ฉันจะเพิ่มชุดกลุ่มในบทเรียนได้อย่างไร

ชุดกลุ่มรองรับกลุ่มต่าง ๆ ภายในบทเรียน ก่อนจัดทำชุดกลุ่มใหม่ คุณควรเปิดดูชุดกลุ่มที่มีอยู่ นอกจากนี้คุณยังสามารถโคลนชุดกลุ่มที่มีอยู่ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขหรือลบชุดกลุ่มที่มีอยู่

เมื่อคุณจัดทำชุดกลุ่มแล้ว คุณสามารถจัดทำกลุ่มด้วยตนเองในชุดหรือจัดทำกลุ่มโดยอัตโนมัติในชุดกลุ่มดังกล่าว อีกทางหนึ่ง คุณสามารถจัดทำและกำหนดผู้เรียนให้กับกลุ่มโดยการนำเข้าไฟล์ CSV

หมายเหตุ: Canvas อนุญาตให้คุณจัดทำกลุ่มได้มากถึง 200 กลุ่ม

เปิด บุคคล

เปิด บุคคล

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ บุคคล (People)

เพิ่มชุดกลุ่ม

เพิ่มชุดกลุ่ม

คลิกที่ปุ่ม เพิ่มชุดกลุ่ม (Add Group Set)

บันทึกชุดกลุ่ม

จัดทำชุดกลุ่ม

ตั้งชื่อกลุ่มใหม่โดยพิมพ์ในฟิลด์ ชื่อชุดกลุ่ม (Group Set Name) [1]

คุณสามารถอนุญาตให้สมัครด้วยตนเอง โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้สมัครด้วยตนเอง (Allow self sign-up) [2]

จัดทำกลุ่มด้วยตนเองหรือจัดทำกลุ่มโดยการใช้ไฟล์ CSV, โดยคลิกที่ตัวเลือก ฉันจะจัดทำกลุ่มในภายหลัง (I'll create groups later) [3]

จากเมนูแสดงรายการ เลือกตัวเลือก แยกผู้เรียนตามจำนวนกลุ่ม (Split students by number of groups) [4]

คุณสามารถจัดทำกลุ่มโดยอัตโนมัติ โดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเท่า ๆ กันหรือการเลือกจำนวนผู้เรียนต่อกลุ่ม แยกผู้เรียนเป็นกลุ่มจำนวนเท่า ๆ กันโดยเลือกตัวเลือก แยกผู้เรียนจาก [จำนวน] กลุ่ม (Split students by [number] groups) [5] ในเมนูแสดงรายการ

จัดทำกลุ่มที่มีจำนวนผู้เรียนที่กำหนดโดยใช้ลูกศรหรือพิมพ์จำนวนผู้เรียนต่อกลุ่มในกล่องโต้ตอบ [6]

คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [7]

หมายเหตุ:

  • คุณสามารถกำหนดผู้นำกลุ่มผู้เรียนอัตโนมัติ ยกเว้นเมื่อมีการจัดทำกลุ่มด้วยตนเอง
  • ตัวเลือก กำหนดให้สมาชิกกลุ่มต้องอยู่ในกลุ่มย่อยเดียวกัน (Require group members to be in the same section) จะสามารถเลือกใช้ได้ในระบบการสมัครด้วยตัวเองและกลุ่มที่จัดทำอัตโนมัติ
  • จำนวนกลุ่มสูงสุดที่ Canvas สามารถจัดทำสำหรับชุดกลุ่มที่กำหนดโดยอัตโนมัติคือ 200 หากคุณขอให้ Canvas จัดทำมากกว่า 200 กลุ่ม ระบบจะจัดทำเพียง 200 กลุ่ม

ดูชุดกลุ่ม

ดูชุดกลุ่มที่คุณจัดทำขึ้น