpeedGrader สำหรับแบบทดสอบ จุดแทรกช่วยให้คุณสามารถปรับคะแนนแบบทดสอบโดยรวมได้ด้วยตัวเอง

จัดทำหน่วยกิตพิเศษภายในเกณฑ์การให้คะแนน

จัดทำหน่วยกิตพิเศษภายในเกณฑ์การให้คะแนน

เพิ่มเกณฑ์พิจารณาไปยังเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับหน่วยกิตพิเศษ คุณจะต้องกำหนดให้เกณฑ์การให้คะแนนของคุณมีค่ามากกว่าภารกิจดังกล่าว และคุณสามารถให้คะแนนพิเศษแก่ผู้เรียนหรือไม่ก็ได้โดยไม่ส่งผลใด ๆ ต่อคะแนนภารกิจจริง

เพิ่มคะแนนพิเศษโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนใน SpeedGrader

เพิ่มคะแนนพิเศษโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนใน SpeedGrader

คุณสามารถเพิ่มหน่วยกิตพิเศษโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนใน SpeedGrader กรอกค่าคะแนนที่มากกว่าคะแนนที่เป็นไปได้สำหรับเกณฑ์การพิจารณา [1] การคำนวณคะแนนรวมจะเชื่อมโยงกับคะแนนพิเศษที่มอบให้สำหรับแต่ละเกณฑ์การพิจารณา [2]

หมายเหตุ: เพื่อให้ SpeedGrader สามารถอัพเดตค่าคะแนนของเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการให้เกรดแบบอัตโนมัติ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้เกณฑ์การให้คะแนนนี้สำหรับให้เกรดภารกิจ ขณะเพิ่มเกณฑ์การให้คะแนนไปยังภารกิจ หรือคุณสามารถอัพเดตฟิลด์เกรดได้ด้วยตัวเอง

เพิ่มคะแนนพิเศษโดยใช้ SpeedGrader

เพิ่มคะแนนพิเศษโดยใช้ SpeedGrader

คุณสามารถเพิ่มคะแนนพิเศษด้วยตัวเองโดยการแก้ไขเกรดที่แสดงในฟิลด์ เกรด (Grade) ใน SpeedGrader

จัดทำหน่วยกิจพิเศษกับกลุ่มภารกิจ

ภารกิจจะต้องอยู่ภายในกลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจสามารถเลิกการถ่วงน้ำหนักหรือถ่วงน้ำหนักได้ตามแนวทางการให้เกรดผู้เรียนภายในบทเรียนของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การให้หน่วยกิตพิเศษโดยใช้กลุ่มภารกิจ

หมายเหตุ:

  • ภารกิจในกลุ่มภารกิจแบบมีเครดิตพิเศษควรให้เกรดตอนท้ายบทเรียน หลังจากให้เกรดภารกิจสำหรับบทเรียนอื่น ๆ ทั้งหมดแล้ว
  • กลุ่มภารกิจอื่น ๆ ทั้งหมดในบทเรียนควรมีภารกิจให้เกรดอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อให้การคำนวณกลุ่มภารกิจแบบมีเครดิตพิเศษสามารถประเมินเกรดผู้เรียนได้ถูกต้อง

จัดทำหน่วยกิตพิเศษโดยใช้กลุ่มภารกิจแบบเลิกถ่วงน้ำหนัก

จัดทำหน่วยกิตพิเศษโดยใช้กลุ่มภารกิจแบบเลิกถ่วงน้ำหนัก

ในกรณีที่กลุ่มภารกิจไม่ได้ถ่วงน้ำหนัก, คุณสามารถจัดทำภารกิจแบบมีหน่วยกิตพิเศษในกลุ่มภารกิจของตนเองได้หากต้องการ คุณอาจต้องจัดทำกลุ่มแยกเฉพาะเพื่อให้สามารถแยกแยะระหว่างภารกิจประเภทต่าง ๆ ในตัวอย่างนี้ กลุ่มภารกิจทั้งหมดนี้ไม่มีคะแนน [1]

เมื่อผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่กำหนดสำหรับภารกิจที่มีหน่วยกิตพิเศษ คุณสามารถเพิ่มคะแนนด้วยตัวเองไปยังสมุดบันทึกเกรด

จัดทำหน่วยกิตพิเศษโดยใช้กลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนัก

จัดทำหน่วยกิตพิเศษโดยใช้กลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนัก

ขณะที่มีการถ่วงน้ำหนัก,กลุ่มภารกิจ Canvas จะไม่คำนวณเกรดสำหรับกลุ่มทั้งหมดที่ไม่สามารถให้คะแนนได้ ดังนั้นเพื่อให้คำนวณภารกิจที่มีหน่วยกิตพิเศษในกลุ่มแบบถ่วงน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง ภารกิจเหล่านี้จะต้องอยู่ในกลุ่มภารกิจที่มีอยู่ที่มีภารกิจอย่างน้อยหนึ่งรายการที่มีคะแนนมากกว่าศูนย์

จากตัวอย่างนี้ ภารกิจที่มีหน่วยกิตพิเศษจะอยู่ภายในกลุ่มภารกิจ หน่วยกิตพิเศษ (Extra Credit) ที่มีภารกิจหลายรายการที่มีคะแนนมากกว่าศูนย์ [1] จะเห็นว่าน้ำหนักกลุ่มภารกิจจะมีค่ารวมอยู่ที่ 110% [2] ภารกิจใด ๆ ที่จัดวางในกลุ่มภารกิจแบบหน่วยกิตพิเศษ (Extra Credit) จะมีผลเป็นบวกหรือเป็นกลางสำหรับเกรดรวมของผู้เรียนของคุณ นอกจากนี้ หากผู้เรียนไม่จัดส่งภารกิจแบบมีหน่วยกิตพิเศษ เกรดของผู้เรียนจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

เมื่อผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่กำหนดสำหรับภารกิจที่มีหน่วยกิตพิเศษ คุณสามารถเพิ่มคะแนนด้วยตัวเองไปยังสมุดบันทึกเกรด

ข้อผิดพลาดกับกลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนัก

ข้อผิดพลาดกับกลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนัก

หากคุณจัดทำภารกิจแบบหน่วยกิตพิเศษที่มีคะแนนเป็นศูนย์ภายในกลุ่มภารกิจของตนเอง แต่ต้องการถ่วงน้ำหนักกลุ่มภารกิจของคุณ ภารกิจแบบมีหน่วยกิตพิเศษของคุณจะคำนวณไม่ถูกต้องภายใน Canvas Canvas ไม่สามารถคำนวณกลุ่มภารกิจที่ไม่สามารถคำนวณคะแนนได้ เช่น หากผู้เรียนมี 12 คะแนนจากเกณฑ์คะแนนที่เป็นไปได้ 0 Canvas จะไม่สามารถระบุผลกระทบต่อเกรดโดยรวมได้เนื่องจาก 12 ไม่สามารถหารด้วย 0 ได้

ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นในคอลัมน์เกรดรวม จากตัวอย่างนี้ ภารกิจแบบมีหน่วยกิตพิเศษสองภารกิจ (คะแนนที่เป็นไปได้เป็นศูนย์ทั้งคู่) ถูกจัดวางไว้ในกลุ่มภารกิจ หน่วยกิตพิเศษ (Extra Credit) อย่างไรก็ตาม กลุ่มภารกิจดังกล่าวมีการถ่วงน้ำหนัก การแจ้งเตือนใช้ระบุว่าคะแนนจะไม่รวม หน่วยกิตพิเศษ (Extre Credit) (สำหรับกลุ่มภารกิจ) เนื่องจากกลุ่มทั้งหมดไม่สามารถให้คะแนนได้ ในกรณีนี้ ภารกิจจะต้องย้ายไปยังกลุ่มภารกิจอื่น หรือคุณอาจต้องรวมภารกิจไว้ภายในกลุ่มภารกิจ หน่วยกิตพิเศษ (Extra Credit) ที่สามารถให้คะแนนได้อย่างน้อยหนึ่งคะแนน